Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych

Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

7 października 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 30.09 595 PLN + 23% VAT
od 01.10 695 PLN + 23% VAT

WALORYZACJA UMÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

7 PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

W procedurach zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł oraz objętych przepisami i trybami wskazanymi w ustawie pzp (wartość zamówienia równa lub powyżej 130 000 zł, także procedury unijne) istnieje obowiązek dysponowania po stronie zamawiającego wiedzą na temat przygotowania, prowadzenia postępowania oraz zasad realizacji umów, form ich zawarcia oraz wymagań, które muszą lub powinny się tam znaleźć. W trakcie szkolenia prowadzący omówi wymagania i obowiązki związane z umowami w zamówieniach publicznych obejmujące waloryzację wynagrodzenia w umowach – zamówieniach publicznych.
Kluczowym punktem szkolenia będzie szczegółowe omówienie USTAWY z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która między innymi wprowadza odmienny od poprzedniego stanu prawnego mechanizm umożliwiający zmiany w umowach dotyczących zamówień publicznych – także tych już realizowanych. Na szkoleniu będzie podany przykładowy schemat postępowania i sposób zastosowania art. 48 pozwalający dokonać zmiany wynagrodzenia w już realizowanej umowie o zamówienie publiczne bez względu na wartość zamówienia.
Nie można wykluczyć, że wykonawca realizujący obecnie umowę o zamówienie publiczne na podstawie ww. ustawy będzie żądał zmian w umowie, która nie została jeszcze ukończona!

Cel, efekty szkolenia: w praktyczny sposób, na gotowych schematach i dokumentach przedstawić uczestnikom szkolenia główne elementy związane przygotowaniem i prowadzeniem postępowania oraz realizacji umowy w aspekcie waloryzacji umowy / zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zmian w umowie:
Czy w trakcie realizacji umowy zamawiający może lub musi zmienić umowę na wniosek składany przez wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia?
Jak zbudować strategię zmian w umowie / zmian wynagrodzenia?
Jak powinna wyglądać klauzula waloryzacyjna w przypadku umów w postępowaniach objętych trybami zamówień publicznych, gdy przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, dostawa lub usługa?

Efekty pozyskane z uczestnictwa w szkoleniu to między innymi:
Wskazanie fragmentów dokumentacji postępowania czy ogłoszenia o zamówieniu związane z często występującymi nieprawidłowościami dotyczące umów i waloryzacji. Zaproponowanie schematu postępowania, gdy istnieje potrzeba zmiany umowy w trakcie jej realizacji (jakie dokumenty i czynności).
Wskazanie na szkoleniu punktów krytycznych oraz nieprawidłowości pozwoli także w przyszłości uniknąć błędów, które czasami mogą skończyć się naliczeniem korekty finansowej, sporami z wykonawcą w sądach, odstąpieniem od umowy czy postawieniem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej udostępniony uczestnikom zawiera między innymi:
– niezbędny zestaw aktów prawnych w tym aktualne brzmienie ustawy pzp, aktów wykonawczych do ustawy pzp, ustaw, obwieszczeń i rozporządzeń koniecznych do przygotowania czy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
– przykładowe rozwiązania omawiane na szkoleniu dotyczące zmian w umowach w tym zmian wynagrodzenia,
– opinie i interpretacje pomocne w podejmowaniu decyzji o sposobie wprowadzenia zmian w umowie w tym zmian wynagrodzenia,
– prezentacja na podstawie której są omawiane zagadnienia objęte programem szkolenia.

Szkolenie polecamy: Kierownikom zamawiającego, członkom komisji przetargowej, osobom sprawującym nadzór nad zamówieniami publicznymi, osobom kontrolującym zamówienia publiczne, wykonawcom uczestniczącym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bez względu na wartość zamówienia, podwykonawcom w ZP.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Praktyczne uwagi dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.
 2. Przygotowanie do postępowania – analiza punktów krytycznych związanych w umowami w tym sposób budowy zmian w jej streści.
  – Postępowania o wartości poniżej 130 000 zł.
  – Postępowania o wartości równej lub powyżej 130 000 zł.
  – Rodzaj przedmiotu zamówienia i wpływ na budowę zasad zmian wynagrodzenia w trakcie realizacji umowy.
  – Tryb postępowania – możliwość negocjacji z wykonawcami i budowa wskaźników waloryzacyjnych.
  – Analiza potrzeb i wymagań – wpływ na procedurę i realizację umowy (zmiany w umowach).
  – Kryteria oceny ofert – zasady zmiany wynagrodzenia.
  – Zmiany w umowie – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
  – Pozostałe elementy składowe mające wpływ na przygotowanie projektu umowy w tym zmianę wynagrodzenia.
 3.  Regulacje prawne i zmiana wynagrodzenia w trakcie realizacji umowy.
  – Ustawa pzp.
  – Kodeks Cywilny.
  USTAWY z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  – Umowy wynikające ze źródła finansowania – środki unijne.
  – Inne …
  Punkty krytyczne – analiza przykładowych projektów umów w dostawach, usługach lub robotach budowlanych.
 4. Zmiana w umowie i zasady jej wprowadzenia – wcześniejsza budowa wskaźników „zmian”.
  • Wskaźniki determinujące możliwość zmiany ceny/wynagrodzenia. Przykłady – analiza przypadku.
  • Zmiana wynagrodzenia w umowie w przypadku robót budowlanych – przykłady.
  • Zmiany wynagrodzenia w umowie na dostawy – przykłady.
  • Zmiana wynagrodzenia w umowie na usługi – przykłady.
  • Czy wojna w Ukrainie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia? Jakie wymagania w tym zakresie należy wypełnić?
  • Jak dokumentować zmianę wynagrodzenia w umowie?
 5. Efekt wykonania umowy – „sprawozdania”.
  • Raport z realizacji umowy. Obowiązek także w procedurach o wartości powyżej progów unijnych.
  • Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i DU UE dotyczące zmian w umowach – obowiązkowe.
  • Weryfikacja zmiany wynagrodzenia – lista sprawdzająca.
 6. Panel dyskusyjny.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

9.00-9.30 logowanie do platformy, możliwość zadawania pytań na czacie
9.30-13.00 szkolenie  (w trakcie przerwy co 1h)
13.00-13.30 przerwa 30 min
13.30-15.15 szkolenie /panel dyskusyjny (w trakcie przerwy co 1h)
15.15 zakończenie szkolenia

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Piotr Sperczyński
– jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 28 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 30 września 2024 – 595 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 1 października 2024 – 695 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER