Certyfikowany Manager ds. Sztucznej Inteligencji

Certyfikowany Manager ds Sztucznej Inteligencji

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

2-3-4 października 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 24.09 2995 PLN + 23% VAT
od 25.09 3295 PLN + 23% VAT

CERTYFIKOWANY MANAGER DS. SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
PARTNER CERTYFIKUJĄCY     

2-3-4 PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

Szerokie zastosowanie  sztucznej inteligencji w niemal wszystkich dziedzinach przemysłu i biznesu stało się faktem. Każdego dnia sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie dziedzin, zmieniając sposób, w jaki funkcjonujemy i prowadzimy biznes. Dynamiczne tempo rozwoju AI otwiera drzwi do nieograniczonego potencjału i stawia przed nami zarówno możliwości, jak i wyzwania. Rozumienie zawartego w tej technologii potencjału zadecyduje o zdolności firm do wykorzystania tego narzędzia i uzyskania istotnej przewagi na rynku. Wdrożenie i wykorzystanie systemów AI wymaga zapewniania zgodności z szeregiem wymagań prawnych, w tym w zakresie praw podstawowych, ochrony danych osobowych (RODO), ochrony baz danych, czy regulacji sektorowych (np. prawo bankowe, prawo pracy). Ponadto, najprawdopodobniej jeszcze w grudniu 2023 r. przyjęty zostanie na poziomie Unii Europejskiej tzw. Akt w sprawie sztucznej inteligencji – określający szerokie wymagania prawne dla systemów AI.

Organizacje stają zatem coraz częściej przed pytaniami  –  jak system AI może wspierać działalność organizacji,  jak  przygotować i przeprowadzić proces skutecznego wyboru i wdrożenia rozwiązań AI w  organizacji, jak zapewnić wdrożenie i wykorzystanie systemów AI w sposób efektywny i zarazem zgodny z etyką i regulacjami prawnymi. Jednocześnie organizacje stają przed wyzwaniem wyboru odpowiedniej osoby – Managera AI, który kompetentnie wspierałby organizację w całym procesie wyboru, wdrażania i wykorzystania systemów AI.

Osoba taka chcąc realizować powierzone jej zadania powinna dysponować interdyscyplinarną wiedzę z zakresu technicznych, biznesowych i prawnych aspektów AI.

Dlatego też nasz kurs obejmuje trzy bloki tematyczne:

 • Technologia i dane
 • Biznes – wdrażanie i zastosowanie systemów AI
 • Etyka i prawo

Głównym celem naszego kursu jest wsparcie Managera AI, poprzez dostarczenie praktycznej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania procesem wyboru, wdrożenia i wykorzystania systemów AI w organizacji.

Indywidualne konsultacje z ekspertem

W ciągu miesiąca od zakończenia kursu, każdy z uczestników będzie miał możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z wybranym ekspertem prowadzącym kurs ( do 30 min, on-line).

Dzięki udziałowi:

 • poznasz wybrane technologie sztucznej inteligencji, w tym uczenie maszynowego, algorytmy klasyfikacji i regresji, metryku mierzenia dokładności, zasady kalibracji modelu AI,
 • poznasz rzeczywiste przykłady wykorzystania AI w różnych sektorach (np. medycynie, transporcie, cyberbezpieczeństwie, przemyśle, marketingu i sprzedaży),
 • nauczysz się dopasować podejście sztucznej inteligencji do stawianego problemu technologicznego,
 • poznasz cały proces wdrażania rozwiązań AI w organizacji, począwszy od analizy biznesowej, dopasowania metod sztucznej inteligencji do stawianego problemu technologicznego, zarządzania danymi, opracowania procedur wdrożenia AI w organizacji, a także opracowania sposobu mierzenia skuteczności systemu opartego o AI, aby była zgodna z potrzebami biznesowymi
 • poznasz zasady i metody zarządzania danymi na potrzeby budowy systemów sztucznej inteligencji (data governance),
 • poznasz zasady i metodyki wdrażania systemów AI w organizacji, w tym specyfikę zarządzania projektami wdrażania AI,
 • poznasz zasady zapewnienia zgodności AI z zasadami etyki i regulacjami prawnymi,
 • poznać wymagania prawne dotyczące systemów AI wynikające z projektowanego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji,
 • poznasz modele powiązań kontraktowych w procesie wdrożenia AI w organizacji oraz zasady sporządzania umów dotyczących wdrożenia AI (umowy wdrożeniowe, licencje),
 • będziesz mógł umówić się na indywidualne konsultacje z ekspertem!

Do uczestnictwa zapraszamy:

 • Managerom odpowiedzialnym za wybór, nabywanie i wdrażanie systemów sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie,
 • Kierownikom projektów oraz członkom zespołów projektowych dostawców rozwiązań sztucznej inteligencji,
 • Kierownikom projektów oraz członkom zespołów projektowych firm wdrażających lub zamierzających wdrożyć systemy sztucznej inteligencji w swoim przedsiębiorstwie,
 • Managerom i specjalistom ds. transformacji cyfrowej, innowacji, zarządzania danymi, rozwoju biznesu,
 • Audytorom systemów sztucznej inteligencji, w tym osobą zamierzającym zajmować się zapewnieniem zgodności systemów AI z wymaganiami regulacyjnymi,
 • Niezależnym konsultantom ds. sztucznej inteligencji,
 • Managerom do spraw zarządzania danymi w organizacji (Chief Data Officer),
 • Osobom pełniącym role z obszaru Chief Digital Transformation Officer, Chief Information Officer,
 • Radcom prawnym, adwokatom, prawnikom obsługującym lub zamierzającym obsługiwać projekty dotyczące sztucznej inteligencji (AI), doradzać w zakresie zgodności z prawem systemów AI.

Kurs skierowany jest zarówno do pracowników sektora prywatnego, jak również publicznego.


PROGRAM KURSU

Dzień 1  –  Technologia i Dane (9.00 – 16.00) 

 1. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
  1. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji.
  2. Rodzaje sztucznej inteligencji i ich przeznaczenie: Artificial Narrow Intelligence (ANI), Artificial General Intelligence (AGI), Artificial Super Intelligence (ASI)
  3. Algorytmy i modele uczenia maszynowego.
  4. Klasyfikacja i regresja w praktyce. Ewaluacja modeli.
  5. Deep Learning, czyli głębokie sieci neuronowe.
 2. Tworzenie rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji
  1. Podstawy Data Science.
  2. Opracowanie modelu uczenia maszynowego krok po kroku.
 3. Data Governance – fundament rozwiązań bazujących na AI
  1. Data Governance – skuteczne zarządzanie danymi.
  2. Transformacja organizacji w kierunku data-driven.
  3. Podsumowanie procesu wdrażania rozwiązań AI w organizacji – kwestie danych i doboru modeli.

Dzień 2 – Biznes – wdrażanie i zastosowanie systemów AI w biznesie (9.00 – 16.00)

 1. Zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie, produkcji i logistyce
  1. Przegląd wykorzystywanych danych.
  2. Case studies – np. prognoza, wykrywanie anomalii, analiza obrazu.
  3. AI w kontekście optymalizacji miksu energetycznego.
  4. Predictive maintenance.
  5. Moduł prognozy sprzedaży z wykorzystaniem interaktywnych dashboardów – przykład wdrożonego rozwiązania.
 2. Burza mózgów i identyfikacja problemów, które mają największą szansę powodzenia dla użycia AI i najszybsze ROI
 3. Podsumowanie procesu wdrażania rozwiązań AI w organizacji pod kątem identyfikacji możliwości użycia AI i analizy ich potencjału

Dzień 3 – Etyka i prawo AI (9.00 – 16.00)

 1. Wymagania etyczne dla systemów sztucznej inteligencji.
  Wymagania etyczne – manuale, zbiory wymagań, narzędzia.
  – Ocena systemu AI pod względem spełnienia wymagań etycznych.
 2. Akt w sprawie sztucznej inteligencji
  Klasyfikacja systemów sztucznej inteligencji
  – Zakazane wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji
  – Ocena systemów AI pod względem wpływu na prawa podstawowe (human rights impact assessments).
  Wymagania dotyczące systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, w tym:

  • system zarządzanie jakością
  • zarządzanie danymi
  • wymagania dot. wyjaśnialności systemów AI
  • dokumentacja
  • nadzór człowieka i rejestracja zdarzeń
  • cyberbezpieczeństwa
   – Proces oceny i zapewnienia zgodności systemów AI z AI ACT
   – Piaskownice regulacyjne
   – Odpowiedzialność za naruszenie rozporządzania
   3. Generatywna AI – prawa własności intelektualnej.
   Wykorzystanie utworów (np. zdjęć, książek) do trenowania modeli generatywnej  AI
   – Ochrona wytworów stworzonych przez AI
   – Wymagania wynikające z wybranych narzędzi AI (np. ChatGPT, Midjourney)
   – Polityka firmowa w zakresie narzędzi generatywnej AI w firmie.

4. Prawne aspekty dostępu i wykorzystania danych (osobowych/maszynowych) dla potrzeb rozwoju i funkcjonowania AI.
Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych osobowych
– Ochrona baz danych i obrót danymi (licencje na bazy danych wykorzystywane do uczenia maszynowego, umowy dotyczące wykorzystania danych na potrzeby uczenia maszynowego).
 5. Umowy na wykonanie i wdrożenie systemów sztucznej inteligencji.
6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez systemy AI.
– Aktualny stan prawny i stan prac nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi (nowe rozporządzenie UE).
– W jaki sposób ograniczyć ryzyko odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez AI wdrożone w organizacji.

 


ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50 logowanie do platformy
9:00 Rozpoczęcie I II i III dnia szkolenia
9.00 – 12.30 szkolenie
12.30 – 13.00 przerwa
13.00 – 16.00 szkolenie
16:00 Zakończenie I II i III dnia szkolenia


PROWADZĄCY KURS


Roman Bieda – Radca prawny i rzecznik patentowy

Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI. Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI.
Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.
Kierował pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.
Aktualnie kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, Komitetu ds. Metaverse (Polska Cyfrowa), rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA), współpracownik komitetu sterującego IGF.
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersyteckie Wrocławskim.
Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

dr inż. Ireneusz Wochlik

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek zarządu Fundacji AI LAW TECH, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji oraz współtwórca studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego, członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy KPRM, Lider Podgrupy ds. energetyki. W latach 1997-2016 pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach.
Od przeszło 20 lat zajmuje się zaawansowaną analizą danych opartą o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się również w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej ukierunkowanej na filozofię „data-driven”, z wykorzystaniem optymalnie dobranych rozwiązań technologicznych. Prelegent na szeregu konferencjach naukowych i biznesowych.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 24 września 2024 – 2995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 25 września 2024 – 3295 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER