Sprawozdanie roczne z zakresu nieczystości ciekłych – nowy obowiązek gmin

Sprawozdanie roczne z zakresu nieczystości ciekłych – nowy obowiązek gmin

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

21 marca 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 13.03 595 PLN + 23% VAT
od 14.03 695 PLN + 23% VAT

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z ZAKRESU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – NOWY OBOWIĄZEK GMIN

21 MARCA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła do art. 3 dwa nowe ustępy – 5 i 6 poświęcone rocznemu sprawozdaniu dotyczącemu gospodarowaniu nieczystościami ciekłymi. Obowiązek złożenia tego sprawozdania spoczywa na wójcie/burmistrzu/prezydencie miasta. Składa się je za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy. Szkolenie pomoże samorządom poprawnie opracować dokument, by móc go następnie przekazać  do 30 kwietnia 2024 za rok 2023 stosownym podmiotom. Materiał szkoleniowy powstał m.in. w oparciu o wyjaśnienia jakich autorowi szkolenia udzielało Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz GIOŚ.

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z genezą powstania ustawowego obowiązku corocznego składania sprawozdania, jego adresatów oraz zakres i formę. Omówiony zostanie szczegółowo każdy z punktów jakie dokument powinien zawierać, wraz z podaniem przykładowego zapisu.
Wskazane będą: źródła, sposoby pozyskiwania oraz metody przetwarzania danych niezbędnych do prawidłowego opracowania sprawozdania.
Odpowiemy na pytania:
jak prowadzić ewidencję?
– czy umowa na opróżnianie ZB i POŚ powinna mieć formę pisemną czy może być ustna, a jeśli może to pod jakimi warunkami?
– Jak przygotować się i przeprowadzić kontrolę?

Omówione zostaną zasady wdrażania tzw. wywozu zastępczego oraz ustalenia minimalnej częstotliwości opróżniania ZB czy też osadnika w instalacjach poś. Wyjaśnione zostaną kwestie dotyczące ustalenia właściciela nieruchomości, wykazywania właściwych stacji zlewnych czy ustalenia ilości wody na potrzeby sprawozdania.

ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy JST odpowiedzialni za kwestie dotyczące nieczystości ciekłych, ich przełożeni – Kierownicy Referatów Ochrony Środowiska lub Rolnictwa. Także włodarze gmin – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawa prawna – art.3 ust. 5 i 6 ucpg
 2. Geneza powstania obowiązku sprawozdawczego
  • Analiza danych GUS
  • Wyniki kontroli NIK z lat 2014-2020
 3. Rola Wód Polskich oraz WIOŚ w weryfikacji i ocenie sprawozdania
 4. Realizacja obowiązków gmin podstawą opracowania sprawozdania:
  • Znaczenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Akty prawa miejscowego
   – Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
   – Uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie ZB i osadników w instalacjach poś i transport nieczystości ciekłych
   – Uchwała fakultatywna art. 6 ust. 1a – inne sposoby dokumentowania obowiązków pozbywania się nieczystości ciekłych
  • Kontrole
   – planowanie
   – realizacja – upoważnienie; miejsce; sposób; weryfikacja dokumentów; wizja lokalna
   – protokół – potwierdzenie przeprowadzonej kontroli
   – wyniki kontroli – konsekwencje i sposoby postępowania w przypadku wyniku negatywnego: wywóz zastępczy; brak ZB lub poś; nie respektowanie wymogu minimalnej częstotliwości
 1. Rola sprawozdań kwartalnych w przygotowaniu sprawozdania
  • Analiza dokumentu – czy, kiedy i na jakiej podstawie wezwać do uzupełnienia danych
  • Ewidencja danych zawartych w sprawozdaniach
  • Krzyżowanie danych z przeprowadzonych kontroli z danymi zawartymi w sprawozdaniu
 2. Forma czyli o wzorze sprawozdania i sposobie jego złożenia
 3. Zakres sprawozdania:
  • Ustalenie liczby zbiorników bezodpływowych
  • Obliczenia dotyczące liczby właścicieli nieruchomości od, których odebrano nieczystości ciekłe
  • Umowy – zawarte przed okresem sprawozdawczym kiedy wykazać w sprawozdaniu
  • Liczba nieczystości ciekłych – w jakim podziale: bytowe/przemysłowe czy ze zbiorników bezodpływowych/osadników instalacji poś? Odebrane czy przekazane?
  • Stacje zlewne – uprawnione do przyjmowania nieczystości ciekłych czy tylko te, do których je dostarczano?
  • Sposób przedstawienia minimalnej częstotliwości opróżniania ZB i poś
  • Ilość wody – skąd pozyskać dane?
  • Ilość kontroli – cykl 2-letni czy tylko rok sprawozdawczy?
 4. Sankcje
  • Czy istnieją bezpośrednie sankcje powiązane ze sprawozdaniem rocznym?
  • Jak sprawozdanie może być wykorzystane przez podmioty, do których jest adresowane?
  • Weryfikacja sprawozdania i ewentualne konsekwencje
 5. Podsumowanie czyli o tym, że nie tylko potrzeba ale warto skrupulatnie opracować sprawozdanie roczne z zakresu nieczystości ciekłych
  • Sprawozdanie źródłem danych o stanie gospodarki nieczystościami ciekłymi w gminie
  • Sprawozdanie elementem planowania kontroli
  • Sprawozdanie wsparciem w rozwoju budowy sieci kanalizacyjnej
  • Sprawozdanie wyznacznikiem tworzenia aglomeracji wodno-ściekowej

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.20-8.30 logowanie do platformy
8.30-10.30 szkolenie cz.1
10.30-11.00 przerwa
11.00-13.00 szkolenie cz.2
13.00 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Paweł Koprowski
w latach 2014-18 sprawował funkcję wójta. W roku 2015 w kierowanym przez Niego urzędzie miała miejsce kontrola NIK dotycząca gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Po zakończonej kadencji i rehabilitacji związanej z przebytą chorobą od maja 2019 roku współpracuje w obszarze gospodarki odpadami z PHU IMPEX. Ponadto pełnił rolę eksperta z dziedziny nieczystości ciekłych i gospodarki odpadami współpracując z AMM Systems oraz Ściekami Polskimi Sp. o.o.. Od marca 2023 roku odpowiada za dział Nieczystości ciekłe w Agencji Wspierania Ochrony Środowiska, a dodatkowo od września 2024r. pełni funkcję Dyrektora Akademii Edukacji Środowiskowej. Bardzo blisko współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami samorządowymi. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt przeprowadzonych webinarów dotyczących tematyki nieczystości ciekłych.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 13 marca 2024 – 595 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 14 marca 2024 – 695 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER