Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Szef Biura Zarządu i RN szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

4 – 5 października 2022 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 23.09 1895 PLN + 23% VAT
od 24.09 2095 PLN + 23% VAT

CERTYFIKOWANY SZEF BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
KURS DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PRACE BIURA ZARZĄDU

PARTNER MERYTORYCZNY

4 – 5 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

W trakcie szkolenia m.in. omówiony będzie projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) wprowadzający w Polsce tzw. prawo koncernowe, omówione zostaną zmiany w zakresie np. wzmocnienia rad nadzorczych w spółkach oraz prawnego uregulowania działalności holdingów.

Najważniejsze zagadnienia:
– Przepisy ogólne dotyczące formy czynności prawnej
– Przedstawicielstwo
– Wewnętrzne akty prawne
– Dokumentacja spółki
– Wybrane orzecznictwo
– Dyrektor Biura Zarządu oraz Rady Nadzorczej
– Organizacja pracy Zarządu
– Sprawowanie funkcji przez Radę Nadzorczą
– Obrady zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia
– Organizacja współpracy w grupie kapitałowej

Do uczestnictwa zapraszamy:
– Dyrektorów, Szefów, Kierowników Biur Zarządu
– Specjalistów
– Sekretarzy Zarządu, Sekretarzy Rady Nadzorczej
– Asystentów Zarządu
– Pracowników z departamentów organizacyjnych, obsługi władz spółki,obsługi spółki, departamentów zarządu.


PROGRAM KURSU


Dzień I, (9:00 – 16:00)
9:00 – 10:30
Dyrektor Biura Zarządu oraz Rady Nadzorczej

– rola oraz pozycja w spółce, rola pasywna Dyrektora BZiRN, rola aktywna Dyrektora BZiRN
– kto może (a kto nie) być członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej
– kiedy wygasa mandat członka Zarządu / Rady Nadzorczej
– jak skutecznie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie / Radzie Nadzorczej
– skutki nieprawidłowego (sensu largo) składu Zarządu / Rady Nadzorczej
Prowadzący: Dagmara Błaszkiewicz, Radca Prawny, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
Przerwa 10:30 – 10:40
10.40 – 12:10 Organizacja pracy Zarządu cz. 1

– praktyczny podział funkcji, zaangażowanie czasowe i pożądana aktywność członków organów spółki
– podział zadań w ramach Zarządu oznacza podział odpowiedzialności?
– zwoływanie posiedzeń Zarządów, czyli kto, w jakim terminie, w jaki sposób oraz jakiej formie
– prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu zarządu
– sposoby odbywania posiedzeń Zarządów
– co powinno znaleźć się w protokole z posiedzenia, czyli kto jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu, w jakiej formie powinien zostać sporządzony, gdzie powinien zostać złożony protokół, a także kto ma prawo uzyskać wgląd
– uchwały zarządu (tryb i sposób podejmowania)
Prowadzący: Łukasz Sieczka, Radca Prawny, Partner Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
przerwa 12:10 – 12:40
12.40 – 14:10 Organizacja pracy Zarządu cz. 2

– prowadzenie spraw w spółce akcyjnej oraz spółce z o. o. – kiedy można działać bez uchwały
– umowy z członkami Zarządu – kto zawiera, w jakim trybie, czego się wystrzegać
– kiedy i na jak długo można zawiesić członka Zarządu w pełnieniu funkcji
– czy menadżer może się mylić? – rzecz o odpowiedzialności za podejmowanie ryzyka biznesowego
– jak wobec konfliktu / groźby wrogiego przejęcia powinno działać biuro Zarządu
– nowe przesłanki ogłoszenia upadłości, które obowiązują od 1.1.2016 r. – co należy wiedzieć?
Przerwa 14:10 – 14:20
14:20 – 16:00
Sprawowanie funkcji przez Radę Nadzorczą
– zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej
– sposoby odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz tryby podejmowania uchwał – posiedzenia a nowe technologie
– optymalny skład Rady Nadzorczej – law in action (wiedza, doświadczenie, „relacyjność”, reputacja)
– efektywny podział funkcji – kto ma być przewodniczącym / sekretarzem
– zaangażowanie czasowe członka Rady Nadzorczej w jej prace (z uwzględnieniem Dobrych Praktyk GPW i NewConnect)
– jaka jest pożądana aktywność członków Rady Nadzorczej poza posiedzeniami?
– Komitet audytu, Komitet wynagrodzeń, Komitet strategii, Komitet ładu korporacyjnego, Komitet ds. CSR i inne
– jak praktycznie zorganizować pracę komitetów? – zadania, obowiązki, kwalifikacje i skład
– modele wynagradzania członków Rad Nadzorczych (przegląd wynagrodzeń)
– zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez członków Rad Nadzorczych w związku z jej pracami
– Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 obowiązujące od 01.07.2021
Prowadzący: Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
DZIEŃ II (9:00 – 16:00)
9:00 – 11:30
Obrady zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia
– od decyzji o zwołaniu zgromadzenia do otwarcia jego obrad
– kto decyduje czy dany podmiot może wejść na salę obrad?
– niespodziewani goście, czyli wspólnicy / akcjonariusze nie wpisani do księgi udziałów / księgi akcyjnej, czy nieujawnieni w wykazie z KDPW – dlaczego wyganiać rozważnie
– pełnomocnictwa „zbyt szerokie” by mogły być ważne
– rola przewodniczącego zgromadzenia i kto nim może być
– co w praktyce oznacza tajne głosowanie
– notariuszy dwóch (lub więcej)
– pytania zgłaszane w trakcie zgromadzenia – czy odpowiadać?
– rejestracja przebiegu zgromadzenia, czyli dokument sensacyjny
– trudne sprawy – case study
Prowadzący: Karol Szymański, Partner Zarządzający, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
11:30 – 12:30
Organizacja współpracy w grupie kapitałowej
– zasady wymiany informacji w ramach grupy kapitałowej
– dostęp do informacji o spółkach akcyjnych, spółkach z o.o. oraz spółkach publicznych
– formalne sposoby optymalnej organizacji holdingu
– czy spółka córka może powiedzieć matce ile zarabia jej menadżer – rzecz o tajemnicy przedsiębiorstwa w grupie kapitałowej
Prowadzący: Karolina Kobojek, Aplikant adwokacki, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
przerwa 12:30 – 13:00
Przepisy ogólne dotyczące formy czynności prawnej

– forma ustna i pisemna
– forma pisemna pod rygorem nieważności
-formy szczególne: pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie, notarialna
– forma pisemna z datą pewną
– oświadczenie woli np.: rezygnacja z mandatu
Przedstawicielstwo
– przedstawicielstwo ustawowe
– pełnomocnictwo
– rodzaje pełnomocnictwa
– forma pełnomocnictwa
– pełnomocnik w spółce, jak zarząd udziela pełnomocnictwa
– prokura, zakres, rodzaje
– różnice: prokura a pełnomocnictwo
Wewnętrzne akty prawne
– spółka jako osoba prawna, ustawowy wymóg sporządzenia statutu/umowy
– przepisy ustawy bezwzględnie obowiązujące i o charakterze dyspozytywnym – znaczenie statutu/umowy
– kiedy ważność czynności prawnej zależy od zgody organu spółki
– uchwały zmieniające statut/umowę spółki
– zgłoszenie zmiany statutu/umowy do KRS
– wpisy o charakterze konstytutywnym, deklaratoryjnym
– teksty jednolite – obowiązek zgłoszenia
Pozostałe wewnętrzne akty prawne, dokumentacja spółki
– regulaminy zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia/zw
– zasadnicze błędy regulaminu
– uchwały zarządu i rady nadzorczej
– tryb i sposób podejmowania uchwał
– protokoły z posiedzenia zarządu i rady nadzorczej
– zdania odrębne
– większość bezwzględna , zwykła , kwalifikowana, kworum
– mobilny tryb podejmowania uchwał
– oznaczenie pism – kiedy spółce grozi grzywna
– aktualna lista wspólników składana do sądu
– rejestr akcjonariuszy
Omówienie wybranego orzecznictwa
Prowadzący: Anna Kowalik, Radca Prawny, Ministerstwo Aktywów Państwowych


ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50 logowanie do platformy
9:00 Rozpoczęcie I i II dnia szkolenia
9.00 – 12.30 szkolenie
12.30 – 13.00 przerwa
13.00 – 16.00 szkolenie
16:00 Zakończenie I i II dnia szkolenia


PROWADZĄCY KURS

Anna Kowalik
Radca prawny w Ministerstwie Aktywów Państwowych
Z doświadczeniem w prywatyzacji i w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, wieloletni członek rad nadzorczych w spółkach, wykładowca z zakresu prawa spółek, kompetencji i odpowiedzialności organów spółek na kursach dla kadry menedżerskiej oraz dla kandydatów na członków rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Dagmara Błaszkiewicz
Radca prawny, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
– absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
– doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich i warszawskich kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców polskich i zagranicznych
– w pracy zawodowej zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia złożonych sporów korporacyjnych oraz obsługi walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników
– wykładowca na szkoleniach poświęconych prawu spółek
– autorka publikacji z zakresu prawa spółek
– w obszarze jej zainteresowań znajduje się problematyka sukcesji w biznesie oraz prawa holdingowego
– posługuje się językiem angielskim


Karol Szymański
Wiceprezes zarządu, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
Ekspert skoncentrowany na praktycznych aspektach prawa handlowego, prawa rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014. Recommended Lawyer by Legal 500 EMEA 2021 w obszarze Private Client. Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich. Współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach. Uczestnik wielu projektów reorganizacyjnych związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych grup kapitałowych, w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne. Od lat piastuje funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż. Pełnił funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu.


Łukasz Sieczka
Radca prawny, Partner Kancelarii RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie kontraktów, handlowym, w tym w prawie spółek, prawie upadłościowym, jak również prawie zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w zakresie konstruowania i negocjowania umów gospodarczych oraz w obszarze restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw. Posługuje się biegle językiem angielskim.


Dariusz Kulgawczuk
Radca Prawny, Partner Kancelarii RKKW
– KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2009 – 2010, oraz 2011- 2012. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory korporacyjne, Własność intelektualna. Umowy (Kontrakty). Postępowanie sądowe i arbitraż.

Karolina Kobojek
Aplikant adwokacki, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners

  • Specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania sporów korporacyjnych oraz przygotowywania umów i porozumień pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami. Doradza w zakresie realizacji programów motywacyjnych menedżerskich i pracowniczych.
  • Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i instytucjom finansowym w zakresie transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym, realizowania publicznych wezwań, delistingu czy obowiązków informacyjnych emitentów. Wspiera klientów w zakresie kształtowania relacji holdingowych i rozwiązywania sporów.
  • Specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych, reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.
  • Zajmuje się przygotowywaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów, w tym transakcji sprzedaży udziałów i akcji, jak też cesji wierzytelności. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opinii prawnych i memorandów w zakresie prawa spółek i prawa rynku kapitałowego.
  • Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i sporządzeniu pism procesowych, w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych i uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 23 września 2022 – 1895 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 24 września 2022 – 2095 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER