Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji. Nowelizacja 2021

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji

SZKOLENIE STACJONARNE

 

DATA:

3 grudnia 2020 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 18.11 795 PLN + 23% VAT
od 19.11 995 PLN + 23% VAT

PRAWNE ASPEKTY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI – UJĘCIE KOMPLEKSOWE (B2B, B2C, B2B-UPRZYWILEJOWANY). NOWELIZACJA 2021

3 GRUDNIA 2020 r., Warszawa

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl


PROGRAM SZKOLENIA

W ramach szkolenia zostanie omówiona NOWELIZACJA, która wchodzi w życie 01.01. 2021r., która wprowadzi do postępowania reklamacyjnego nowy podmiot -Przedsiębiorcę „Uprzywilejowanego”. W czasie szkolenia w ramach tego modułu zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 1. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” – nowo uprzywilejowany podmiot w postępowaniu reklamacyjnym i nie tylko. Definicja Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”.
 2. Przedsiębiorca a Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” – co się zmienia w rękojmi, gwarancji, postępowaniu odszkodowawczym; jak zabezpieczyć się przed reklamacjami Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”, istotne zagrożenia dla przedsiębiorców nieuprzywilejowanych.
 3. Przepisy regulujące procedurę reklamacyjną w ujęciu:
 • Przedsiębiorca – Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”,
 • Przedsiębiorca – Przedsiębiorca,
 • Przedsiębiorca – Konsument.
 1. Przedsiębiorca-Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”, Przedsiębiorca-Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument – różnice w procedurach reklamacyjnych, jakich błędów nie popełnić procedując reklamację złożoną przez Przedsiębiorcę „Uprzywilejowanego”.
 2. „Łańcuch roszczeń”: Producent/Importer – Pośrednik (np. Dystrybutor/Hurtowania) – Sprzedawca – Kupujący (Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”) – kto do kogo ma prawo złożyć reklamację, kto przed kim odpowiada i w jakim zakresie.
 3. Prawa Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” z tytuł rękojmi.
 4. Obowiązki Przedsiębiorcy względem Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” w postępowaniu reklamacyjnym z tytułu rękojmi.
 5. NOWOŚĆ – TERMIN na ustosunkowanie się do reklamacji Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” z tytułu rękojmi (14 dni); domniemanie odpowiedzialności sprzedawcy.
 6. Proces reklamacyjny „Krok po Kroku” – prezentacja procedury reklamacyjnej, w świetle najnowszej zmiany.
 7. Zmiana dokumentacji reklamacyjnej w firmie, w związku z pojawieniem się Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”. Jak do 01.01.2021r. dostosować umowy, OWS, regulaminy, karty gwarancyjne, formularze reklamacyjne pod kątem nowelizacji.
 8. Prawa Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” z tytułu
 9. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez Przedsiębiorcę „Uprzywilejowanego”.
 10. Regres między przedsiębiorcami w związku z reklamacją Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”.
 11. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” a klauzule niedozwolone (abuzywne). Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych w umowach z Przedsiębiorcami „Uprzywilejowanymi”.
 12. Prawo Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” do zwrotu towaru kupionego przez Internet, telefon, e-mail, od przedstawiciela handlowego bez podania przyczyny (nawet do 12 miesięcy). Analiza przypadków, gdy Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” nie będzie mógł oddać towaru.
 13. Potencjalne problemy związane z stosowaniem nowych przepisów – jak się ich ustrzec, analiza zalecanych rozwiązań.
 14. Sankcje związane z niezastosowaniem się do nowelizacji od 01.01.2021r.
  Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza), gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

 Niezależnie od nowelizacji w czasie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie:

1)     Procedura reklamacyjna – najważniejsze przepisy (sposoby wyszukiwania przepisów, nowoczesne narzędzia prawne, hierarchia aktów prawnych dotyczących procesu reklamacyjnego); relacja pomiędzy przepisami a regulacjami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie – przed jakimi błędami należy się wystrzegać.

2)     Z jakiego tytułu można składać reklamacje u Sprzedawcy – rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność na zasadach ogólnych; podstawowe różnice pomiędzy poszczególnymi trybami, jak ograniczyć Kupującemu ilość dostępnych możliwości.

3)     Wpływ prawa europejskiego i konwencji międzynarodowej na proces reklamacyjny. Jak przygotować się na rozpatrywanie reklamacji międzynarodowych.

4)     W jaki sposób Sprzedawca może zabezpieczyć się przed reklamacjami w wewnętrznych procedurach, regulaminach, ogólnych warunkach sprzedaży, zamówieniach, instrukcjach, specyfikacjach, kartach produktu, itp.

5)    Jak czytać akty prawne, wyszukiwać informacje niezbędne do prawidłowego procedowania reklamacji.

6)    Orzeczenia sądów i ich wpływ na proces reklamacyjny – jak je wyszukiwać, czytać.

7)     Odpowiedź na pismo reklamacyjne – jak przygotować pismo, niezbędne dane, jakich błędów unikać, załączniki; praktyczne uwagi; wyszukiwanie wzorów pism.

NOWOŚĆ!!! – nowy termin na ustosunkowanie się do reklamacji Konsumenta (30 dni); prawidłowa forma ustosunkowania się do reklamacji Konsumenta.

8)     Sprzedaż, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedaż na odległość – czym się różnią, obowiązki informacyjne sprzedawcy i sankcje za ich niedopełnienie.

UWAGA!!! Analiza przypadków kiedy konsument nie może oddać towaru zakupionego w Internecie.

9)     Sprzedaż a przewóz – zasady odpowiedzialności przewoźników i spedytorów (m.in. wysokość odszkodowania, postępowanie dowodowe, domniemania, jak zabezpieczać interesy nadawcy, praktyczne uwagi z postępowania reklamacyjnego).

10)   Organizacja biura (jednostki, zespołu) rozpatrującego reklamacje – na co należy zwrócić szczególną uwagę.

11)   Omówienie procedury pozasądowego rozwiązywania sporów (obowiązującej od 10.01.2017r.).

II.Zabezpieczenie Sprzedawcy przed reklamacjamina etapie zawierania umowy sprzedaży:

1)      Strony umowy sprzedaży, prawa i obowiązki stron umowy (Przedsiębiorca – Konsument, Przedsiębiorca – Przedsiębiorca).
UWAGA!!! Analiza wybranych zagadnień:
a)     Konsument – definicja,
b)     Wydanie rzeczy Konsumentowi – termin 30 dni, co warto określać w umowie,
c)     Miejsce spełnienia świadczenia a odpowiedzialność sprzedawcy; przesłanie rzeczy Konsumentowi,
d)     Kiedy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia – obowiązki Sprzedawcy; konsekwencje,
e)     Instrukcja obsługi – o czym Przedsiębiorca powinien pamiętać.
2)      Zabezpieczenie sprzedawcy w umowie – analiza sprawdzonych sposobów.
3)      Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy; wiedza Kupującego o wadzie w momencie zakupu rzeczy.
4)      Oferta – jak zabezpieczyć się przed reklamacjami na etapie składania oferty?
a)      Istota oferty, nośniki oferty (m.in. forma ustna, pisemna, elektroniczna),
b)      Jakich błędów nie popełniać składając ofertę,
c)       Kontroferta – jak ją rozumieć, na co zwrócić szczególną uwagę,
d)      Nieznaczna modyfikacja oferty,
e)      Cena jako istotny element oferty, cena w walucie obcej,
f)       Termin związania ofertą; jak skutecznie odwołać ofertę,
g)      Ekspozycje, reklamy, cenniki, broszury, ogłoszenia, zastrzeżenia umowne – za co odpowiada sprzedawca,
h)      List intencyjny, „oferta, która nie jest ofertą”,
i)       Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia.
III.   Odpowiedzialność sprzedawcy:
1)      Wada fizyczna i wada prawna – prawidłowa kwalifikacja wady, praktyczne znaczenie rozróżnienia.
2)      Należyta jakość rzeczy, średnia jakość rzeczy – jak je określać; za jaką jakość odpowiada sprzedawca; znaczenie norm jakościowych; jak daleko można ograniczyć odpowiedzialność sprzedawcy?
3)      Względy funkcjonalne i użytkowe, doznania estetyczne – kryteria oceny wady, praktyczne uwagi.
4)      Właściwości rzeczy, o których zapewniał sprzedawca – za jakie zapewnienia odpowiada sprzedawca, w jakim zakresie odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona lub wyłączona?
5)      Reklama – granice odpowiedzialności sprzedawcy.
6)      Stan niezupełny a braki ilościowe – różnice, popularne błędy przy reklamacji.
7)      Odbiór rzeczy – prawa i obowiązki stron umowy; kto traci uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji, na co warto zwrócić uwagę?
8)      Kiedy sprzedawca wie o wadzie i zapewnia kupującego, że wady nie istnieją – konsekwencje takiego zachowania.
IV.Proces reklamacyjny:
1)      Prezentacja prawidłowego procesu reklamacyjnego „krok po kroku”, jak przygotować się do reklamacji.
2)      Wzór zgłoszenie reklamacyjnego, niezbędne elementy formularza, jakich błędów unikać konstruując formularz.
3)      Uprawdopodobnienie zakup towaru u Sprzedawcy, np.: paragon, faktura, ksero, dowód z banku, wydruk z programu lojalnościowego, zeznanie świadka.
4)      Odpowiedź na reklamację – jak przygotować pismo, niezbędne dane, terminologia, przywołanie podstaw prawnych, załączniki.
5)      Jak skutecznie odrzucić reklamację – prezentacja wybranych sposobów.
6)      Reklamacja a płatność za towar – czy można uzależnić jedno od drugiego?
7)      UWAGA !!! „Łańcuch roszczeń”: Producent / Importer – Pośrednik (np. Dystrybutor / Hurtowania) – Sprzedawca – Kupujący (Konsument / Przedsiębiorca) –  kto do kogo ma prawo złożyć reklamację, kto przed kim odpowiada i w jakim zakresie..
8)      Reklamacje towarów zakupionych przez: Internet, telefon, od przedstawiciela handlowego – sposoby na ograniczanie odpowiedzialności sprzedawcy.
9)      Reklamacje towarów: przecenionych, zakupionych w promocji, używanych, zakupionych w kredycie, zakupionych w leasingu.
10)   Przesłanie rzeczy do reklamacji – za pobraniem, na koszt Sprzedawcy.
V. Rękojmia (w relacji:PRZEDSIĘBIORCA – PRZEDSIĘBIORCA; PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT, PRZEDSIĘBIORCA-PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY):
1)      Podstawowe funkcje rękojmi.
2)      W jaki sposób można modyfikować odpowiedzialności z tytułu rękojmi, kogo nie mogą dotyczyć modyfikacje?
3)      Wyłącznie odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Czy zdanie: „Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za ….” jest skuteczne?
4)      Ciężar dowodu w postępowaniu reklamacyjnym; Domniemanie istnienia wady w procesie reklamacyjnym – kogo dotyczy, obowiązki sprzedawcy.
5)      Podstawowe uprawnienia Kupującego:

 • Usunięcie wady (m.in. termin, ilość dopuszczalnych napraw, nieskuteczność naprawy, nieprzyjęcie naprawy),
 • Wymiana (m.in. na towar identyczny, inny),
 • Obniżenie ceny (m.in. jak szacować wysokość obniżenia ceny),
 • Odstąpienie od umowy (m.in. istotność wady, obowiązki stron umowy, odpowiedzialność za bezumowne korzystanie z rzeczy, zwłoka z odbiorem rzeczy przez Sprzedawcę)

– czy istnieje kolejność realizacji uprawnień, jak skutecznie blokować wybór Kupującego.
6)      Żądanie naprawienia szkody przez Kupującego.
7)      W jakich sytuacjach sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wady lub wymiany (Przedsiębiorca- Przedsiębiorca)?
8)      Czy sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania rzeczy wadliwej? Jakie możliwości ma wówczas Konsument?
9)      Terminy w procesie reklamacyjnym (5 lat, 2 lata, 1 rok, 12 miesięcy, 14 dni, niezwłocznie), bieg terminu.
10)   Termin przydatności – a odpowiedzialność Sprzedawcy.
11)   Ustosunkowanie się do żądań reklamującego – termin, konsekwencje braku ustosunkowania się przez sprzedawcę w terminie.
12)   Koszty procesu reklamacyjnego – kto je pokrywa i w jakiej wysokości?
13)   Konsekwencje nieinformowanie kupującego o przebiegu reklamacji.
14)   Reklamacja Kupującego – na co zwracać szczególną uwagę; w której części pisma szukać podstaw do odrzucenia reklamacji.
15)   Jak długo może trać proces reklamacyjny?
16)   Odrzucenie reklamacji.
17)   Odwołanie od odrzuconej reklamacji.
VI. Gwarancja przy sprzedaży (w relacji:PRZEDSIĘBIORCA – PRZEDSIĘBIORCA; PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT, PRZEDSIĘBIORCA-PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY):
1)      Czy gwarancja chroni sprzedawcę? Czy warto ją stosować?
2)      Karta gwarancyjna – co należy w niej zamieścić, jakich błędów unikać.
3)      Reklamacja z tytułu gwarancji – procedura, adresat reklamacji.
4)      Jakie prawa i obowiązki mają strony realizujące procedurę reklamacyjną?
5)      Terminy w gwarancji (2 lata, 14 dni), zawieszenie uprawnień z tytułu rękojmi.
6)      Wykonanie obowiązków w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, sposób liczenia terminu.
7)      Jak skutecznie odrzucać reklamację z tytułu gwarancji?
8)      Skuteczność zdania „Sprzedawca nie odpowiada z tytułu gwarancji za ….”.
9)      Klauzule niedozwolone w kartach gwarancyjnych, formularzach reklamacyjnych.
VII.     Regres między sprzedawcami – roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej:
1)      Uznanie reklamacji konsumentowi a regres między sprzedawcami; podstawy odpowiedzialności między sprzedawcami.
2)      Wysokość odszkodowania (m.in. utracone korzyści).
3)      Przedawnienie roszczeń (6 miesięcy).
4)      Brak możliwości wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności między sprzedawcami.
5)  Uprawnienia sprzedawcy przy sprzedaży towaru PRZEDSIĘBIORCY UPRZYWILEJOWANEMU
VIII.
    Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – odpowiedzialność Sprzedawcy:
1)      Podstawy odpowiedzialności.
2)      Czy zdanie: „Sprzedawca nie odpowiada za …” jest skuteczne?
3)      Procedura dochodzenia roszczeń.
4)      Terminy.
5)      Odszkodowanie
IX. Reklamacje w międzynarodowej sprzedaży towarów: 1)      Konwencja Wiedeńska.
2)      Zabezpieczenie się przed reklamacjami na etapie zawierania umowy.
3)      Dostawa towarów.
4)      Zasady odpowiedzialności, środki ochrony prawnej, uprawnienia stron umowy.
5)      Klauzula wyboru prawa.
X. Sprzedaż przez … INTERNET, telefon, przedstawiciela handlowego (sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedaż na odległość), nowe uprawnienia PRZEDSIĘBIORCY UPRZYWILEJOWANEGO:
1)      Co to jest sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa?
2)      Najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy, ciężar dowodowy spełnienia obowiązków informacyjnych.
3)      W jakich sytuacjach nie stosuje się przepisów ustawy o Prawach konsumenta z 30 maja 2014r. – a w konsekwencji i obowiązków wynikających z tej ustawy?
4)      Czy Konsument może się zrzec praw przyznanych w ustawie o Prawach konsumenta, postanowienia umowy mniej korzystne dla Konsumenta a nowe przepisy.
5)      Zawarcie umowy a koszty połączenia telefonicznego.
6)      Jak zabezpieczyć sprzedawcę przed odpowiedzialnością na etapie zawierania umowy z Konsumentem?
7)      „21 praw” – nowe obowiązki informacyjne Sprzedawcy, sankcje za ich niedopełnienie, ciężar dowodu ich spełnienia.
8)      W jakich sytuacjach Konsumentowi należy wydać dokument umowy, a w jakich potwierdzić jej zawarcie?
9)      Umowa zawarta przez telefon – obowiązki sprzedawcy.
10)   Usługa naprawy lub konserwacji do 600 zł – obowiązki sprzedawcy.
11)   Przycisk na stronie internetowej „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – jakie obowiązki należy spełnić aby umowa była ważna?
12)   W jaki sposób sprzedawca może ograniczyć sposób dostarczania rzeczy oraz sposób płatności za rzecz.
13)   Umowy zawarte przez telefon – obowiązki sprzedawcy, skuteczność umowy.
14)   „Zwrot rzeczy” (Odstąpienie od umowy):

 • procedura odstąpienia od umowy, prawa i obowiązki stron umowy,
 • czy kupujący (przedsiębiorca) może skorzystać z procedury „zwrotu rzeczy”,
 • terminy w procedurze odstąpienia od umowy (12 miesięcy, 14 dni),
 • odstąpienie od umowy drogą elektroniczną,
 • co w sytuacji kiedy sprzedawca nie poinformuje Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy,
 • koszty zwrotu rzeczy, jakich kosztów Konsument nie ponosi, opłata za korzystanie z rzeczy,
 • co w miejsce „stanu niezmienionego”, jak daleko może posunąć się Konsument sprawdzając cechy, charakter i funkcjonowanie rzeczy, odpowiedzialność Konsumenta,
 • kiedy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje („13 wyjątków”), jak można chronić interesy sprzedawcy,
 • „wzór pouczenia o odstąpieniu” i „wzór formularza odstąpienia” – jak skutecznie zabezpieczyć interesy sprzedawcy.

15)   Uszkodzenie przesyłki w transporcie – odpowiedzialność sprzedawcy.
XI. Zwrot towaru zakupionego w lokalu przedsiębiorstwa – obowiązkowy czy fakultatywny; uprawnienia kupującego.
XII. Utylizacja, magazynowanie rzeczy pozostawionych u sprzedawcy po reklamacji – koszty, procedury, zasady odpowiedzialności.
XIII.   Koszty związane z reklamacją (m.in. demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów, ponownego zamontowania i uruchomienia, uszkodzenia innych rzeczy, przestoju linii produkcyjnej, ekspertyz, kar umownych, wynajmu rzeczy zastępczych).
XIV.   Wykonanie zastępcze – charakterystyka instytucji, zagrożenia dla sprzedawcy, jak zabezpieczyć się przed wykonaniem zastępczym?
XV.Klauzule niedozwolone(np. w umowach, regulaminach, gwarancjach, formularzach, instrukcjach, specyfikacjach, fakturach) – jak je rozpoznawać, jak je modyfikować, jak się zabezpieczać, możliwe sankcje dla Sprzedawcy za ich stosowanie.
XVI.    UOKiK, Rzecznicy konsumentów –  co warto o nich wiedzieć, jak się przygotować na interwencję takich instytucji, jak postępować?
XVII.   Materiałoznawstwo  i jego wpływ na rozpatrywanie reklamacji.
XVIII.  Kodeks dobrych praktyk w sprzedaży – obowiązki Sprzedawcy.
XIX.     Mediacja, arbitraż, sądy powszechne – rozstrzyganie sporów związanych z reklamacjami, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
XX. Opinia rzeczoznawcy w procesie reklamacyjnym– na co zwrócić uwagę zamawiając opinię, rola biegłego w postępowaniu sądowym.
XXI.    Dzieło będące rzeczą ruchomą – zasady odpowiedzialności.
XXII.  Przewóz i spedycja rzeczy sprzedanych – reklamacje, zasady odpowiedzialności:
1)      Umowa przewozu i umowa spedycji jako podstawy reklamacji.
2)      List przewozowy – niezbędne informacje, jak zabezpieczyć nadawcę w liście przewozowym.
3)      Wydanie przesyłki – na co należy zwrócić szczególną uwagę, co oznacza pokwitowanie odbioru przesyłki, braki ilościowe, domniemania, co warto uregulować w umowie z adresatem przesyłki?
4)      Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora, wysokość odszkodowania, wyłączenia odpowiedzialności.
5)      Reklamacja (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, terminy).
6)      Ubezpieczenia.
7)      Incoterms a umowa przewozu.
XXIII. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (od 10.01.2017r.). 

 1. Wprowadzenie:
 • obowiązki przedsiębiorców;
 • zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 • obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 • zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. Cele postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
 2. Zakres zastosowania ustawy
 • podmioty, do których adresowana jest ustawa
 • postępowania/spory do których nie stosuje się ustawy
 1.     Wyłączenie możliwości wytoczenia powództwa przez konsumenta
 2.     Podmioty uprawnione do rozwiązywania sporów
 • wpis do rejestru; Regulamin
 • podstawowe obowiązki podmiotu uprawnionego
 • informacje udostępniane publicznie przez podmiot uprawniony
 • sprawozdanie z działalności podmiotu uprawnionego
 • sposób udostępniania informacji i sprawozdania przez podmiot uprawniony
 • sprawozdanie z działalności przekazywane Prezesowi UOKiK
 • wymagania wobec osób prowadzących postępowania
  – niezależność i bezstronność osób prowadzących postępowania
  – konflikt interesów
  – obowiązek zachowania tajemnicy
  – organy kolegialne prowadzące postępowania
  – podmioty uprawnione utworzone przez organizacje przedsiębiorców
 1.     Rejestr podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów
 2. Obowiązki przedsiębiorców
 • Obowiązek poinformowania konsumentów o podmiocie uprawnionym do rozwiązywania sporów
 • Czynności podejmowane przez przedsiębiorcę po nierozwiązaniu sporu w trybie reklamacji
 1. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
 • Wszczęcie postępowania
 • Odmowa rozpatrzenia sporu; poinformowanie stron o przyczynach odmowy rozpatrzenia sporu
 • Przerwanie biegu terminu przedawnienia
 • Forma postępowania
 • Obowiązki podmiotu uprawnionego w trakcie postępowania
 • Korzystanie przez stronę z pomocy osób trzecich
 • Termin rozstrzygnięcia sporu
 • Koszty postępowania
 • Wiążący charakter rozstrzygnięcia
 1. Zadania Prezesa Urzędu w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

9.30 rozpoczęcie szkolenia
10.30 przerwa kawowa
12.30-13.15 obiad
15.00 przerwa kawowa
16.00 zakończenie szkolenia


PROWADZĄCY

 

adwokat Łukasz Świderek
wybitny ekspert z zakresu procedur reklamacyjnych i prawa umów,
– posiada kilkunastoletnią praktykę w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (m.in. obsłudze postępowań reklamacyjnych, tworzeniu i sprawdzaniu dokumentacji reklamacyjnej, procedur reklamacyjnych, opracowywaniu umów) oraz postępowań sądowych,
– prowadzi własną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw,
– wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców (kilkaset zrealizowanych szkoleń, tysiące przeszkolonych uczestników, najlepiej oceniany wykładowca);
– przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
– wykładowca na uczelniach wyższych;
– mediator;
– autor licznych publikacji naukowych (artykuły, książki) m.in. :
1.Książki:
– Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II Warszawa, (współautorstwo)
– „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I, II, III i IV Warszawa (współautorstwo)
– „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego” – „Prokura”, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, (współautorstwo)
2.Artykuły:
– „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”
– „Status notariusza jako punkt wyjścia do zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze”
– „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje”
– „Czy faktura VAT jest wystarczająca, by udokumentować wniesienie wkładu do spółki cywilnej lub handlowej”
– „Arbitraż – alternatywa dla sądownictwa powszechnego”
– „Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej – nowe możliwości”
– prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych; Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:
– „Dokument elektroniczny”
– „Ochrona konsumenta w prawie wspólnotowym”
– „Prawa i obowiązki stron umowy gospodarczej”
– „Projektowane zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym”
– „Kandydat na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa”
– „Ochrona praw osób o szczególnych uprawnieniach w przypadku łączenia się spółek kapitałowych”
– „Arbitraż – alternatywne metody rozstrzygania sporów”
– „Etyka w życiu gospodarczym”
– „Transfer innowacyjnych technologii i wiedzy – tryby i formy zawierania umów handlowych”


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 18 listopada 2020 – 795 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 19 listopada 2020 – 995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER