Certyfikowany Szef Biura Zarządu i RN

CERTYFIKOWANY SZEF BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
KURS DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PRACE BIURA ZARZĄDU

PARTNER MERYTORYCZNY
RKKW_logo_full

19 – 20 MARCA 2019 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Najważniejsze zagadnienia:
– Przepisy ogólne dotyczące formy czynności prawnej
– Przedstawicielstwo
– Wewnętrzne akty prawne
– Dokumentacja spółki
– Wybrane orzecznictwo
– Dyrektor Biura Zarządu oraz Rady Nadzorczej
– Organizacja pracy Zarządu
– Sprawowanie funkcji przez Radę Nadzorczą
– Obrady zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia
– Organizacja współpracy w grupie kapitałowej

Do uczestnictwa zapraszamy:
– Dyrektorów, Szefów, Kierowników Biur Zarządu
– Specjalistów
– Sekretarzy Zarządu, Sekretarzy Rady Nadzorczej
– Asystentów Zarządu
– Pracowników z departamentów organizacyjnych, obsługi władz spółki,obsługi spółki, departamentów zarządu.

PROGRAM KURSU
Dzień I,  (9:30 – 17:00)
9:30 – 11:00
Dyrektor Biura Zarządu oraz Rady Nadzorczej

– rola oraz pozycja w spółce, rola pasywna Dyrektora BZiRN, rola aktywna Dyrektora BZiRN
– kto może (a kto nie) być członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej
– kiedy wygasa mandat członka Zarządu / Rady Nadzorczej
– jak skutecznie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie / Radzie Nadzorczej
– skutki nieprawidłowego (sensu largo) składu Zarządu / Rady Nadzorczej
Prowadzący: Damian Dworek, Radca Prawny, Partner Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Przerwa kawowa 11:00 – 11:10
11.10 – 12:45 Organizacja pracy Zarządu cz. 1

– praktyczny podział funkcji, zaangażowanie czasowe i pożądana aktywność członków organów spółki
– podział zadań w ramach Zarządu oznacza podział odpowiedzialności?
– zwoływanie posiedzeń Zarządów, czyli kto, w jakim terminie, w jaki sposób oraz jakiej formie
– prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu zarządu
– sposoby odbywania posiedzeń Zarządów
– co powinno znaleźć się w protokole z posiedzenia, czyli kto jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu, w jakiej formie powinien zostać sporządzony, gdzie powinien zostać złożony protokół, a także  kto ma prawo uzyskać wgląd
– uchwały zarządu (tryb i sposób podejmowania)
Prowadzący:  Łukasz Sieczka, Radca Prawny, Partner Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Obiad 12:45 – 13:15
13.15 – 14:50 Organizacja pracy Zarządu cz. 2

– prowadzenie spraw w spółce akcyjnej oraz spółce z o. o. – kiedy można działać bez uchwały
– umowy z członkami Zarządu – kto zawiera, w jakim trybie, czego się wystrzegać
– kiedy i na jak długo można zawiesić członka Zarządu w pełnieniu funkcji
– czy menadżer może się mylić? – rzecz o odpowiedzialności za podejmowanie ryzyka biznesowego
– jak wobec konfliktu / groźby wrogiego przejęcia powinno działać biuro Zarządu
– nowe przesłanki ogłoszenia upadłości, które obowiązują od 1.1.2016 r. – co należy wiedzieć?
Przerwa kawowa 14:50 – 15:00
15:00 – 17:00
Sprawowanie funkcji przez Radę Nadzorczą
– zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej
– sposoby odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz tryby podejmowania uchwał – posiedzenia a nowe technologie
– optymalny skład Rady Nadzorczej – law in action (wiedza, doświadczenie, „relacyjność”, reputacja)
– efektywny podział funkcji – kto ma być przewodniczącym / sekretarzem
– zaangażowanie czasowe członka Rady Nadzorczej w jej prace (z uwzględnieniem Dobrych Praktyk GPW i NewConnect)
– jaka jest pożądana aktywność członków Rady Nadzorczej poza posiedzeniami?
– Komitet audytu, Komitet wynagrodzeń, Komitet strategii, Komitet ładu korporacyjnego, Komitet ds. CSR i inne
– jak praktycznie zorganizować pracę komitetów? – zadania, obowiązki, kwalifikacje i skład
– modele wynagradzania członków Rad Nadzorczych (przegląd wynagrodzeń)
– zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez członków Rad Nadzorczych w związku z jej pracami
– nowe Dobre Praktyki (wszystkich) Spółek Notowanych na GPW, które obowiązują od 1.1.2016 r., co należy wiedzieć?
Prowadzący:  Dariusz Kulgawczuk, Radca Prawny, Partner Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
DZIEŃ II (9:00 – 17:00)
9:00 – 10:30
Obrady zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia
– od decyzji o zwołaniu zgromadzenia do otwarcia jego obrad
– kto decyduje czy dany podmiot może wejść na salę obrad?
– niespodziewani goście, czyli wspólnicy / akcjonariusze nie wpisani do księgi udziałów / księgi akcyjnej, czy nieujawnieni w wykazie z KDPW – dlaczego wyganiać rozważnie
– pełnomocnictwa „zbyt szerokie” by mogły być ważne
– rola przewodniczącego zgromadzenia i kto nim może być
– co w praktyce oznacza tajne głosowanie
– notariuszy dwóch (lub więcej)
– pytania zgłaszane w trakcie zgromadzenia – czy odpowiadać?
– rejestracja przebiegu zgromadzenia, czyli dokument sensacyjny
– trudne sprawy – case study
Prowadzący: Karol Szymański, Of Counsel Kancelarii RKKW –KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
10:45 – 13:00
Organizacja współpracy w grupie kapitałowej
– zasady wymiany informacji w ramach grupy kapitałowej
– dostęp do informacji o spółkach akcyjnych, spółkach z o.o. oraz spółkach publicznych
– formalne sposoby optymalnej organizacji holdingu
– czy spółka córka może powiedzieć matce ile zarabia jej menadżer – rzecz o tajemnicy przedsiębiorstwa w grupie kapitałowej
Prowadzący: Karol Szymański, Of Counsel Kancelarii RKKW –KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Obiad 13:00 – 13:30
13:30 – 15:30 Przepisy ogólne dotyczące formy czynności prawnej

– forma ustna i pisemna
– forma pisemna pod rygorem nieważności
-formy szczególne: pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie, notarialna
– forma pisemna z data pewną
– oświadczenie woli np.: rezygnacja z mandatu
Problem do rozwiązania:  członek zarządu składa rezygnację z mandatu, w jakiej formie, komu?
Przedstawicielstwo
– przedstawicielstwo ustawowe
– pełnomocnictwo (rodzaje, forma)
– pełnomocnik w spółce, jak zarząd  udziela pełnomocnictwa
– prokura (zakres, rodzaje)
– różnice: prokura a pełnomocnictwo
Problem do rozwiązania: prokurent zawarł umowę sprzedaży nieruchomości, czy umowa jest ważna?
15:30 – 15:40 przerwa kawowa
15:40 – 17:00
Wewnętrzne akty prawne
– spółka jako osoba prawna, ustawowy wymóg sporządzenia statutu/umowy
– przepisy ustawy bezwzględnie obowiązujące i o charakterze dyspozytywnym – znaczenie statutu/umowy
– kiedy ważność czynności prawnej zależy od zgody organu spółki
– uchwały zmieniające statut/umowę spółki
– zgłoszenie zmiany statutu/umowy do KRS
– wpisy o charakterze konstytutywnym, deklaratoryjnym
– teksty jednolite – obowiązek zgłoszenia
Problem do rozwiązania: Prezes w jednoosobowym zarządzie spółki złożył rezygnację,  nowego Prezesa powołuje ZW, potrzebne jest formalne zwołanie ZW, jak zarządzić tym kryzysem, kiedy nie ma formalnie organu spółki?
Pozostałe wewnętrzne akty prawne, dokumentacja spółki
– regulaminy zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia/zw
– zasadnicze błędy regulaminu
– oznaczenie pism – kiedy spółce grozi grzywna
– aktualna lista wspólników składana do sądu
Problem do rozwiązania: rada nadzorcza w składzie pięciu osób  podjęła uchwałę zwykłą większością głosów , podaj stosunek głosów.
Omówienie wybranego orzecznictwa
Prowadząca: Anna Kowalik, Radca Prawny, Ministerstwo Energii (poprzednio Ministerstwo Skarbu Państwa)

Rozkład zajęć:
9:30 Rozpoczęcie I dnia szkolenia
9.00 Rozpoczęcie II dnia szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.45 – 13.15 Obiad
15.30 przerwa na kawę
17:00 Zakończenie I i II dnia szkolenia

PROWADZĄCY KURS

Anna Kowalik
Radca prawny w Ministerstwie Energii (wcześniej Ministerstwo Skarbu Państwa)
Z doświadczeniem w prywatyzacji i w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, wieloletni członek rad nadzorczych w spółkach, wykładowca z zakresu prawa spółek, kompetencji i odpowiedzialności organów spółek na kursach dla kadry menedżerskiej oraz dla kandydatów na członków rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
Damian
Damian Dworek
Radca prawny, Partner Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych. Posiada dużą praktykę i doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wielokrotnie doradzał spółkom oraz ich właścicielom i organom w złożonych sporach korporacyjnych. Wykładowca na konferencjach i seminariach dotyczących prawa spółek, sporów korporacyjnych i umów w obrocie gospodarczym.  Wykładowca na zajęciach dla aplikantów radcowskich (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie). Członek rad nadzorczych, autor szeregu publikacji prasowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, współautor książek „Prawo spółek handlowych, Orzecznictwo 2009-2010” i „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012”. Ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, włada językiem angielskim. Specjalizacja w zakresie: Prawo Spółek, Spory Korporacyjne, Postępowania Sądowe i Administracyjne – Arbitraż, Prawo Pracy.
Karol Szymański1
Karol Szymański
Of Counsel Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Wieloletni współpracownik Kancelarii RKKW. Wiceprezes Zarządu doradczej spółki RKKW – Business Advisory sp. z o.o. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu spółki W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu. Biegle posługuje się językiem angielskim.
Dariusz Kulgawczuk1
Dariusz Kulgawczuk
Radca prawny,
Partner Kancelarii  RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym  z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2009 – 2010, oraz 2011- 2012. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.  Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory korporacyjne, Własność intelektualna. Umowy (Kontrakty). Postępowanie sądowe i arbitraż.

lukasz-sieczka
Łukasz Sieczka
Radca prawny, Partner Kancelarii  RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M.
Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie kontraktów, handlowym, w tym w prawie spółek, prawie upadłościowym, jak również prawie zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w zakresie konstruowania i negocjowania umów gospodarczych oraz w obszarze restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw. Posługuje się biegle językiem angielskim.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 1 marca 2019 – 1695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 2 marca 2019 – 1995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.