Umowy IT – zagrożenia, szanse biznesowe i konsekwencje prawne epidemii COVID19

Umowy IT w sektorze publicznym – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

26 sierpnia 2020 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 14.08 695 PLN + 23% VAT
od 15.08 795 PLN + 23% VAT

UMOWY IT w sektorze publicznym – ZAGROŻENIA, SZANSE BIZNESOWE,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I KONSEKWENCJE PRAWNE EPIDEMII KORONAWIRUSA

26 SIERPNIA 2020

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Sytuacja spowodowana epidemią koronowiusa powoduje szereg pytań prawnych dotyczących zawierania i realizacji umów IT, w tym umów licencji, umów wdrożeniowych, serwisowych.
W szczególności pojawiają się pytania dotyczące odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji projektów IT, niedochowanie SLA, czy możliwość zmiany lub rozwiązania umów.
Obawiając się kryzysu, cześć zamawiających rozważać będzie ograniczenie, czy wręcz zaprzestanie realizacji projektów IT.  Od strony wykonawcy okazać może się wkrótce, że przyjęte w umowie wynagrodzenie nie pokrywa rzeczywistych kosztów realizacji umowy. Pojawiają się zatem pytania o możliwość rozwiązania umowy, renegocjacji czy zmiany przez sąd warunków zawartych umów IT.
Niewątpliwym skutkiem epidemii i recesji będzie zaprzestanie działalności oraz fala upadłości szeregu firm.  Powoduje to powstanie szeregu ryzyk prawnych po stronie podmiotów korzystających z oprogramowania, czy usług IT  (np. ryzyko utraty licencji, braku modyfikacji oprogramowania, zaprzestanie świadczenia wsparcia).  Z drugiej strony, likwidacja i upadłość jednych firm, może stanowić szanse do uzyskanie wymiernych korzyści przez inne firmy (np. okazyjnego nabywania praw autorskich, licencji na oprogramowania).

Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych kwestii prawnych dotyczących realizacji, odpowiedzialności i zabezpieczenia umów IT w sytuacji epidemii koronawirusa COVID 19 i spodziewanej recenzji. Podczas szkolenia omówione zostaną również tematy związane ze zmianami prawnymi w zamówieniach publicznych w kontekście Umów IT w sektorze publicznym.


Szkolenie szczególnie polecamy przedstawicielom sektora publicznego:
Dyrektorom i szefom działów IT
– Kierownikom projektów IT
– Managerom i koordynatorom usług IT
– Osobom odpowiedzialnym za negocjację, zawieranie i zarządzanie umowami IT, w tym licencjami na oprogramowanie, umowami outsourcingowymi, serwisowymi, wdrożeniowymi,
– Osobom odpowiedzialnym za opracowanie strategii działania firm w trakcie kryzysu, zarządzanie ryzykiem związanym z epidemią i kryzysem,
– Managerom ds. licencji
– Radcom prawnym, adwokatom, prawnikom wewnętrznym firm.

W trakcie szkolenia dowiesz się między innymi:
Czy wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaprzestanie lub zwłokę w realizacji projektu IT (np. opóźnienie we wdrożeniu systemu informatycznego) spowodowane epidemią koronawirusa COVID 19?
– Czy klient może naliczać karę umowna za np. opóźnienie w realizacji projektu, niedotrzymanie SLA, spowodowane epidemią?
– Czy w związku z epidemią klient może zrezygnować z realizacji projektu IT (odstąpić od umowy wdrożeniowej) lub wypowiedzieć umowę outsourcingową?
– Czy ze względu na epidemię, strony mogą wystąpić do sądu o zmianę warunków umowy lub żądać rozwiązania umowy?
– Jak w aktualnie zawieranych kontraktach IT regulować kwestie konsekwencji i skutków epidemii koronawirusa COVID 19 (tzw. klauzule adaptacyjne).
– Co sprawdzić zanim rozstaniemy się z osobami realizującymi projekt IT (informatykami, kierownikami projektu). Problem skutecznego nabycia majątkowych praw autorskich.
– W jaki sposób upadłość producenta oprogramowania (wykonawcy) wpływa na dalszą realizację umowy IT, możliwość nabycia praw majątkowych autorskich, udzielone licencje?
– Czy w przypadku upadłości producenta oprogramowania udzielona licencja nadal obowiązuje?
– Jak zabezpieczyć możliwość prowadzenia biznesu, korzystanie oprogramowania, na wypadek upadłości producenta (np. w jaki sposób zapewnić sobie możliwość modyfikacji/rozbudowy oprogramowania).
– Czy można zarobić na kryzysie i upadłościach przedsiębiorców? W jaki sposób „skupować” majątkowe prawa autorskie, używane oprogramowanie z likwidowanych lub upadłych firm.

 


PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Rodzaje i ogólna charakterystyka umów IT
– Umowy na wdrożenie systemu informatycznego
– Umowy outsourcingowe, umowy serwisowe,
– Umowy licencji na korzystanie z oprogramowanie.
– Konstrukcja tzw. legalnego użytkownika.
2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem umów IT (np. opóźnieniem realizacji projektu, niedochowaniem SLA).
– Ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej.
– Pojęcie tzw. siły wyższej.
– Kary umowne
3. Rozwiązania oraz zmiany umów IT w związku z epidemią koronawirusa COVID 19.
– Możliwość wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez stronę. Zasady rozliczenia stron.
– Prawo żądania zmiany lub rozwiązania umowy przez sąd (tzw. rebus sic stantibus) Zasady rozliczenia stron.
4. Zabezpieczenie negocjowanych umów oraz renegocjacja zmiany umów IT w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemii (klauzule adaptacyjne itp.).
5. Zwolnienia pracowników i współpracowników a zabezpieczenie praw do oprogramowania, dokumentacji, know – how. Co sprawdzić przed rozstaniem się z pracownikiem/współpracownikiem?
6. Depozyt kodu źródłowego.
– Modele depozytu kodu źródłowego oprogramowania i praktyka rynkowa.
– Konstrukcja umowy depozytu kodu źródłowego.
– Zapewnienie sobie prawa i rzeczywistej możliwości modyfikacji i rozwoju oprogramowania.
7. Ryzyka związane z upadłością dostawcy oprogramowania. Problem utraty licencji na oprogramowanie.
8. Jak zarobić na kryzysie i upadłościach. Nabywanie oprogramowania od likwidowanych firm.
9. Zamówienia publiczne w sektorze publicznym – zmiany prawne i konsekwencje epidemii

10. Sesja pytań i odpowiedzi


Rozkład czasowy szkolenia:

9.15 logowanie do platformy
9.30-11.30 szkolenie cz.1 (2h)
11.30–11.50 przerwa
11.50-13.20 szkolenie cz.2 (1,5h)
13.20-13.50 przerwa
13.50-15.20 szkolenie cz.3 (1,5h)
15.20 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE

Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

  • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
  • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
  • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
  • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
  • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
  • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


TRENERRoman Bieda, radca prawny, rzecznik patentowy, Kancelaria Maruta Wachta
Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

Bartłomiej Wachta, Partner w Kancelarii Maruta Wachta
Specjalista w zakresie projektów IT oraz prawa zamówień publicznych. Od początku kariery zawodowej zajmuje się obsługą branży informatycznej, przed rozpoczęciem kariery w Kancelarii, pracował jako prawnik wewnętrzny jednego z wiodących polskich integratorów systemów sieciowych. Koordynuje projekty wdrożeniowe systemów IT i największe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzi spory wynikłe na tle realizacji umów wdrożeniowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Autor szeregu publikacji z zakresu problematyki prawnej właściwej dla obsługi branży IT oraz zamówień publicznych.

 

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 14 sierpnia 2020 – 695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 15 sierpnia 2020 – 795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER