Dokumentacja w nadzorze właścicielskim nad spółkami jst

DOKUMENTACJA W NADZORZE WŁAŚCICIELSKIM NAD SPÓŁKAMI JST
PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA JST, SPÓŁEK KOMUNALNYCH

24-25 PAŹDZIERNIKA 20019 r., GDAŃSK

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75,  604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień I
ZAGADNIENIA OGÓLNE
– Nadzór korporacyjny i właścicielski – zakres, cele, zadania.
– Struktura nadzoru – nadzór wewnątrzkorporacyjny, nadzór zewnętrzny, szczególna rola Skarbu Państwa, wymogi ustawowe, zakres swobody
– Dokumenty z zakresu sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej.
DOKUMENTACJA PRAC ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNEGO ZGROMADZENIA
– Organizacja Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników – ogłoszenia, uchwały, pełnomocnictwa, protokoły, regulaminy obrad, uprawnienia uczestników zgromadzeń.
– Dostęp do dokumentacji i informacji przez akcjonariuszy i inne osoby uprawnione a prawo odmowy udzielenia informacji.
DOKUMENTACJA PRAC ZARZĄDU
– Mandat i kadencja Zarządu, powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, zawieszanie, delegowanie do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu – uregulowania KSH, przepisy szczególne, wewnętrzne regulacje korporacyjne.
– Posiedzenia Zarządu – forma zwołania, zakres informacji objętych protokołem.
– Uchwały zarządu – obligatoryjne i fakultatywne.
– Zarząd jedno i wieloosobowy a forma uchwał.
– Księga protokołów Zarządu, księga akcyjna – forma, sposób przechowywania i udostępniania zawartości.
– Regulamin zarządu – zakres regulacji, skutki naruszenia postanowień regulaminu
– Wewnętrzny podział obowiązków między członkami zarządu – uregulowania statutowe i regulaminowe – różnice w zakresie skutków.
– Odpowiedzialność członków zarządu
– Reprezentacja spółek przy zawieraniu umów – zasady reprezentacji przez zarząd, prokurenta, pełnomocnika, podstawa prawna działania,
– Zawarcie umowy przez prokurenta, pełnomocnika, ograniczenia zakresu umocowania poszczególnych typów prokurentów, skutki przekroczenia pełnomocnictwa.
Dzień II
DOKUMENTACJA PRAC RADY NADZORCZEJ
– Zasady funkcjonowania organu nadzoru – mandat i kadencja, nadzór indywidualny, a nadzór kolegialny, formy działania.
– Procedury wyłaniania kandydatów na członków organu nadzoru – zasady, formy, ochrona praw mniejszości.
– Posiedzenia Rady Nadzorczej -– zwoływanie posiedzeń, porządek obrad, forma, treść.
– Uchwała – podstawa prawna i treść – zakres obowiązywania.
– Protokół Rady Nadzorczej – forma i sposób redakcji, zakres regulacji.
– Regulamin posiedzeń rady nadzorczej – tryb przygotowania, wprowadzania zmian w regulaminach, skutki naruszenia postanowień regulaminu, inne regulaminy w pracach rad nadzorczych.
– Odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru – zasady, formy ograniczenia odpowiedzialności.
ZATRUDNIANIE ORAZ WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
– Regulacje prawne w zakresie zatrudniania członków zarządu i rady nadzorczej – forma zatrudnienia, regulacje wewnętrzne, niezbędna dokumentacja.
– Wynagradzanie członków organów nadzorujących i zarządzających spółki – zasady, formy, jawność.
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI
– Realizacja praw wspólników/akcjonariuszy – zasady, forma i zakres udostępnianych informacji
– Udostępnianie dokumentów zawierających informacje chronione.

Do kogo adresowane jest to praktyczne szkolenie:
Przedstawicieli JST, spółek z udziałem JST oraz w szczególności:
– Władz Urzędów Miast i Gmin
– Członków Zarządu
– Przedstawicieli Nadzoru Właścicielskiego
– Pracowników Działów Organizacyjno-Prawnych
– Członków Rad Nadzorczych spółek komunalnych
– Pracowników Biura Zarządu spółek komunalnych

Rozkład zajęć:
9.30 Rozpoczęcie  I dnia szkolenia
9.00 Rozpoczęcie  II dnia szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.15 Obiad
14.30 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie I i II dnia szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Radca Prawny, ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Urzędu m.st. Warszawy, zajmujący się m.in. nadzorem właścicielskim, prywatyzacją oraz obsługą prawną. Członek szeregu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz JST. Wieloletni wykładowca kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, członek komisji egzaminów państwowych organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
do dnia 2 października 2019 – 1495 PLN netto Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 3 października 2019 – 1795 PLN netto

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER