Kontrole w zakresie nieczystości ciekłych

Kontrole w zakresie nieczystości ciekłych

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

1 października 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 23.09 595 PLN + 23% VAT
od 24.09 695 PLN + 23% VAT

KONTROLE W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – jak się przygotować, jak przeprowadzić, jak podsumować

1 PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Na mocy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jaka miała miejsce w lipcu 2022 roku do art. 6 dodane zostały dwa nowe ustępy dotyczące kontroli, o której mowa w ust. 5a. Jeden z nich – ust. 5aa wprowadza obowiązek dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta prowadzenia wyżej wymienionej kontroli, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym. 08.08.2024 zakończy się pierwszy, dwuletni cykl kontroli – podczas szkolenia przeanalizujemy wnioski z płynące z dotychczas zrealizowanych działań w tym obszarze, zaprezentowane zostaną rekomendacje co do potencjalnych zmian oraz omówimy procedury. Materiał szkoleniowy powstał m.in. w oparciu o wyjaśnienia jakich autorowi szkolenia udzielało Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz GIOŚ.

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zostaną z poszczególnymi elementami działań kontrolnych – analizą ryzyka, planowaniem, zawiadomieniem, przebiegiem, podsumowaniem i sankcjami. Wskazane będą: sposoby pozyskiwania danych do kontroli krzyżowych oraz metody przetwarzania danych pozyskanych w ramach czynności kontrolnych. Odpowiemy na pytania: jak przygotować plan kontroli? Jakie czynności należy przeprowadzić przed rozpoczęciem kontroli? jak kontrolować przedsiębiorców posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków? jak kontrolować podmioty świadczące usługi asenizacyjne? co stanowi zakres kontroli w odniesieniu do właścicieli nieruchomości wyposażonych w zb lub poś, a co w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi asenizacyjne? czy umowa na opróżnianie ZB i POŚ powinna mieć formę pisemną czy może być ustna, a jeśli może to pod jakimi warunkami? Omówione zostaną zasady wdrażania tzw. wywozu zastępczego oraz ustalenia minimalnej częstotliwości opróżniania ZB czy też osadnika w instalacjach poś. Wyjaśnione zostaną kwestie dotyczące ustalenia właściciela nieruchomości, analizy sprawozdań kwartalnych, procedur związanych z brakiem zb lub poś, podsumowania kontroli i sankcji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Pracownicy JST odpowiedzialni za kwestie dotyczące nieczystości ciekłych, ich przełożeni – Kierownicy Referatów Ochrony Środowiska lub Rolnictwa. Także włodarze gmin – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawa prawna – art.6 ust. 5a, 5aa i 5 ab oraz art. 9u ucpg.
 2. Jak wygląda dzisiaj sytuacja gminnych systemów gospodarki nieczystościami ciekłymi dowożonymi do stacji zlewnych
  • Analiza danych GUS
  • Wyniki kontroli NIK z lat 2014-2020
 3. Częstotliwość kontroli – co dwa lata wszystkie nieruchomości czy wybrane?
  A co z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność asenizacyjną?
 4. Plan kontroli – jak przygotować? Co oznacza określenie „wykaz podmiotów”? Jaką powinien mieć formę?
 5. Przygotowanie do podjęcia działań kontrolnych
  1. Znaczenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  2. Akty prawa miejscowego
   – Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach – minimalna częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
   – Uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie ZB i osadników w instalacjach poś i transport nieczystości ciekłych
   – Uchwała fakultatywna art. 6 ust. 1a – inne sposoby dokumentowania obowiązków pozbywania się nieczystości ciekłych
   -Uchwała w sprawie wymagań jakie mają spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług asenizacyjnych
  3. Procedury kontroli i sposób ich wprowadzenia:
   – upoważnienie
   – zawiadomienie
   – przebieg – sposób i miejsce przeprowadzenia
   – protokół
 6. Prawo przedsiębiorców i zasady jego stosowania w odniesieniu do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
 7. Zakres kontroli właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków:
  • Podłączenie do kanalizacji lub wyposażenie w zbiornik bezodpływowy lub poś
  • Sposób pozbywania się nieczystości ciekłych
  • Posiadanie umowy i dowodów uiszczenia opłat
  • Szczelność zbiorników bezodpływowych
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 8. 379 ust. 3 ustawy prawo ochrony środowiska czyli o uprawnieniach podczas kontroli
 9. Podsumowanie – art. 380 ustawy prawo ochrony środowiska czyli o konieczności sporządzenia protokołu i jego znaczeniu jako dowodu w postępowaniach prowadzonych w oparciu o KPA.
 10. Kontrola podmiotów świadczących usługi asenizacyjne:
  • Warunki określone w zezwoleniu
  • Realizacja obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 6c ucpg
  • Przestrzeganie uchwały w sprawie górnej stawki
  • Sprawozdania kwartalne
 11. Sankcje i sposób ich stosowania
 12. Podsumowanie pierwszego dwuletniego cyklu kontroli – na co zwrócić uwagę, jak się przygotować, jak uniknąć sankcji, jak wykorzystać wnioski do zaplanowania kolejnego cyklu.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.20-8.30 logowanie do platformy
8.30-10.30 szkolenie cz.1
10.30-11.00 przerwa
11.00-13.00 szkolenie cz.2
13.00 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Paweł Koprowski
w latach 2014-18 sprawował funkcję wójta. W roku 2015 w kierowanym przez Niego urzędzie miała miejsce kontrola NIK dotycząca gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Po zakończonej kadencji i rehabilitacji związanej z przebytą chorobą od maja 2019 roku współpracuje w obszarze gospodarki odpadami z PHU IMPEX. Ponadto pełnił rolę eksperta z dziedziny nieczystości ciekłych i gospodarki odpadami współpracując z AMM Systems oraz Ściekami Polskimi Sp. o.o.. Od marca 2023 roku odpowiada za dział Nieczystości ciekłe w Agencji Wspierania Ochrony Środowiska, a dodatkowo od września 2024r. pełni funkcję Dyrektora Akademii Edukacji Środowiskowej. Bardzo blisko współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami samorządowymi. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt przeprowadzonych webinarów dotyczących tematyki nieczystości ciekłych.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 23 września 2024 – 595 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 24 września 2024 – 695 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER