strona finansowo-księgowa zamówień publicznych

Strona finansowo-księgowa zamówień publicznych

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

27 września 2023 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 19.09 595 PLN + 23% VAT
od 20.09 695 PLN + 23% VAT

STRONA FINANSOWO-KSIĘGOWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ODPOWIEDZIALNOŚĆ- DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

27 WRZEŚNIA 2023 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

W procedurach zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł oraz objętych przepisami i trybami wskazanymi w ustawie pzp (wartość zamówienia równa lub powyżej 130 000 zł, także procedury unijne) istnieje obowiązek dysponowania po stronie zamawiającego wiedzą na temat przygotowania, prowadzenia postępowania oraz zasad realizacji umów, form ich zawarcia oraz wymagań, które muszą lub powinny się tam znaleźć. Nie zauważa się jednak, że zamówienia publiczne mają swoją stronę finansową, o którą dbać powinna główna księgowa/główny księgowy w jednostce. Jakie to są wymagania i na jakim etapie procedury udzielania zamówienia występują – o tym dowiedzą się uczestniczy szkolenia.
Drugą częścią spotkania jest zestawienie przypadków i okoliczności naruszenia przepisów ustawy pzp, która stanowi o możliwości postawienia zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dużo przykładów popartych zarzutami i konsekwencjami, które poniósł kierownik jednostki lub jego pracownicy.

Cel, efekty szkolenia:
W praktyczny sposób, na gotowych schematach i dokumentach przedstawić uczestnikom szkolenia główne elementy związane przygotowaniem i prowadzeniem postępowania oraz realizacji umowy w aspekcie finansowym oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jakie niebezpieczeństwa i punkty krytyczne niesie brak wiedzy i doświadczenia osoby, odpowiadającej finansowo za zamówienia publiczne w procedurach o wartości poniżej progu stosowania ustawy pzp (poniżej 130 000 zł) oraz gdy wartość zamówienia jest równa lub powyżej 130 000 zł.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na często zadawane pytania:
– Czy osoba odpowiadająca finansowo powinna / ma obowiązek zaakceptować wybór trybu/SWZ?
– Czy główna księgowa ma obowiązek składać oświadczenie z art. 56 w zakresie „niekaralności” oraz oświadczenie o braku konfliktu interesu (art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy pzp)?
– Czy obowiązkiem osoby odpowiedzialnej finansowo za zamówienia publiczne jest nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?
– Jakie naruszenia przepisów ustawy pzp mogą być podstawą do postawienia zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
– Komu najczęściej jest zastawiany zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych – czy zawsze kierownikowi jednostki?

Efekty pozyskane z uczestnictwa w szkoleniu to między innymi:
Świadoma i odpowiedzialna weryfikacja sposobu przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przez osoby, które sprawują w jednostce nadzór finansowy. Zaproponowanie schematu postępowania dla osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne oraz zdefiniowanie punktów krytycznych w zakresie odpowiedzialności.
Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli w przyszłości uniknąć błędów, które czasami mogą skończyć się naliczeniem korekty finansowej, sporami z wykonawcą w sądach, odstąpieniem od umowy czy postawieniem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Komu polecamy:
Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej, osoby sprawujące nadzór nad zamówieniami publicznymi, osoby kontrolujące zamówienia publiczne, wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bez względu na wartość zamówienia, podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

Materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej udostępniony uczestnikom zawiera między innymi:
niezbędny zestaw aktów prawnych w tym aktualne brzmienie ustawy pzp, aktów wykonawczych do ustawy pzp, ustaw, obwieszczeń i rozporządzeń koniecznych do przygotowania czy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
– przykładowe rozwiązania omawiane na szkoleniu dotyczące strony finansowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
– opinie i interpretacje pomocne w podejmowaniu decyzji związanej z zamówieniami publicznymi,
– prezentacja w formacie pdf, na podstawie której są omawiane zagadnienia objęte programem szkolenia.
Prowadzący szkolenie udostępnia także w sytuacjach awaryjnych możliwość konsultacji telefonicznych w zakresie tematyki zamówień publicznych.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Praktyczne uwagi dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.
 2. System zamówień publicznych – analiza punktów krytycznych – strona finansowa zamówień.
  • Postępowania o wartości poniżej 130 000 zł.
  • Postępowania o wartości równej lub powyżej 130 000 zł.
  • Rodzaj przedmiotu zamówienia.
  • Tryb postępowania.
  • Analiza potrzeb i wymagań – wpływ na procedurę i realizację umowy.
  • Kryteria oceny ofert.
  • Zmiany w umowie.
  • Pozostałe elementy składowe mające wpływ na przygotowanie projektu umowy w tym zmianę wynagrodzenia.
 1. Regulacje prawne – zestawienie oraz punkty kluczowe.
  • Ustawa pzp.
  • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • Kodeks Cywilny.
  • USTAWY z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  • Umowy wynikające ze źródła finansowania – środki unijne.
  • Inne …
  • Punkty krytyczne – analiza przykładowych projektów umów w dostawach, usługach lub robotach budowlanych.
 2. Strona finansowa zamówień publicznych.
  • Plany zamówień / wartość zamówienia / plany finansowe.
  • Przedmiot zamówienia – ilość / rodzaj zakres.
  • Kryteria oceny ofert – strona finansowa odpowiedzialności za nieprawidłowości w budowaniu kryteriów oceny ofert.
  • Wadium – zabezpieczenie należytego wykonania umowy / strona finansowa oraz weryfikacja przedłożonych dokumentów.
  • Zamiary na finansowanie zamówienia – informacja na stronie prowadzonego postępowania.
  • Negocjacje z wykonawcami / strona finansowa.
  • Projekt umowy / waloryzacja umowy i obowiązek wskazania wartości – zobowiązanie finansowe.
  • Realizacja umowy – zmiany i ich weryfikacja.
  • Inne…
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy pzp czy aktów prawnych mających bezpośredni lub pośredni wpływ na system zamówień publicznych.
  • Odpowiedzialność karna – zestawienie regulacji / przykłady.
  • Odpowiedzialność pracownika / przykłady.
  • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych / przykłady / Główna Komisja Orzekająca – wybrane tezy związane z zamówieniami publicznymi.
  • Umowa o dofinansowanie – naruszenie umowy / przepisów / konsekwencje.
  • Lista sprawdzająca dla postępowania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 4. Panel dyskusyjny.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

9.00-9.30 logowanie do platformy, możliwość zadawania pytań na czacie
9.30-13.00 szkolenie  (w trakcie przerwy co 1h)
13.00-13.30 przerwa 30 min
13.30-15.15 szkolenie /panel dyskusyjny (w trakcie przerwy co 1h)
15.15 zakończenie szkolenia

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Piotr Sperczyński
– jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 28 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 19 września 2023 – 595 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 20 września 2023 – 695 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER