Certyfikowany Menedżer Innowacji

Certyfikowany Menedżer Innowacji

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

17 – 18 października 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 9.10  2095 PLN + 23% VAT
od 10.10  2295 PLN + 23% VAT

CERTYFIKOWANY MENEDŻER INNOWACJI

KURS CERTYFIKOWANY PRZEZ:

17 – 18  PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

Celem kursu jest, aby po jego zakończeniu absolwent:
– posiadał współczesną wiedzę z zakresu nowoczesnego podejścia do zarządzania innowacjami dotyczącą:
– rodzajów innowacji,
– strategii innowacji i metodyki jej budowy
– zarządzania projektem innowacyjnym
– budowy biznes planu projektu innowacyjnego
– prawnych aspektów zarządzania innowacjami
– ochrony własności intelektualnej w projektach innowacyjnych
– transferu technologii oraz
– zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa
– potrafił wskazać metody rozwiązań, procedury i warunki zastosowania wybranych metod,
– potrafił dotrzeć do źródeł wiedzy eksperckiej i wykorzystać ją w pracy zawodowej,
– potrafił świadomie zarządzać innowacjami w praktyce biznesowej.
Korzyści z kursu:
Wiedza ekspercka: zdobyta od ekspertów wiedza pozwoli Uczestnikom kursu sprawnie zarządzać innowacjami w firmie i budować innowacyjne przedsiębiorstwa
Wymiana doświadczeń: obecność przedstawicieli różnych branż pozwoli na wymianę i poznanie różnych doświadczeń
Certyfikat: Uczestnicy kursu otrzymają  certyfikat CGE oraz zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej


PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I (9.00-16.30)
9.00-10.00
Rodzaje i typy innowacji
– Innowacja biznesowa w obszarze techniki, marketingu i sprzedaży oraz organizacji  firmy,
– Innowacje badawcze i naśladownicze.
– Koncepcje innowacji: popytowe, podażowe jako podstawa budowy strategii firmy,
– Oddziaływanie grup interesów na innowacje w firmie: państwo, właściciele, kierownictwo, pracownicy, dostawcy, odbiorcy, kredytodawcy.
Prowadzący: dr inż. Danuta Rojek, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
10.00-12.00 Biznes plan projektów innowacyjnych (w trakcie 15 min. przerwa )

– Elementy dobrego pomysłu w dobrym biznes planie:
a. wystarczający stopień innowacyjności,
b. rynek o odpowiednich rozmiarach,
c. oczywista wartość dla klienta,
d. wykonalność i rentowność,
– Przeznaczenie biznes planu,
– Podstawowe elementy biznes planu,
– Plany finansowe i finansowanie.
Prowadzący: Piotr Cirin, Kierownik wydziału produktów i procesów, Nest Bank S.A./Expert , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
12.00-12.30 przerwa
12.30-14.20 Strategie innowacji – metodyka strategii
Istota i elementy strategii innowacji
– Tradycyjne strategie innowacji
– Współczesne strategie innowacji (strategia błękitnego oceanu, otwarte innowacje, crowdsourcing)
– Metodyka opracowania i wdrażania strategii innowacji
– Monitoring strategii innowacji
– Kultura organizacyjna a strategia innowacji
– Dobre praktyki wdrażania strategii innowacji
Prowadzący: dr inż. Danuta Rojek, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
14.30-16.30 Zarządzanie projektem innowacyjnym
Elementy sukcesu projektu
– Fazy zarządzania i realizacji projektu
– Zakres definiowania projektu
– Czynniki decydujące o zakresie prac
– Dobór metod planowania prac
– Bilansowanie i optymalizacja zasobów
– Organizacja prac projektowych
– Źródła finansowania projektów
Prowadzący: Piotr Cirin, Kierownik wydziału produktów i procesów, Nest Bank S.A./Expert , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
16.30 Zakończenie I dnia kursu

DZIEŃ II (9.00-16.30)
9.00-10.50 Prawne aspekty zarządzania innowacjami
Potrzeby i prawne możliwości podmiotów zaangażowanych w innowacje.
– Spółki osobowe versus spółki kapitałowe dla zarządzania innowacjami.
– Prawa do wyników B+R, nabywanie i ochrona praw – kompleksowe zarządzanie prawami do wytworzonych innowacji.
– Umowy z zakresu praw własności intelektualnej oraz ochrona know-how
– Ryzyko naruszenia konkurencji – istota prawa konkurencji.
– Pomoc publiczna – jak ograniczyć ryzyko?
– Wsparcie zarządzania innowacjami: aspekty podatkowe.
– Projekty legislacyjne w zakresie wsparcia zarządzania innowacjami.
Prowadzący: mgr. Milena Bodych-Biernacka, Prawnik
10.50-11.00 przerwa
11.00 -13.00 Ochrona własności intelektualnej w projektach innowacyjnych
Kapitał intelektualny organizacji a ochrona własności intelektualnej
– Powstawanie własności intelektualnej
– Charakterystyka zdolności ochronnej wynalazków, wzorów, znaków towarowych i utworów
– Procedury uzyskiwania ochrony dóbr niematerialnych
– Istota praw wyłącznych
– Zakres i rola informacji patentowej – badania i analizy patentowe
– Podstawy zarządzania własnością intelektualną
Prowadzący: Aneta Pankowska, Radca prawny, Partner, Kancelaria RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
13.00-13.30 przerwa
13.30-16.00 AI w innowacjach – aspekty prawne
Prowadzący: Roman Bieda, Radca prawny, Prezes Fundacji AI Law Tech 
16.00 Zakończenie kursu

PARTNER KURSU


PRELEGENCI


Dr inż. Danuta Rojek,
Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji .
Jest absolwentką tejże uczelni i tu uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Główne zainteresowania naukowe i dydaktyczne to: strategiczne zarządzanie innowacjami, innowacyjność przedsiębiorstw, rozwój i transfer nowoczesnych technologii, przedsiębiorczość innowacyjna. Autorka publikacji na temat strategii innowacji i aspektów innowacyjności przedsiębiorstw. Najnowsza publikacja jej autorstwa, w przygotowaniu, to „Czynniki innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie strategii innowacji”, oparta na wynikach własnych badań empirycznych. Nowe problemy badawcze dotyczą kierunków rozwoju zarządzania innowacjami oraz interakcji w procesach transferu wiedzy i technologii. Dr inż. Danuta Rojek jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

Piotr Cirin , Kierownik wydziału produktów i procesów, Nest Bank S.A./Expert, Nardowe Centrum Badań i Rozwoju/H2020 SME Instrument Expert Evaluator
Specjalizuje się w modelu finansowania małych i średnich przedsiębiorstwa w ramach bankowych grup kapitałowych. Wcześniej pracował w Banku Zachodnim WBK SA oraz w spółkach leasingowych. Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe, uczestniczył we wdrażaniu i optymalizacji licznych produktów, usług i procesów bankowych – posiada certyfikaty PRINCE 2 Foundation i Practitioner. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także podyplomowe studia w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia Executive MBA w Oxford Brooks University, dyplom MBA „with distinction” oraz w Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University.

Milena Bodych-Biernacka, Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Współpracowała z agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Stypendystka:
w 2011 r. Universitetet i Bergen w Norwegii, w 2012 r. Åbo Akademi w Finlandii, w 2014 r. EIT ICT Labs na Universita di Trento, Włochy
Laureatka licznych nagród i konkursów naukowych, przyznanych: m.in. przez prof. Jerzego Buzka, Orange Polska i Krajową Izbę Gospodarczą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Harvard Club of Poland. Przynależy m.in. do International Law Association, Junior Lawyers – The Law Society, The European Women Lawyers Association.


Aneta Pankowska, Radca prawny, Partner, Kancelaria RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

  • partner, Szefowa Praktyki Własności Intelektualnej i Nieuczciwej Konkurencji oraz Partner Nadzorujący Dział Nowoczesnych Technologii i Danych Osobowych
  • specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz dóbr osobistych. Z sukcesami prowadzi procesy gospodarcze, w tym z zakresu naruszeń własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji
  • uznana ekspertka w dziedzinie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i kradzieży informacji poufnych. Zajmuje się doradztwem w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwach działań zabezpieczających przed bezprawnym przejęciem informacji, jak i w zakresie działań prawno-procesowych związanych z dokonanym naruszeniem.  Prowadzi liczne szkolenia/warsztaty z tej dziedziny (m.in. we współpracy z Puls Biznesu, RzeczpospolitaMMC)
  • prawnik rekomendowany przez Legal 500 (EMEA) w dziedzinie Intellectual  Property
  • prelegent na konferencjach oraz autor licznych publikacji poświęconych prawu własności intelektualnej
  • otrzymała wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2022, 2023, 2024 w dziedzinach Intellectual Property, Private Client oraz oraz Legal500 EMEA 2022, 2023 w dziedzinie Dispute Resolution


Roman Bieda,
Radca prawny i rzecznik patentowy

Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI. Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI. Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.
Kierował pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.
Aktualnie kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, Komitetu ds. Metaverse (Polska Cyfrowa), rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA), współpracownik komitetu sterującego IGF.
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersyteckie Wrocławskim.
Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
do dnia 15 maja 2024 – 2095 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 16 maja 2024 – 2295 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy szkoleniowej
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER