RODO konsekwencje dla branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych

RODO konsekwencje dla branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych
WARSZTATY PRAWNE

21 MARCA 2017 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
Mariusz Kowalski
tel. 22 651 80 75, kom. 501 165 652, fax: 22 203 40 52
e-mail: mariusz.kowalski@szkoleniacge.pl

CEL SZKOLENIA:
Podczas szkolenia Uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez nowe unijne przepisy dot. ochrony danych osobowych krok po kroku, ze szczególnym uwzględnieniem skutków, które nowe przepisy mogą wywołać w branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych.
W zakresie przepisów RODO główny nacisk zostanie położony na następujące kwestie:
sposoby i zasady legalnego pozyskiwania danych osobowych
– dane sensytywne
– uprawnienia podmiotów danych w zakresie:
a. prawa do bycia zapomnianym
b. przenoszenia danych
– “privacy by design” i “privacy by default”
– obowiązki przedsiębiorcy w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych
– status i zadania inspektora ochrony danych osobowych
– zasady transferu danych osobowych do państwa trzeciego
– sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Materiał szkolenia uwzględnia wydane przez Grupę Roboczą Art. 29 wytyczne co do poszczególnych obszarów interpretacji RODO.
W związku z istotnymi skutkami, które przepisy RODO mogą wywołać także w obszarach charakterystycznych dla działalności firm z sektora life sciences (np. badania kliniczne, pharmacovigilance, działania reklamowe) szczególna uwaga zostanie poświęcona tym właśnie obszarom codziennej działalności firm farmaceutycznych. Dodatkowo, w celu wyposażenia uczestników w praktyczną wiedzę, na przykładzie modelowego przedsiębiorstwa, wspólnie przejdziemy przez proces dostosowywania organizacji do wymogów RODO.

PROGRAM WARSZTATÓW
Blok I (9.00 – 12.30)
A.      Podsumowanie okoliczności wprowadzenia RODO

 • Skutki bezpośredniego stosowania rozporządzenia
 • Przepisy przejściowe / dotychczas zgromadzone oświadczenia

B.      Omówienie poszczególnych najważniejszych zmian z perspektywy praw osób, których dane dotyczą:

 • Ogólne wymogi dot. przetwarzania danych osobowych
 • Przetwarzanie danych sensytywnych, ze szczególnym uwzględnieniem gromadzenia danych dot. pacjentów
 • Zasady dot. profilowania
 • Ochrona danych osobowych dzieci
 • Zgoda jako przesłanka przetwarzania danych osobowych
 • Klauzule informacyjne
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do przenoszenia danych

C.      Omówienie poszczególnych najważniejszych zmian z perspektywy przedsiębiorstwa – cz. 1:

 • Analiza ryzyka przed rozpoczęciem przetwarzania danych
 • „Privacy by design” i “privacy by default”
 • “Privacy by design”, “privacy” by default” oraz analiza ryzyka a badania postmarketingowe i programy edukacyjne
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
 • Powierzenie danych osobowych do przetwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych dostawców IT oraz zlecania aktywności marketingowych podmiotom trzecim

Blok 2 (13.30-17.00)
D.      Omówienie poszczególnych najważniejszych zmian z perspektywy przedsiębiorstwa cz. 2:

 • Inspektor Ochrony Danych – funkcja, zadania, wymagania
 • „One stop shop”
 • Transfer danych wewnątrz korporacji
 • Transfer danych do państw trzecich
 • Sankcje nakładane na administratorów / procesorów

E.       RODO a problemy charakterystyczne dla branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych:

 • Ochrona danych osobowych w badaniach klinicznych
 • Ochrona danych osobowych a pharmacovigilance
 • Ochrona danych osobowych a reklama produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Ochrona danych osobowych a standardy branżowe (np. kodeksy przejrzystości)

F.       Omówienie mapy wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie (CESE STUDY na przykładzie modelu przedsiębiorstwa farmaceutycznego)

Rozkład zajęć:
9.00 Rozpoczęcie  szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.30 Obiad
15.00 przerwa na kawę
17.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE
jedrzej_stepniowski

JĘDRZEJ STĘPNIOWSKI
,  Associate, Praktyka Life Sciences, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Jędrzej specjalizuje się w zakresie  compliance, prawa ochrony konkurencji i prawa farmaceutycznego. Bierze udział w audytach śledczych oraz uczestniczy w projektach związanych z wdrażaniem i usprawnianiem systemów zarządzania zgodnością w spółkach. W ramach praktyki prawa ochrony konkurencji Jędrzej doradza przedsiębiorcom w zakresie relacji pomiędzy podmiotami w łańcuchu dostaw oraz praktyk handlowych i rabatowych.
W obszarze prawa farmaceutycznego doradza w szczególności w zakresie reklamy i promocji produktów leczniczych. Współpracuje także z firmami z sektora wyrobów medycznych, w szczególności wspierając je w zakresie dostosowania działalności do wymogów kodeksów etycznych, wdrażania systemów compliance, tworzenia sieci dystrybucji, reklamy oraz organizacji działań skierowanych do pacjentów. W związku z zaangażowaniem w świadczenie usług na rzecz podmiotów telemedycznych w sferze jego zainteresowań pozostają także kwestie dotyczące nowoczesnych technologii w sektorze medycznym i farmaceutycznym oraz ochrony danych medycznych.
Kwalifikacje
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
– Absolwent Szkoły IP organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Warszawie
– Doktorant w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN
m_kluska

MICHAŁ KLUSKA
, Associate, Praktyka IP&TMT, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Michał specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Aktywnie bierze udział przy projektach obejmujących kompleksowe wdrożenia nowych rozwiązań / usług (w tym rozwiązania chmurowe). W ramach praktyki IP&TMT Michał doradza przedsiębiorcom w zakresie projektowania i wdrożenia kanału sprzedaży online jak również w ramach sporów obejmujących znaki towarowe czy prawo do domeny.
Doświadczenie Michała obejmuje również uczestniczenie podczas kontroli GIODO/Prezesa UOKIK jak również reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych, nieuczciwą konkurencją, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Wielokrotnie wspierał Klientów w projektach związanych z monetaryzacją baz danych osobowych i wdrażaniem rozwiązań typu omnichannel dla branży e-commerce.
Michał jest autorem publikacji prasowych i książkowych (m.in. „Vademecum Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, C.H. Beck, 2016, „Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 370 najtrudniejszych pytań”, Presscom, 2014, „Ustawa o prawach konsumenta. Umowy zawierane przez internet”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014). Uczestniczy w pracach legislacyjnych (m.in. Ustawa o prawach konsumenta) oraz konsultacyjnych.
Jest również często zapraszany do prowadzenia wystąpień / warsztatów podczas konferencji (m.in. InternetBeta, SECURE) i szkoleń (m.in. „Ochrona danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, „Przygotowanie do RODO”).
Kwalifikacje
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
– Wpisany na listę adwokatów (Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu)
– Absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
– Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 3 marca 2017 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 4 marca 2017 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER