Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Szef Biura Zarządu i RN szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

25 – 26 listopada 2021 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 17.11 1795 PLN + 23% VAT
od 18.11 1995 PLN + 23% VAT

CERTYFIKOWANY SZEF BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
KURS DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PRACE BIURA ZARZĄDU

PARTNER MERYTORYCZNY

25 – 26 LISTOPADA 2021 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

W trakcie szkolenia m.in. omówiony będzie projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) wprowadzający w Polsce tzw. prawo koncernowe, omówione zostaną zmiany w zakresie np. wzmocnienia rad nadzorczych w spółkach oraz prawnego uregulowania działalności holdingów.

Najważniejsze zagadnienia:
– Przepisy ogólne dotyczące formy czynności prawnej
– Przedstawicielstwo
– Wewnętrzne akty prawne
– Dokumentacja spółki
– Wybrane orzecznictwo
– Dyrektor Biura Zarządu oraz Rady Nadzorczej
– Organizacja pracy Zarządu
– Sprawowanie funkcji przez Radę Nadzorczą
– Obrady zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia
– Organizacja współpracy w grupie kapitałowej

Do uczestnictwa zapraszamy:
– Dyrektorów, Szefów, Kierowników Biur Zarządu
– Specjalistów
– Sekretarzy Zarządu, Sekretarzy Rady Nadzorczej
– Asystentów Zarządu
– Pracowników z departamentów organizacyjnych, obsługi władz spółki,obsługi spółki, departamentów zarządu.


PROGRAM KURSU


Dzień I, (9:00 – 16:00)
9:00 – 10:30
Dyrektor Biura Zarządu oraz Rady Nadzorczej

– rola oraz pozycja w spółce, rola pasywna Dyrektora BZiRN, rola aktywna Dyrektora BZiRN
– kto może (a kto nie) być członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej
– kiedy wygasa mandat członka Zarządu / Rady Nadzorczej
– jak skutecznie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie / Radzie Nadzorczej
– skutki nieprawidłowego (sensu largo) składu Zarządu / Rady Nadzorczej
Prowadzący: Dagmara Błaszkiewicz, Radca Prawny, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Przerwa 10:30 – 10:40
10.40 – 12:10 Organizacja pracy Zarządu cz. 1

– praktyczny podział funkcji, zaangażowanie czasowe i pożądana aktywność członków organów spółki
– podział zadań w ramach Zarządu oznacza podział odpowiedzialności?
– zwoływanie posiedzeń Zarządów, czyli kto, w jakim terminie, w jaki sposób oraz jakiej formie
– prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu zarządu
– sposoby odbywania posiedzeń Zarządów
– co powinno znaleźć się w protokole z posiedzenia, czyli kto jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu, w jakiej formie powinien zostać sporządzony, gdzie powinien zostać złożony protokół, a także kto ma prawo uzyskać wgląd
– uchwały zarządu (tryb i sposób podejmowania)
Prowadzący: Łukasz Sieczka, Radca Prawny, Partner Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
przerwa 12:10 – 12:40
12.40 – 14:10 Organizacja pracy Zarządu cz. 2

– prowadzenie spraw w spółce akcyjnej oraz spółce z o. o. – kiedy można działać bez uchwały
– umowy z członkami Zarządu – kto zawiera, w jakim trybie, czego się wystrzegać
– kiedy i na jak długo można zawiesić członka Zarządu w pełnieniu funkcji
– czy menadżer może się mylić? – rzecz o odpowiedzialności za podejmowanie ryzyka biznesowego
– jak wobec konfliktu / groźby wrogiego przejęcia powinno działać biuro Zarządu
– nowe przesłanki ogłoszenia upadłości, które obowiązują od 1.1.2016 r. – co należy wiedzieć?
Przerwa 14:10 – 14:20
14:20 – 16:00
Sprawowanie funkcji przez Radę Nadzorczą
– zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej
– sposoby odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz tryby podejmowania uchwał – posiedzenia a nowe technologie
– optymalny skład Rady Nadzorczej – law in action (wiedza, doświadczenie, „relacyjność”, reputacja)
– efektywny podział funkcji – kto ma być przewodniczącym / sekretarzem
– zaangażowanie czasowe członka Rady Nadzorczej w jej prace (z uwzględnieniem Dobrych Praktyk GPW i NewConnect)
– jaka jest pożądana aktywność członków Rady Nadzorczej poza posiedzeniami?
– Komitet audytu, Komitet wynagrodzeń, Komitet strategii, Komitet ładu korporacyjnego, Komitet ds. CSR i inne
– jak praktycznie zorganizować pracę komitetów? – zadania, obowiązki, kwalifikacje i skład
– modele wynagradzania członków Rad Nadzorczych (przegląd wynagrodzeń)
– zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez członków Rad Nadzorczych w związku z jej pracami
– Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 obowiązujące od 01.07.2021
Prowadzący: Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
DZIEŃ II (9:00 – 16:00)
9:00 – 11:30
Obrady zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia
– od decyzji o zwołaniu zgromadzenia do otwarcia jego obrad
– kto decyduje czy dany podmiot może wejść na salę obrad?
– niespodziewani goście, czyli wspólnicy / akcjonariusze nie wpisani do księgi udziałów / księgi akcyjnej, czy nieujawnieni w wykazie z KDPW – dlaczego wyganiać rozważnie
– pełnomocnictwa „zbyt szerokie” by mogły być ważne
– rola przewodniczącego zgromadzenia i kto nim może być
– co w praktyce oznacza tajne głosowanie
– notariuszy dwóch (lub więcej)
– pytania zgłaszane w trakcie zgromadzenia – czy odpowiadać?
– rejestracja przebiegu zgromadzenia, czyli dokument sensacyjny
– trudne sprawy – case study
Prowadzący: Karol Szymański, Wiceprezes zarządu, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
11:30 – 12:30
Organizacja współpracy w grupie kapitałowej
– zasady wymiany informacji w ramach grupy kapitałowej
– dostęp do informacji o spółkach akcyjnych, spółkach z o.o. oraz spółkach publicznych
– formalne sposoby optymalnej organizacji holdingu
– czy spółka córka może powiedzieć matce ile zarabia jej menadżer – rzecz o tajemnicy przedsiębiorstwa w grupie kapitałowej
Prowadzący: Karolina Kobojek, Aplikant adwokacki, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
przerwa 12:30 – 13:00
Przepisy ogólne dotyczące formy czynności prawnej

– forma ustna i pisemna
– forma pisemna pod rygorem nieważności
-formy szczególne: pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie, notarialna
– forma pisemna z datą pewną
– oświadczenie woli np.: rezygnacja z mandatu
Przedstawicielstwo
– przedstawicielstwo ustawowe
– pełnomocnictwo
– rodzaje pełnomocnictwa
– forma pełnomocnictwa
– pełnomocnik w spółce, jak zarząd udziela pełnomocnictwa
– prokura, zakres, rodzaje
– różnice: prokura a pełnomocnictwo
Wewnętrzne akty prawne
– spółka jako osoba prawna, ustawowy wymóg sporządzenia statutu/umowy
– przepisy ustawy bezwzględnie obowiązujące i o charakterze dyspozytywnym – znaczenie statutu/umowy
– kiedy ważność czynności prawnej zależy od zgody organu spółki
– uchwały zmieniające statut/umowę spółki
– zgłoszenie zmiany statutu/umowy do KRS
– wpisy o charakterze konstytutywnym, deklaratoryjnym
– teksty jednolite – obowiązek zgłoszenia
Pozostałe wewnętrzne akty prawne, dokumentacja spółki
– regulaminy zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia/zw
– zasadnicze błędy regulaminu
– uchwały zarządu i rady nadzorczej
– tryb i sposób podejmowania uchwał
– protokoły z posiedzenia zarządu i rady nadzorczej
– zdania odrębne
– większość bezwzględna , zwykła , kwalifikowana, kworum
– mobilny tryb podejmowania uchwał
– oznaczenie pism – kiedy spółce grozi grzywna
– aktualna lista wspólników składana do sądu
– rejestr akcjonariuszy
Omówienie wybranego orzecznictwa
Prowadzący: Anna Kowalik, Radca Prawny, Ministerstwo Aktywów Państwowych


ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50 logowanie do platformy
9:00 Rozpoczęcie I i II dnia szkolenia
9.00 – 12.30 szkolenie
12.30 – 13.00 przerwa
13.00 – 16.00 szkolenie
16:00 Zakończenie I i II dnia szkolenia


PROWADZĄCY KURS

Anna Kowalik
Radca prawny w Ministerstwie Aktywów Państwowych
Z doświadczeniem w prywatyzacji i w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, wieloletni członek rad nadzorczych w spółkach, wykładowca z zakresu prawa spółek, kompetencji i odpowiedzialności organów spółek na kursach dla kadry menedżerskiej oraz dla kandydatów na członków rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Dagmara Błaszkiewicz
Radca prawny, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
– absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
– doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich i warszawskich kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców polskich i zagranicznych
– w pracy zawodowej zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia złożonych sporów korporacyjnych oraz obsługi walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników
– wykładowca na szkoleniach poświęconych prawu spółek
– autorka publikacji z zakresu prawa spółek
– w obszarze jej zainteresowań znajduje się problematyka sukcesji w biznesie oraz prawa holdingowego
– posługuje się językiem angielskim


Karol Szymański
Wiceprezes zarządu, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
– specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych
– posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014
– doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach
– pełnomocnik akcjonariuszy oraz wspólników spółek kapitałowych (zarówno mniejszościowych, jak i większościowych) przy okazji licznych sporów korporacyjnych
– uczestnik wielu projektów restrukturyzacyjnych związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych grup kapitałowych, w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne
– od lat piastuje funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż
– pełnił funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł
– autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego
– wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu
– ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych
– współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich więcej
– współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych
– zaangażowany w różnorodne aktywności społeczne, w tym pełni funkcję Członka Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” oraz Prezesa Zarządu Fundacji „Nova Ars Poloniae”


Łukasz Sieczka
Radca prawny, Partner Kancelarii RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie kontraktów, handlowym, w tym w prawie spółek, prawie upadłościowym, jak również prawie zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w zakresie konstruowania i negocjowania umów gospodarczych oraz w obszarze restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw. Posługuje się biegle językiem angielskim.


Dariusz Kulgawczuk
Radca Prawny, Partner Kancelarii RKKW
– KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2009 – 2010, oraz 2011- 2012. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory korporacyjne, Własność intelektualna. Umowy (Kontrakty). Postępowanie sądowe i arbitraż.

Karolina Kobojek
aplikant adwokacki, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i instytucjom finansowym w zakresie transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym, realizowania publicznych wezwań, delistingu czy obowiązków informacyjnych emitentów. Wspiera klientów w zakresie kształtowania relacji holdingowych i rozwiązywania sporów. Posiada również doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów korporacyjnych oraz przygotowywania umów i porozumień pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami. Specjalizuje się także w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych, reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i sporządzeniu pism procesowych, w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych i uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 17 listopada 2021 – 1795 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 18 listopada 2021 – 1995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER