Certyfikowany Market Access Manager

CERTYFIKOWANY MARKET ACCESS MANAGER

12-14 PAŹDZIERNIKA 2016, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
Mariusz Kowalski
tel. 22 651 80 75, 501 165 652, fax: 22 203 40 52
e-mail: m.kowalski@cge.edu.pl

Dlaczego warto uczestniczyć w kursie:
Wiedza specjalistyczna: zastosują Państwo zdobytą wiedzę z obszaru Merket Access w praktyce
Praktyka Market Access: praktyczne przykłady zaprezentowane podczas kursu znajda zastosowanie w Państwa codziennej działalności
Udział w 2 warsztatach: Warsztacie Refundacyjnym oraz warsztacie z zakresu Budowy siatki zależności wpływów
Najważniejsze aspekty prawne z obszaru Merket Access wraz z najnowszymi zmianami
Wymiana doświadczeń: zaprezentowana przez ekspertów wiedza oraz dyskusje z pozostałymi uczestnikami kursu to fantastyczna okazja do zdobycia nowych doświadczeń i praktyk rynkowych
Certyfikat: otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

PROGRAM KURSU

Dzień I 12 października (9.00-17.00)
(9.00-12.30)  Ustawa refundacyjna – praktyka refundacyjna w Polsce (w trakcie 15 min przerwa kawowa)
1.
Wprowadzenie – rys historyczny.
2. Analiza zamian wprowadzonych przepisami Ustawy o refundacji w kontekście starego stanu prawnego:
– analiza zapisów Dyrektywy Przejrzystości,
– omówienie stanowiska KE w sprawie nieprzestrzegania przez PL jej zapisów
– porównanie obecnych regulacji pod kątem jej implementacji.
4. Projekt Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej
3. Omówienie drogi wniosku refundacyjnego od dnia złożenia:
– proces oceny formalnej, w tym najczęstsze błędy,
– uzgadniania treści programu lekowego,
– procedowanie nowej cząsteczki przez AOTMiT,
– terminy w postępowaniu refundacyjnym
4. Komisja Ekonomiczna:
– skład Komisji,
– procedura negocjacji,
– elementy negocjowane przez Komisję Ekonomiczną,
– charakter wydawanego rozstrzygnięcia.
5. Wydawanie decyzji refundacyjnej:
– omówienie charakteru wydawanego rozstrzygnięcia,
– przesłanki wydawania decyzji,
– procedura odwoławcza,
możliwość zmiany decyzji w czasie jej obowiązywania.
6. Mechanizmy związane z refundowaniem danego produktu:
– urzędowy charakter ustawowych cen i marż,
– przypisanie poziomów odpłatności,
– kwalifikacja do grupy limitowej,
– określenie limitu finansowania.
7. Obwieszczenie refundacyjne:
– omówienie charakteru obwieszczenia,
– analiza możliwości kontestowania jego treści.
8.    Praca domowa – przygotowanie argumentów dla trzech produktów:
– nowej cząsteczki,
– produktu posiadającego refundowany odpowiednik,
– produktu w ramach kontynuacji refundacji.
Prowadzący: adw. Marcin Pieklak, Associate, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
12.30-13.15 obiad
(13.15-14.45) Refundacja szpitalna – procedury
1.
Wprowadzenie
2. Regulacje i akty prawne doprecyzowujące zakres świadczeń lekowych w szpitalach
3. Elementy charakterystyczne dla postępowania dotyczącego refundacji leków w ramach lecznictwa zamkniętego:
– sposób opisywania wskazań refundacyjnych
– postępowanie w przedmiocie uzgodnienia treści programu lekowego
– instrumenty dzielenia ryzyka
– grupy limitowe i ustalanie limitu
4. Problematyka implementacji wydanych decyzji refundacyjnych:
– nowelizacja zarządzeń Prezesa NFZ
– ogłaszanie konkursów przez OW NFZ
– umowy ze świadczeniodawcami
5. Elementy charakterystyczne dla refundacji leków w lecznictwie zamkniętym:
– zasady kwalifikacji pacjenta do leczenia
– zasady finansowania podanego leku
– sposób rozliczania kosztów nabycia leku – taryfa
– rola SMPT
6. Praktyczne problemy z refundacją leków w lecznictwie zamkniętym
Prowadząca: Magdalena Mikułowska, Konsultant, Sequence HC Partners Sp. z o.o
14.45 przerwa na kawę
(15.00 – 17.00) HTA z perspektywy Market Access
Historia HTA w Polsce
– Rola AOTMiT w procesie refundacyjnym
– Struktura HTA we wniosku refundacyjnym
– HTA w negocjacjach z Zespołem Negocjacyjnym
– Q&A

II Dzień 13 października (9.00-17.00)
(9.00 – 11.30) Zmiany legislacyjne dotyczące polityki zdrowotnej istotne dla Market Access

– Zmiany przepisów w zakresie wywozu produktów leczniczych
– Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej  – uprawnienia preskrypcyjne
– Pakiet onkologiczny  i kolejkowy
– Ustawa o zdrowiu publicznym – nowości i planowane zmiany
– Zmiany w obszarze e-zdrowia – bazy danych , e-recepta, rejestry medyczne.
Prowadzący: Piotr Najbuk, Associate,
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
11.30 przerwa na kawę
(11.45 – 13.00) Compliance dla Market Access
1.
Najważniejsze regulacje  antykorupcyjne – wybrane zagadnienia
– FCPA
– Bribery Act
– polskie przepisy antykorupcyjne
2. Obszary ryzyka w procesie refundacji
3. Kluczowe kwestie compliance w Market Access
4. Parasol ochronny z perspektywy organów i korporacji
Prowadzący: Andrzej Bednarczyk, Legal & Compliance Advisor, Bednarczyk Legal
13.00-14.00 obiad
(14.00-17.00) Warsztaty refundacyjne
1.
Przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących KE.
2. Omówienie uwarunkowań zewnętrznych, które towarzyszą obecnym negocjacjom.
3. Przygotowanie do negocjacji (praca w grupach plus omówienie przygotowanych argumentów):
– proces budowania argumentacji (w zależności od rodzaju postępowania),
– najczęstsze techniki negocjacyjne KE.
4. Trzy symulacje negocjacji z KE dla:
– nowej cząsteczki,
– produktu posiadającego refundowany odpowiednik,
– produktu w ramach kontynuacji refundacji.
Prowadzący: adw. Marcin Pieklak, Associate, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Dzień III – 14 października (9.00-14.00)
„Regionalna” część Market Access
(9.00-10.45) Współpraca z interesariuszami
Decydenci (Ministerstwo Zdrowia, komisje parlamentarne i senackie)
– JST
– NFZ
– Szpitale
– Apteki, Lekarze,Organizacje pacjenckie
Prowadzący: Adam Krenke, Aplikant radcowski, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
10.45 przerwa na kawę

(11.00 – 13.00) Budowa siatki zależności wpływów – praktyczne podejście – WARSZTATY
Serdecznie zapraszamy na dwugodzinny warsztat, który będzie poświęcony budowaniu siatki zależności wpływów.  Podczas interaktywnych zajęć dowiecie się Państwo czym jest stakeholders management, w jakim celu tworzy się siatkę zależności wpływów, gdzie szukać potencjalnych koalicjantów oraz jakie szanse i zagrożenia  mogą wystąpić  w trakcie realizacji założonego planu. Ponadto Prowadząca dostarczy Państwu narzędzi ułatwiających planowanie, budowanie, realizację oraz weryfikację celów, do osiągania których wykorzystacie Państwo możliwości jakie w tym zakresie daje dobrze zbudowany stakeholders management.
Stakeholders management – WARSZTATY
1. Działania poprzedzające konstruowanie siatki zależności wpływów :
1. Określanie celów
2. Budowa efektywnych zespołów XFT
3. Oś czasu dla projektu
2.     Budowanie siatki zależności wpływów:
1. Interesariusze
2. Role w procesie
3. Koalicjanci
4. Planowanie działań operacyjnych, odpowiedzialności
5. Key message
3.   Realizacja działań operacyjnych
1. update procesu
2. plan
ETAP 1. Zanim zbudujesz siatkę zależności wpływów
– w tej części dowiecie się Państwo jakie działania należy podjąć aby zbudować, dostosowaną do celów siatkę                 zależności
ETAP 2. Podczas budowania siatki stakeholders management
– w tej części uświadomię Państwu na co powinniście zwrócić szczególną uwagę, jakie działania podjąć aby tak  planowane działania były celowane
ETAP 3. W trakcie realizacji założonych działań operacyjnych
– w tej części dowiecie się Państwo jak często należy weryfikować założenia, i co zrobić kiedy stakeholders                 management nie przynosi założonych efektów

13.00- 14.00 Obiad

PRELEGENCI:
Marcin_pieklak
adw. Marcin Pieklak, Associate, Domański Zakrzewski Palinka sp. k
.
Marcin specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych oraz przetargów. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej doradzał między innymi Ministrowi Zdrowia w sprawach z zakresu szeroko pojętej refundacji. Do lipca 2014 r. był pracownikiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, gdzie prowadził postępowania refundacyjne, reprezentował Ministra przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył obecną praktykę refundacyjną.
Obecnie reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, w tym przed Ministrem Zdrowia oraz Komisją Ekonomiczną działającą przy Ministrze Zdrowia, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, a także Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Z sukcesem występuje również przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi, w zakresie w/w zagadnień.
Autor wielu publikacji z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia oraz obrotu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi i wyrobami medycznymi, w tym w szczególności najbardziej aktualnego komentarza do Ustawy o refundacji.
M.Mikułowska
Magdalena Mikułowska,
Sequence HC Partners Sp. z o.o
Konsultant w zespole Sequence HC Partners specjalizujący się w obszarze refundacji leków. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z rynkiem farmaceutycznym – zdobyte między innymi w Departamencie Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Obecnie doradza firmom farmaceutycznym, realizując między innymi projekty poświęcone praktycznym zagadnieniom refundacyjnym oraz kwestiom dostępu do rynku świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
a_bednarczyk
Andrzej Bednarczyk, Legal & Advisor, Bednarczyk, Łuczak i Wspólnicy

Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz studiów podyplomowych Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej, Negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współtwórca Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia Producentów Leków bez Recepty PASMI. Jest Certyfikowanym Compliance Officer’em przez IIR i Polski Instytut Dyrektorów. Należy do Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
Pracował w międzynarodowych korporacjach z branży farmaceutycznej, chemicznej i FMCG, w których pełnił role in-house lawyer’a i compliance offcer’a.  Specjalizuje się w kwestiach prawa farmaceutycznego i medycznego, prawie reklamy, IP, kwestiach antykorupcyjnych, ochrony danych osobowych, compliance i audytu, prowadzeniem negocjacji, prawie umów oraz sporach sądowych.
Piotr_Najbuk
Piotr Najbuk, Associate,
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (rejestracja działalności, optymalizacja zatrudnienia, przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki kapitałowe, tworzenie procedur wewnętrznych); realizował ponadto innowacyjne projekty związane z sektorem ochrony zdrowia m.in. na zlecenie wiodącej na rynku grupy ubezpieczeniowej i czołowej spółki telekomunikacyjnej, a także dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (uwierzytelnianie dokumentacji medycznej, outsourcing w dokumentacji medycznej).
Ponadto zajmuje się doradztwem dla firm  z sektora farmaceutycznego (reklama, rejestracja produktów leczniczych, mechanizm refundacyjny), prawem żywnościowym oraz doradztwem w zakresie prawa konstytucyjnego.
Piotr obok posiadanego wykształcenia prawniczego i ekonomicznego,  posiada również wykształcenie medyczne – jest  lekarzem,  absolwentem  I  Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczęszcza również na studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej.
Adam_Krenke
Adam Krenke, Aplikant radcowski, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z refundacją produktów leczniczych, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz badaniami klinicznymi. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również regulacje dotyczące rynku wyrobów medycznych. W swojej codziennej pracy skupia się na kwestiach związanych z bieżącą obsługą prawną spółek działających na rynku farmaceutycznym w zakresie regulacyjnym i kontraktowym.
Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Adam Krenke pracował w Biurze Prawnym Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, odpowiadając za sprawy związane z refundacją leków, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeprowadzaniem szkoleń dla świadczeniodawców. Odbywał też praktyki w dziale Compliance w jednej z międzynarodowych firm farmaceutycznych.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów uczestniczył w Szkole Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Levin College of Law, University of Florida przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Adam Krenke jest również alumnem projektu Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi. Aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w kursie:
do dnia 27 września 2015 – 2995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 28 września 2015 – 3295 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER