Zmiany prawne procesu inwestycyjno-budowlanego

ZMIANY PRAWNE PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO   
15 MAJA  2018, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z kluczowymi zmianami wynikającymi z aktualnie procedowanych projektów ustaw: o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego (tzw. „mały Kodeks Urbanistyczno-Budowlany”/”ustawa inwestycyjna”), o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Procedowane rozwiązania w bardzo istotny sposób zmieniają oblicze procesu inwestycyjno-budowlanego. Wpływają one zarówno na etap lokalizacji inwestycji, jak i na następujące po nim etapy uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz ich realizacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o kluczowych zmianach w prawie procesu inwestycyjno – budowlanego, w tym m.in. o nowych regulacjach odnoszących się do decyzji o warunkach zabudowy, odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz projektu budowlanego.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Podstawową korzyścią dla uczestnika szkolenia będzie znajomość planowanych  regulacji prawnych dot. problematyki procesu inwestycyjno-budowlanego. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczną wiedzę niezbędną w swojej codziennej pracy, dzięki czemu będzie przygotowany na nadchodzące zmiany w prawie.

PROGRAM SZKOLENIA
1.
Wprowadzenie
– Cel wprowadzanych zmian
– Stan prac legislacyjnych nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym
– Zasady procedowania w okresie przejściowym
2. Zmiany w planowaniu przestrzennym
– Nowe zasady doręczeń
– Zmiany w procedurze planistycznej
– Kary pieniężne związane z sytuowaniem tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, ogrodzeń, obiektów małej architektury oraz urządzeń służących do podświetlania obiektów budowlanych
– Zmiany w zakresie wydawania oraz ważności decyzji o warunkach zabudowy
– Pojęcie obszaru zurbanizowanego
– Obszar zorganizowanego inwestowania (pojęcie OZI, plan regulacyjny, umowa urbanistyczna, realizacja inwestycja na OZI)
– Inne zmiany
3. Zmiany w prawie budowlanym
– Nowe zasady doręczeń
– Podział projektu budowlanego na projekt inwestycyjny i projekt techniczny
– Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
– Zmiana pozwolenia na budowę i istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę
– Zmiany w postępowaniach nadzwyczajnych (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania)
– Zmiany w zakresie postępowań legalizacyjnych
– Zmiany w zakresie oddawania inwestycji do użytkowania
– Inne zmiany
4. Regulacja zawodu urbanisty

ROZKŁAD ZAJĘĆ:
9:30 Rozpoczęcie szkolenia
10:30 przerwa na kawę
12:30 – 13:15 Obiad
15:00 przerwa na kawę
16:00 Zakończenie szkolenia

PARTNER SZKOLENIA:

PROWADZĄCY SZKOLENIE:


MICHAŁ OKOŃ, RADCA PRAWNY, KANCELARIA STANKIEWICZ I WSPÓLNICY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel i ekspert Instytutu Wspierania Rozwoju Inwestycji.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym i postępowaniu administracyjnym, w tym w szczególności w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym procesem inwestycyjno – budowlanym. Reprezentował i doradzał deweloperom w licznych postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych mających za przedmiot uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy, czy też decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Reprezentował również deweloperów w innych postępowaniach administracyjnych zmierzających do uzyskania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia robót budowlanych w tym m.in: zmierzających do uzyskania pozwoleń konserwatorskich, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wycinkę drzew czy też pozwoleń na niszczenie siedlisk. Doradzał również w wielu procedurach planistycznych. Autor lub współautor licznych opinii i ekspertyz prawnych w zakresie prawa i postępowania administracyjnego. Autor lub współautor wielu publikacji naukowych. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Prowadził liczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

WOJCIECH GRECKI, ADWOKAT, KANCELARIA STANKIEWICZ I WSPÓLNICY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na Georg-August Universität w Getyndze. Współzałożyciel i ekspert Instytutu Wspierania Rozwoju Inwestycji.
Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, w tym zwłaszcza problematyce szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego oraz zagadnieniach prawnośrodowiskowych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo i reprezentację w postępowaniach w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę, jak również w postępowaniach należących do właściwości organów nadzoru budowlanego. W ramach swojej praktyki zajmuje się także m.in. obsługą prawną w zakresie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym analizą postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, doradztwem w toku procedur planistycznych (w tym sporządzaniem uwag do projektów planów miejscowych) oraz doradztwem i reprezentacją w postępowaniach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu). Świadczy pomoc prawną w postępowaniach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko (decyzje środowiskowe), odpowiedzialności administracyjnej podmiotów korzystających ze środowiska, pozwolenia na wycinkę drzew czy też pozwolenia wodnoprawnego. Doradza również w postępowaniach regulowanych przepisami o gospodarce nieruchomościami (w tym procedurach podziału nieruchomości) oraz prowadzonych przed organami ochrony zabytków.
Autor bądź współautor licznych opinii i ekspertyz prawnych, w szczególności z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Współautor monografii „Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym” (Wolters Kluwer, Polska 2013) oraz pozycji „Wycinka drzew i krzewów. Procedura administracyjna” ( C.H. Beck, Warszawa 2017). Prowadził liczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 27 kwietnia 2018 – 795 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 28 kwietnia 2018 – 995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.