Certyfikowany Menedżer Innowacji

Certyfikowany Menedżer Innowacji

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

14 – 15 marca 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 6.03  2095 PLN + 23% VAT
od 7.03  2295 PLN + 23% VAT

CERTYFIKOWANY MENEDŻER INNOWACJI

KURS CERTYFIKOWANY PRZEZ:

14 – 15  MARCA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

Celem kursu jest, aby po jego zakończeniu absolwent:
– posiadał współczesną wiedzę z zakresu nowoczesnego podejścia do zarządzania innowacjami dotyczącą:
– rodzajów innowacji,
– strategii innowacji i metodyki jej budowy
– zarządzania projektem innowacyjnym
– budowy biznes planu projektu innowacyjnego
– prawnych aspektów zarządzania innowacjami
– ochrony własności intelektualnej w projektach innowacyjnych
– transferu technologii oraz
– zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa
– potrafił wskazać metody rozwiązań, procedury i warunki zastosowania wybranych metod,
– potrafił dotrzeć do źródeł wiedzy eksperckiej i wykorzystać ją w pracy zawodowej,
– potrafił świadomie zarządzać innowacjami w praktyce biznesowej.
Korzyści z kursu:
Wiedza ekspercka: zdobyta od ekspertów wiedza pozwoli Uczestnikom kursu sprawnie zarządzać innowacjami w firmie i budować innowacyjne przedsiębiorstwa
Wymiana doświadczeń: obecność przedstawicieli różnych branż pozwoli na wymianę i poznanie różnych doświadczeń
Certyfikat: Uczestnicy kursu otrzymają  certyfikat CGE oraz zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej


PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I (9.00-16.30)
9.00-10.00
Rodzaje i typy innowacji
– Innowacja biznesowa w obszarze techniki, marketingu i sprzedaży oraz organizacji  firmy,
– Innowacje badawcze i naśladownicze.
– Koncepcje innowacji: popytowe, podażowe jako podstawa budowy strategii firmy,
– Oddziaływanie grup interesów na innowacje w firmie: państwo, właściciele, kierownictwo, pracownicy, dostawcy, odbiorcy, kredytodawcy.
Prowadzący: dr inż. Danuta Rojek, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
10.00-12.00 Biznes plan projektów innowacyjnych (w trakcie 15 min. przerwa )

– Elementy dobrego pomysłu w dobrym biznes planie:
a. wystarczający stopień innowacyjności,
b. rynek o odpowiednich rozmiarach,
c. oczywista wartość dla klienta,
d. wykonalność i rentowność,
– Przeznaczenie biznes planu,
– Podstawowe elementy biznes planu,
– Plany finansowe i finansowanie.
Prowadzący: Piotr Cirin, Kierownik wydziału produktów i procesów, Nest Bank S.A./Expert , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
12.00-12.30 przerwa
12.30-14.20 Strategie innowacji – metodyka strategii
Istota i elementy strategii innowacji
– Tradycyjne strategie innowacji
– Współczesne strategie innowacji (strategia błękitnego oceanu, otwarte innowacje, crowdsourcing)
– Metodyka opracowania i wdrażania strategii innowacji
– Monitoring strategii innowacji
– Kultura organizacyjna a strategia innowacji
– Dobre praktyki wdrażania strategii innowacji
Prowadzący: dr inż. Danuta Rojek, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
14.30-16.30 Zarządzanie projektem innowacyjnym
Elementy sukcesu projektu
– Fazy zarządzania i realizacji projektu
– Zakres definiowania projektu
– Czynniki decydujące o zakresie prac
– Dobór metod planowania prac
– Bilansowanie i optymalizacja zasobów
– Organizacja prac projektowych
– Źródła finansowania projektów
Prowadzący: Piotr Cirin, Kierownik wydziału produktów i procesów, Nest Bank S.A./Expert , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
16.30 Zakończenie I dnia kursu

DZIEŃ II (9.00-16.30)
9.00-11.00 Prawne aspekty zarządzania innowacjami
Potrzeby i prawne możliwości podmiotów zaangażowanych w innowacje.
– Spółki osobowe versus spółki kapitałowe dla zarządzania innowacjami.
– Prawa do wyników B+R, nabywanie i ochrona praw – kompleksowe zarządzanie prawami do wytworzonych innowacji.
– Umowy z zakresu praw własności intelektualnej oraz ochrona know-how
– Ryzyko naruszenia konkurencji – istota prawa konkurencji.
– Pomoc publiczna – jak ograniczyć ryzyko?
– Wsparcie zarządzania innowacjami: aspekty podatkowe.
– Projekty legislacyjne w zakresie wsparcia zarządzania innowacjami.
Prowadzący: mgr. Milena Bodych-Biernacka, Prawnik
11.00-11.15 przerwa
11.15 -13.15 Ochrona własności intelektualnej w projektach innowacyjnych
Kapitał intelektualny organizacji a ochrona własności intelektualnej
– Powstawanie własności intelektualnej
– Charakterystyka zdolności ochronnej wynalazków, wzorów, znaków towarowych i utworów
– Procedury uzyskiwania ochrony dóbr niematerialnych
– Istota praw wyłącznych
– Zakres i rola informacji patentowej – badania i analizy patentowe
– Podstawy zarządzania własnością intelektualną
Prowadzący: Magdalena Wojdak, Adwokat, Kancelaria RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
13.15-13.45 przerwa
13.45-15.45 Transfer technologii
Cykl życia technologii
– Audyt i scouting technologiczny
– Procesy transferu technologii
– Instytucje i sieci instytucji transferu technologii
– Finansowanie transferu technologii
– Negocjacje w transferze technologii
– Startup jako innowacyjne przedsiębiorstwo
– Dobre praktyki: Dolina Krzemowa w USA
Prowadzący: dr inż. Danuta Rojek, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
15.55-16.30 Konkurencyjność przedsiębiorstwa

– Ocena konkurencyjności firmy,
– Optymalne reakcje na otoczenie firmy,
– Wymogi strategii konkurowania,
– Strategie konkurowania.
Prowadzący: dr inż. Danuta Rojek, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji 
16.30 Zakończenie kursu

PARTNER KURSU


PRELEGENCI


Dr inż. Danuta Rojek,
Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji .
Jest absolwentką tejże uczelni i tu uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Główne zainteresowania naukowe i dydaktyczne to: strategiczne zarządzanie innowacjami, innowacyjność przedsiębiorstw, rozwój i transfer nowoczesnych technologii, przedsiębiorczość innowacyjna. Autorka publikacji na temat strategii innowacji i aspektów innowacyjności przedsiębiorstw. Najnowsza publikacja jej autorstwa, w przygotowaniu, to „Czynniki innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie strategii innowacji”, oparta na wynikach własnych badań empirycznych. Nowe problemy badawcze dotyczą kierunków rozwoju zarządzania innowacjami oraz interakcji w procesach transferu wiedzy i technologii. Dr inż. Danuta Rojek jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

Piotr Cirin , Kierownik wydziału produktów i procesów, Nest Bank S.A./Expert, Nardowe Centrum Badań i Rozwoju/H2020 SME Instrument Expert Evaluator
Specjalizuje się w modelu finansowania małych i średnich przedsiębiorstwa w ramach bankowych grup kapitałowych. Wcześniej pracował w Banku Zachodnim WBK SA oraz w spółkach leasingowych. Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe, uczestniczył we wdrażaniu i optymalizacji licznych produktów, usług i procesów bankowych – posiada certyfikaty PRINCE 2 Foundation i Practitioner. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także podyplomowe studia w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia Executive MBA w Oxford Brooks University, dyplom MBA „with distinction” oraz w Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University.

Milena Bodych-Biernacka, Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Współpracowała z agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Stypendystka:
w 2011 r. Universitetet i Bergen w Norwegii, w 2012 r. Åbo Akademi w Finlandii, w 2014 r. EIT ICT Labs na Universita di Trento, Włochy
Laureatka licznych nagród i konkursów naukowych, przyznanych: m.in. przez prof. Jerzego Buzka, Orange Polska i Krajową Izbę Gospodarczą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Harvard Club of Poland. Przynależy m.in. do International Law Association, Junior Lawyers – The Law Society, The European Women Lawyers Association.

Magdalena Wojdak, Adwokat, Kancelaria RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

  • specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz doradztwie z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji, w tym również nieuczciwej reklamy. Posiada też doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami polubownymi, oraz w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP i EUIPO
  • zajmuje się również problematyką prawnokarnej ochrony praw własności intelektualnej, występując jako pełnomocnik i obrońca w sprawach karnych
  • z sukcesami reprezentuje klientów w procesach o naruszenia dóbr osobistych w publikacjach prasowych
  • posiada doświadczenie w zakresie opiniowania podejmowanych działań i zawieranych umów dla agencji marketingowych, domów mediowych, wydawnictw i influencerów. Ocenia ryzyka w działaniach promocyjnych prowadzonych w mediach elektronicznych, również w zakresie produktów sensytywnych

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
do dnia 6 marca 2024 – 2095 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 7 marca 2024 – 2295 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy szkoleniowej
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER