RODO w HR

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE RODO
4 czerwca  2019, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

O SZKOLENIU:
W procesach zatrudniania pracowników ważnym elementem stało się przetwarzanie danych pracowniczych regulowanych obecnie przez przepisy unijne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), a także przepisy krajowych: ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisy sektorowe w prawie pracy. Standardy ochrony danych wynikające z nowych przepisów wymagają nowego podejścia pracodawcy pełniącego funkcję administratora do obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych w poszczególnych fazach stosunku pracy. Nowością jest proaktywne podejście do ochrony danych osobowych, wyznaczane przez realizację zasady rozliczalności i wymóg szacowania ryzyka naruszenia prywatności, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie powinności pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników. Celem szkolenia jest praktyczne omówienie obowiązków pracodawcy – administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacji i zatrudniania pracowników w świetle przepisów unijnych i krajowych.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Uczestnicy szkolenia poznają wymagania prawne i procesy przetwarzania danych osobowych towarzyszące zatrudnianiu, realizacji stosunku pracy i zwalnianiu pracowników. Prowadzący dokona omówienia dopuszczalności przetwarzania danych osobowych pracowników, osób zatrudnionych na podstawach cywilnoprawnych i innych w procesach rekrutacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ewaluacji, awansowania, korzystania z uprawnień zfśs, benefitów, itp. Uczestnicy poznają zasady przetwarzania danych osobowych pracowników w stosunkach zewnętrznych, zamieszczania ich na stronach internetowych pracodawcy, przekazywania danych innym podmiotom. RODO w znaczny sposób wpływa na praktyczną realizację procesów zatrudniania, stąd należy poznać i zastosować jego wymagania, aby je odpowiednio spełnić. Prawidłowe wdrożenie wymagań RODO w procesach zatrudniania wymaga dobrej znajomości przepisów i kształtującej się już praktyki stosowania RODO. Do zalet szkolenia należy wymiana pierwszych doświadczeń dotyczących realizacji wymogów RODO w praktyce.
Formy prowadzenia zajęć: wykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Prowadzący omawia przepisy z uwzględnieniem praktyki ich stosowania, wykorzystując orzecznictwo sądowe i sądowo-administracyjne, interpretacje Grupy Roboczej Art. 29, GIODO i Państwowej Inspekcji Pracy. Dyskusja. Zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie kazusów i analizę studiów przypadku.
Materiały: prezentacja multimedialna, kazusy dotyczące przetwarzania danych pracowniczych, wybrane wytyczne Grupy Roboczej Art. 29, opinie PUODO (i byłego GIODO) , PIP i innych organów.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przesłanki przetwarzania danych „zwykłych”: zakres i rodzaje przesłanek, dopuszczalność i zasady stosowania zgody kandydata do pracy w sektorze publicznym i prywatnym
 2. Obowiązki pracodawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w rekrutacji pracowników
  • Zasady przetwarzania danych osobowych w razie rekrutacji on-line, korzystania z usług portali internetowych lub usługodawców zewnętrznych
  • Pozyskiwanie danych osobowych od pracownika, od innych podmiotów, ze źródeł powszechnie dostępnych
 3. Obowiązki pracodawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika
  • Przetwarzanie danych osobowych pracowników dla celów służbowych przez pracodawcę (imię, nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek)
  • Przetwarzanie danych osobowych pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, awansowania, ewaluacji pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w zakresie stosowanych środków kontroli zachowań pracownika: monitoring wizyjny, poczty elektronicznej, informatyczny, GPS, RFID, wykorzystywanie biometrii, kontrola trzeźwości, kontrola osobista, itp.
  • Dopuszczalność i podstawy przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności socjalnej pracodawcy (zfśs, bonusy, zakładowe kasy zapomogowo – pożyczkowe)
 4. Obowiązki pracodawcy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.
  • Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą (Kodeks pracy, akty wykonawcze, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, regulacje szczególne, np. o pracownikach samorządowych)
  • Obsługa dokumentacji pracowniczej: akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. elektronizacja dokumentacji pracowniczej
  • Obowiązki informacyjne pracodawcy
  • Zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym
  • Zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej (zawartość, zasady przechorowywania)
 5. Obowiązki pracodawcy w zakresie przetwarzania danych w razie ustania stosunku pracy
  • Ochrona danych osobowych pracownika przy wypowiedzeniu stosunku pracy
  • Udostępnianie danych osobowych pracowników organizacjom związkowym
  • Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji roszczeń ze stosunku pracy
 6. Ochrona danych pracowników w ramach korzystania z usług outsourcingu kadrowo-płacowego
  • Outsourcing usług medycyny pracy, prywatnej opieki zdrowotnej, usług sportowych, oferowania benefitów, itp.
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Udostępnianie danych osobowych
 7. Udostępnianie danych osobowych pracowników podmiotom zewnętrznym.
  • Udostępnianie danych osobowych obligatoryjne i na wniosek
  • Udostępnianie danych osobowych pracowników wewnątrz jednostki organizacyjnej i na zewnątrz jednostki
  • Udostępnianie danych osobowych pracownika organizacjom związkowym, radom pracowników, itp.
  • Udostępnianie informacji obejmujących dane osobowych w trybie dostępu do informacji publicznej
 8. Odpowiedzialność pracodawcy – administratora za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 9. Dyskusja

ROZKŁAD ZAJĘĆ:
9:30 Rozpoczęcie szkolenia
10:30 przerwa na kawę
12:30 – 13:15 Obiad
15:00 przerwa na kawę
16:00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Dr Arleta Nerka – doktor nauk prawnych, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pracy w ALK, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Programowej rocznika „Krytyka Prawa”, członek Rady Programowej kwartalnika ABI EEXPERT. Wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady w wyższych uczelniach, a także seminaria i szkolenia praktyczne, m.in. dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, NIK, podmiotów leczniczych. Prowadzi doradztwo prawne dla firm. Trener szkoleniowy z obszaru ochrony danych osobowych i prawa pracy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 17 maja 2019 – 795 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 18 maja 2019 – 995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.