zamówienia publiczne – sprawdź swoje procedury 2023

Zamówienia publiczne – sprawdź swoje procedury 2023 r.

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

23 października 2023 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 17.10 595 PLN + 23% VAT
od 18.10 695 PLN + 23% VAT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – SPRAWDŹ SWOJE PROCEDURY 2023 R.
Lista sprawdzająca przygotowanie, prowadzenie postępowania i realizację umowy

23 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Ważne informacje o szkoleniu
Na szkoleniu zostaną omówione praktyczne aspekty zmian mających wpływ na przygotowanie postępowania i jego prowadzenie łącznie z realizacją umowy i aneksami. Ważnym elementem tego szkolenia będzie przedstawienie aktualnego stanu prawnego. W oparciu o autorskie rozwiązania prowadzącego szkolenie – Piotra Sperczyńskiego – zostanie przedstawiona lista sprawdzająca dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia: poniżej 130 000 zł, poniżej progów unijnych oraz postępowań o wartości zamówienia równej i powyżej progów unijnych. Jest ona poparta mechanizmami kontroli prowadzonych postępowań przez RIO, NIK czy jednostki zarządzające środkami publicznymi.
Jak sprawdzić czy w dokonanych czynnościach podczas przygotowania, prowadzenia postępowania oraz realizacji umowy, są błędy i nieprawidłowości? Jakie przepisy przy danych czynnościach zostały naruszone? Na takie i inne pytania znajdą odpowiedź uczestnicy szkolenia. Lista sprawdzająca będzie obejmowała postępowania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1), zamówienia z wolnej ręki, przetargu nieograniczonego oraz w procedurze poniżej 130 000 zł objętej i nie objętej finansowaniem z tzw. środków unijnych. W przygotowanych schematach, listach sprawdzających zostaną uwzględnione mechanizmy weryfikacji obejmujące różne rozwiązania i wzorce stosowane przy kontrolach zamówień publicznych. Będą to między innymi: korekty finansowe przy finansowaniu z tzw. środków unijnych, czy zarzuty związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Cennym źródłem informacji będzie dołączenie do materiałów szkoleniowych wybranych tez wyroków KIO, rozstrzygnięć oraz kontroli Prezesa UZP, sądów czy innych jednostek.
Czasami prowadzone kontrole zamówień publicznych są nieefektywne. Zamawiający często po takiej pozytywnej kontroli przyjmuje, że wszystkie czynności prowadził poprawnie – mnożąc w kolejnych postępowaniach błędy i nieprawidłowości. Gdy zaś pojawia się profesjonalnie przeprowadzona weryfikacja postępowania – okazuje się, że konsekwencje błędów przekładają się na zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz korekty finansowe. Poprzez uczestnictwo w tym szkoleniu – możesz uniknąć konsekwencji i utraty środków finansowych. Jedno szkolenie a efekty finansowe i „zdrowotne” bezcenne.
Cel szkolenia
W oparciu o obowiązujący stan prawny, prowadzący szkolenie przedstawi propozycje praktycznego sprawdzenia postępowań o udzielenie zamówienia przy wartości zamówienia poniżej 130 000 zł, poniżej progów unijnych i przy wartości zamówienia równej i powyżej progu unijnego. Na podstawie pozyskanej wiedzy osoby przygotowujące, prowadzące postępowanie czy sprawujące nadzór nad zamówieniami publicznymi w jednostce będą mogły na bieżąco weryfikować realizowane czynności w postępowaniu. Jednocześnie skorzystanie z praktycznych podpowiedzi i schematów pozwoli uniknąć w przyszłości błędów i nieprawidłowości popełnianych w poprzednich postępowaniach. Szkolenie jest także kompendium wiedzy, jako kontrolować zamówienia publiczne oraz jakie regulacje prawne połączyć w przypadku naruszenia przepisów prawa. Szkolenie ma na celu zminimalizowanie w przyszłości możliwych zarzutów naruszenia przepisów prawa, naruszenia dyscypliny finansów publicznych czy możliwych korekt finansowych przy tzw. zamówieniach publicznych.
Kto będzie zainteresowany szkoleniem?
Szkolenie jest dedykowane kierownikom i księgowym jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorom placówek oświatowych, pracownikom merytorycznym zajmującym się zamówieniami publicznymi, członkom komisji przetargowych, jednostkom nadzorującym zamówienia publiczne i wydatkowanie środków, pracownikom Regionalnej Izby Obrachunkowej, osobom weryfikującym i sprawdzającym przygotowanie, prowadzenie postępowania oraz realizację umowy.

Materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej udostępniony uczestnikom zawiera między innymi:
Zestawienie aktów prawnych, prezentacja w formacie pdf omawiana na szkoleniu. Materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej (dostęp poprzez dysk sieciowy).


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Zestawienie przepisów dotyczących zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w roku 2022.
 2. Schemat weryfikacji procedur – przygotowanie listy sprawdzającej.
  • Przygotowanie do postępowania.
  • Prowadzenie postępowania.
  • Realizacja umowy.

3. Lista sprawdzająca w procedurach o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł.

   • Postępowania nie objęte trybami zamówień publicznych – zestawienie wymagań/regulacji prawnych.
   • Postępowania finansowane z tzw. środków zewnętrznych/ unijnych.
   • Regulacje wewnętrzne – czego brakuje, a czego przepisy prawa wymagają.
   • Lista sprawdzająca w postępowaniach nieobjętych finansowaniem zewnętrznym.
   • Lista sprawdzająca w postępowaniach objętych finansowaniem zewnętrznym – „środki unijne”.
   • Uwagi praktyczne. Źródło informacji i dodatkowych podpowiedzi.

4. Postępowania o wartości poniżej progu unijnego.

    • Obowiązki i wymagania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) oraz zamówieniu z wolnej ręki.
    • Schemat postępowania – punkty krytyczne.
    • Lista sprawdzająca w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1).
    • Lista sprawdzająca w trybie zamówienia z wolnej ręki.
    • Uwagi praktyczne. Źródło informacji i dodatkowych podpowiedzi.

5. Postępowania o wartości zamówienia równej lub powyżej progu unijnego.

     • Przygotowanie do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
     • Postępowanie – czynności i obowiązki. Punkty krytyczne.
     • Realizacja umowy.
     • Lista sprawdzająca w trybie przetargu nieograniczonego.
     • Uwagi praktyczne. Źródło informacji i dodatkowych podpowiedzi.

6. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.

7. Panel dyskusyjny.


ROZKŁAD ZAJĘĆ

9.00-9.30 logowanie do platformy, możliwość zadawania pytań na czacie
9.30-13.00 szkolenie  (w trakcie przerwy co 1h)
13.00-13.30 przerwa 30 min
13.30-15.15 szkolenie /panel dyskusyjny (w trakcie przerwy co 1h)
15.15 zakończenie szkolenia

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Piotr Sperczyński
– jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 28 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 17 października 2023 – 595 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 18 października 2023 – 695 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER