Certyfikowany Corporate Governance Manager

Certyfikowany Corporate Governance Manager – kurs on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

13 – 14 czerwca 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 7.06 2295 PLN + 23% VAT
od 8.06 2595 PLN + 23%VAT

CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

KURS CERTYFIKOWANY PRZEZ:

13 – 14 CZERWCA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

Podczas kursu dowiedzą się Państwo o:
– Aktualnych problemach prawnych, w tym temat Nowelizacji KSH oraz Komitetu Audytu
– Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej
– Pozycji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
– Posiedzeniach, uchwałach, głosowaniu Rady Nadzorczej
– Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe spółek
– Wpływie Inwestorów Aktywistów na działalność spółek
– Akwizycjach i przejęciach jako elemencie nadzoru korporacyjnego w Polsce
– Systemowym pojęciu do tworzenia postanowień Ładu Korporacyjnego


PROGRAM KURSU

Dzień I,
Sesja I, 9:00 – 12:30
ZNACZENIE CORPORATE GOVERNANCE
-Co to jest corporate governance?
-Elementy systemu corporate governance
-Wpływ funkcjonowania corporate governance na wyniki spółki
-Rola corporate governance w różnych obszarach funkcjonowania spółki
ASPEKTY FINANSOWE
-Analiza i ocena funkcjonowania spółki na podstawie sprawozdań finansowych spółki
-Manipulacje w sprawozdaniach finansowych – jak odczytywać sygnały ostrzegawcze? (Studia przypadków)
-Rola komitetu audytu
RELACJE INWESTORSKIE i INWESTORZY AKTYWIŚCI
System komunikowania się z akcjonariuszami
– Charakter inwestorów instytucjonalnych
– Monitoring spółek przez inwestorów instytucjonalnych
– Aktywiści w Polsce
Prelegent: Prof. ALK Aneta Hryckiewicz, Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego
12.30-13.00 przerwa
Sesja II, 13:00 – 16:00
OCENA NADZORU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH
Macierz oceny nadzoru korporacyjnego
– Metody pomiaru nadzoru właścicielskiego
– Analiza wewnętrznego nadzoru korporacyjnego (Studia przypadków)
– Analiza zewnętrznego nadzoru korporacyjnego (Studia przypadków)
AKWIZYCJE I PRZEJĘCIA JAKO ELEMENT NADZORU KORPORACYJNEGO W POLSCE
– Dynamika procesów konsolidacyjnych w Polsce
– Budowanie imperiów a wartości
– Przejęcie jako zewnętrzny element nadzoru korporacyjnego
– Metody obrony przed i po złożeniu oferty
– Zachowania menedżerów w procesach konsolidacyjnych
– Zachowania rad nadzorczych w procesach konsolidacyjnych
Prelegent: Prof. ALK Aneta Hryckiewicz, Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego
Dzień II
Sesja I, 9:00 – 12:30
GŁÓWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ
– Powołanie i mandat członka Rady Nadzorczej
– Kadencja, prawa i obowiązki przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady, sekretarza i pozostałych członków rady
– Członek rady delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu
– Absolutorium, wygaśnięcie mandatu
POZYCJA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
– Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej
– Obowiązki członka Zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami Zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)
– Obowiązki Rady Nadzorczej
– Obowiązki członka Rady Nadzorczej delegowanego do Zarządu
– Pozycja członka Zarządu wobec Rady Nadzorczej
– Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
– Tryb udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej
– Prawo członka rady nadzorczej do uzyskania absolutorium
– Skutki odmowy udzielenia absolutorium
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
– Zwoływanie i organizacja posiedzeń: zarządu i rady nadzorczej
– Sposoby odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, tryby podejmowania uchwał
– Droga elektroniczna zwołanie posiedzeń rady nadzorczej
– Elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia
– Uczestnicy posiedzenia rady (zarząd, goście)
– Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej
– Jak tworzyć regulamin Rady Nadzorczej, aby uskuteczniał pracę?
UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ
– Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej
– Uchwały wyrażające zgodę (tryb kwestionowania) i „opiniujące”
– Jakie sprawy wymagają uchwał Rady Nadzorczej
– Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?
– Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał
– Zasady sporządzania protokołów (uchwał) Rady Nadzorczej
GŁOSOWANIE RADY NADZORCZEJ
– Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający
– Tajne i jawne głosowanie
– Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji
– Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego
ZASKARŻANIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ
– Postanowienia KSH odnośnie uchwał Rady Nadzorczej
– Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał Rady Nadzorczej
– Odwołania od uchwał Rady Nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności
– Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej
– Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)
AKTUALNE PROBLEMY PRAWNE – NOWE ZASADY DZIAŁANIA KOMITETÓW AUDYTU RAD NADZORCZYCH
– nowe zasady powoływania Komitetów Audytów
– nowe wymogi wobec członków Komitetów Audytów
– wątpliwości w zakresie spełniania kryteriów niezależności przez członków Komitetów Audytu
– nowe zadania i kompetencje Komitetów Audytu
– termin wejścia zmian w życie – czy wszystkie nowe obowiązki wiążą dopiero od 21 października 2017 r.?
– sankcje za brak powołania lub niewłaściwy skład Komitetów Audytu
Prelegent: Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
12.30-13.00 przerwa
Sesja II, 13:00 – 16:00
SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO TWORZENIA POSTANOWIEŃ ŁADU KORPORACYJNEGO
– Poszerzone rozumienie Ładu Korporacyjnego
– Dlaczego wybrani menedżerowie Corporate Governance zaczęli być tak doceniani?
– Systemowe podejście do tworzenia wewnętrznych regulacji prawnych – typy i przeznaczenie dokumentów
– Precyzja języka organizacyjnego – klucz do poprawnych regulacji
– Przykładowy proces stworzenia/weryfikacji pakietu regulacji wewnętrznych
– Pominięte, ważne zagadnienia – nad czym warto się jeszcze pochylić
Prelegent: dr Tadeusz Lis, Prezes, Reinvention Sp. z o.o.
16.00 Zakończenie kursu

PARTNER KURSU

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA


PRELEGENCI


Prof. ALK Aneta Hryckiewicz
Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Doktorat zdobyła na Uniwersytecie Goethe we Frankfurcie nad Menem. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Stanach Zjednoczonych. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Instytutu Rozwoju Biznesu w obszarze finansów i rachunkowości oraz ładu korporacyjnego. Wykładowca na Programie Executive MBA, Duke-Goethe Business School oraz Euro*MBA. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Pennylvanii, a od 2010 roku stowarzyszona w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytcie Pennsylvania. Autorka licznych publikacji z funkcjonowania rynków finansowych, reform finansowych i corporate governance w krajach rozwijających się. Przez pewien okres związana z bankowością inwestycyjną, gdzie doradzała przy wycenach przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć w jednym z największych banków inwestycyjnych.

Dariusz Kulgawczuk, Partner
, Radca Prawny Kancelarii Prawnej RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M.
Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2009 – 2010, oraz 2011- 2012. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory korporacyjne, Własność intelektualna. Umowy (Kontrakty). Postępowanie sądowe i arbitraż.

dr Tadeusz Lis
Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania oraz zasad kształtowania Ładu Korporacyjnego. Autor kilkunastu wdrożeń nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-zarządczych wykorzystujących nowoczesne rozumienie pojęcia Ładu Korporacyjnego. Studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym w zakresie projektowania firm oraz procesów technologicznych. Ukończył Pedagogikę Myślenia Twórczego w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Marii Grzegorzewskiej – specjalność – tworzenie i zarządzanie zespołami wielodyscyplinarnymi w projektach ekstremalnych. Uczeń prof. Jan Madeya, oraz prof. W. Turskiego na Uniwersytecie Warszawskim (inżynieria oprogramowania, systemy operacyjne, bazy danych). W Polskiej Akademii Nauk uczeń profesora W.W. Bojarskiego. Doktorat w zakresie Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki. Projektant i budowniczy kilkunastu unikalnych systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowanie decyzji (np. system do symulacji skutków rozwiązań prawnych promujących zrównoważony rozwój dla biznesu europejskiego, wykonany na zlecenie Parlamentu Europejskiego, systemy oceny wniosków koncesyjnych dla Urzędu Regulacji Energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, itp.) Aktywny na forum europejskim – wykładał w Stuttgarcie, Grenoble, Palermo, Brukseli, Kopenhadze, Sztokholmie, Hanowerze, Pradze i Wilnie. Wykładowca harvardzkiej szkoły biznesu – w zakresie standardów zarządczych firm XXI wieku. Był delegatem rządowym w Brukseli, reprezentując Polskę w ramach unijnego Piątego Programu Ramowego (Energia i Środowisko) – w Kraju pełnił funkcję głównego koordynatora programu. Jest czynnym członkiem Project Management Institute (USA) aktywnie szerząc wiedzę na temat profesjonalnych metod zarządzania przedsięwzięciami (nagroda za udział w stworzeniu PMI Warsaw Chapter, wykładowca Intel Innovation Forum). Jako praktyk kierował lub współkierował projektami o budżetach dziewięciocyfrowych (USD). Jest posiadaczem amerykańskiego Certyfikatu Kompetencji TSPM (w dziedzinie zarządzania projektami) oraz amerykańskiego certyfikatu audytora zarządzania aPRO.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 7 czerwca 2024 – 2295 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 8 czerwca 2024 – 2595 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER