Nadzór właścicielski nad spółkami JST

Nadzór właścicielski nad spółkami JST

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa

DATA:

29-30 listopada 2022 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 10.11   1495 PLN + 23% VAT
od 11.11   1695 PLN + 23% VAT

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD SPÓŁKAMI Z UDZIAŁEM JST + NOWELIZACJA KSH
PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA JST I SPÓŁEK KOMUNALNYCH

 29 – 30 listopada 2022, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Korzyści z udziału w warsztatach:
Uczestnicy szkolenia podniosą swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania spółek z uwzględnieniem szczególnej struktury kapitałowej (st). Wiedza i zrozumienie zasad funkcjonowania spółki, jej organów umożliwią uniknąć sytuacji kryzysowych i pozwolą na optymalne rozwiązania istniejących problemów. Zakres tematyczny szkolenia stanowi “bazę” do zbudowania sprawnego nadzoru w jst nad spółkami z udziałem gminy, powiatu lub województwa. Uczestnicy zapoznają się z ostatnimi oraz planowanymi zmianami w przepisach dotyczących funkcjonowania spółek z udziałem jst. Drugi dzień poświęcony jest projektowi Nowelizacji KSH w kontekście nadzoru nad spółkami JST.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
– członków organów spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (jst)
– pracowników spółek, w szczególności biur zarządów, działów prawnych
– osoby wykonujące nadzór właścicielski nad tymi spółkami.


PROGRAM SZKOLENIA

I dzień
1. Podstawowe uregulowania prawne z uwzględnieniem nowelizacji
– spółka kapitałowa czy osobowa, prosta spółka akcyjna ?
– zakres stosowania kodeksu cywilnego
– ustawa o gospodarce komunalnej
– ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń – tylko umowa cywilnoprawna
2. Warunki pełnienia funkcji członka organu, określone w szczególności w:
– kodeksie spółek handlowych
– ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym – wymogi dla członka rady nadzorczej i członka zarządu
– ustawa „antykorupcyjna”
– ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim
Pytanie: czy burmistrz może pełnić funkcję członka rady nadzorczej w trzech spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
3. Zasady funkcjonowania zarządu rady nadzorczej
– pojęcie mandatu i kadencji
– reprezentacja spółki – czynna i bierna
– rola wpisu członka zarządu i rady nadzorczej do KRS
– rezygnacja z mandatu członka organu
– sposób wykonywania nadzoru, kolegialnie czy indywidualnie, rola przewodniczącego
– podstawa prawna wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej – może umowa o   świadczenie usług nadzorczych?
– czy zarząd i pracownicy mogą odmówić udzielenie informacji radzie nadzorczej
– kiedy członek rady nadzorczej jednocześnie zarządza spółką
– zgoda wz/zw na zawarcie przez spółkę umowy z członkiem  organu, prokurentem
Pytanie: komu składa rezygnację prezes zarządu.
4.
Dokumenty korporacyjne
– treść statutu/ umowy spółki
– uchwały zarządu i rady nadzorczej, struktura, podpisy
– zmiany „covidowe” :tryb podejmowania uchwał poza posiedzeniem „ mobilne”
– większość bezwzględna, zwykła, kwalifikowana, kworum
– regulaminy zarządu i rady nadzorczej, zasadnicze błędy
– oznaczenia pism spółki, strony internetowej – kiedy spółce grozi grzywna
– protokoły z posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zdanie odrębne
Pytanie:  Uchwały rady nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Oddano 5 głosów, w tym 1 głos ZA, 4 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ, czy uchwała została podjęta.
5.
Wybrane zagadnienia funkcjonowania spółki
– ważność czynności prawnych, konsekwencje braku zgody zw/wz, rady nadzorczej
– spółka dominująca i zależna
– szczególne ograniczenia w spółkach zależnych
– prokura w spółce
– zakres prokury
– zarząd a prokurent
– księga udziałów
– dematerializacja akcji, rejestr akcjonariuszy
– wyłączenie wspólnika
Pytanie: zarząd spółki kupił samochód bez wymaganej przez umowę spółki zgody rady nadzorczej, czy umowa jest ważna.
6.
Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna członków organów wg KSH
– kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki
– odpowiedzialność wobec spółki
– jak działa absolutorium, czy chroni członka zarządu w sposób bezwzględny
– jeśli nie spółka to kto może pociągnąć członka organu do odpowiedzialności?
– niezgłoszenie upadłości
– przekazywanie fałszywych danych
– delikty członków zarządu
Pytanie: Czy członek zarządu może powołać się na udzielone absolutorium, gdy jest pozwany przez wspólnika.
Wybrane orzecznictwo
II dzień
Projektowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych
7. Prawo grupy spółek (prawo holdingowe)
– pojęcia: grupa spółek, interes grupy spółek
– uczestnictwo/ustanie w grupie spółek
– ujawnienie uczestnictwa w KRS
– wiążące polecenie spółki dominującej – forma, zakres
–  przesłanki odmowy wiążącego polecenia
– odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia
– uprawnienia spółki dominującej względem spółki zależnej
– nadzór rady nadzorczej spółki dominującej nad spółką zależną
– obowiązki i uprawnienia spółki zależnej
– przymusowy odkup; przymusowy wykup mniejszościowych wspólników
8. Regulacje w zakresie nadzoru w spółce z o.o. i akcyjnej
– pojęcie kadencji zarządu/rady nadzorczej
– treść protokołu z posiedzenia zarządu/rady nadzorczej
– miernik staranności członka zarządu/rady nadzorczej, lojalność
– nowe „sprawozdanie rady nadzorczej”
– szczegółowe wymogi dot. treści sprawozdania rady nadzorczej w spółce akcyjnej
– dostęp rady nadzorczej do informacji
– obowiązki informacyjne zarządu w spółce akcyjnej
– obowiązki rady nadzorczej związane z badaniem sprawozdania finansowego, współpraca z firmą audytorską
– komitety w składzie rady nadzorczej, stałe, doraźne
– doradca rady nadzorczej, pojęcie, zadania, umowa z doradcą, wynagrodzenie doradcy
– szczegółowy tryb pracy rady nadzorczej, zwoływanie, uchwały poza porządkiem obrad
– udostępnianie wspólnikowi/akcjonariuszowi dokumentów na zwyczajne zgromadzenie     wspólników/walne zgromadzenie
– wynagrodzenie w radzie nadzorczej wybranej przez oddzielne grupy
– zgoda rady nadzorczej na transakcje spółki akcyjnej ze spółką dominującą, zależną lub powiązaną
– modyfikacja przepisów o odpowiedzialności karnej w ksh: fałszywe dane
– przepisy przejściowe dotyczące mandatów i kadencji członków organów.


ROZKŁAD ZAJĘĆ

9:30 Rozpoczęcie szkolenia I dnia
9:00 Rozpoczęcie szkolenia II dnia
12:30 – 13:15 Obiad
17:00 Zakończenie szkolenia I dnia
16:00 Zakończenie szkolenia II dnia


PROWADZĄCY

Radca Ministra w Ministerstwie aktywów Państwowych (poprzednio Radca Prawny w Ministerstwie Skarbu Państwa) z doświadczeniem w prywatyzacji i w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, wieloletni członek rad nadzorczych w spółkach, wykładowca z zakresu prawa spółek, kompetencji i odpowiedzialności organów spółek na kursach dla kadry menedżerskiej oraz dla kandydatów na członków rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
do dnia 10 listopada 2022 – 1495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 11 listopada 2022 – 1695 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER