Certyfikowany Compliance Officer w spółce Skarbu Państwa

Certyfikowany Compliance Officer w spółce Skarbu Państwa
Bardzo praktyczne szkolenie compliance

16
– 17 MAJA 2019, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu Certyfikowany Compliance Officer w spółce Skarbu Państwa:
Wiedza specjalistyczna: zastosują Państwo zdobytą wiedzę w zakresie Compliance w praktyce z uwzględnieniem specyfiki spółek Skarbu Państwa
Praktyka Compliance: liczne praktyczne przykłady zaprezentowane podczas kursu znajdą zastosowanie w Państwa codziennej działalności
Najnowsze zmiany prawne z obszaru Compliance, w tym projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Wymiana doświadczeń: zaprezentowana przez ekspertów wiedza oraz dyskusje z pozostałymi uczestnikami szkolenia umożliwią zdobycie nowych doświadczeń i praktyk rynkowych w obszarze compliance
Certyfikat: otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę podczas szkolenia compliance

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień I – 16 maja (9.00-17.00)
Sesja I: 9.00 – 13.00 Funkcja compliance w spółce Skarbu Państwa – aspekty prawne
Jakie przepisy musi znać Compliance Officer w spółce Skarbu Państwa? Płaszczyzna krajowa i międzynarodowa
– Najnowsze zmiany prawne dla spółek Skarbu Państwa istotne z perspektywy compliance
– Kodeksy branżowe jako źródło obowiązków z zakresu compliance
– Jak skutecznie zbudować i egzekwować kodeksy etyczne i procedury compliance?
– Compliance officer a przepisy prawa ochrony konkurencji i ochrony danych osobowych
– Jaka jest rola compliance officera w związku z nieprawidłowościami w spółce Skarbu Państwa?
– Współpraca z organami nadzorczymi
Prelegent: Wojciech Kapica, Counsel, współkierujący praktyką prawa rynków finansowych w kancelarii SMM Legal
13.00 – 14.00 obiad
Sesja II: 14.00-17.00 Oficer Compliance i tworzenie funkcji Compliance
Definicja roli jednostki zgodności (różnice interpretacyjne co do dziedziny zadań o tym profilu)
– Zadania i obszary działalności jednostki zgodności; program compliance, polityki i procedury compliance
– Compliance – doradca czy policjant? Jaki powinien być oficer Compliance? W jaki sposób zbudować dobre relacje z innymi jednostkami i pracownikami?
– Metodyka tworzenia funkcji Compliance, w tym szczególna rola jednostki zgodności: umiejscowienie w strukturze, niezależność, relacje z Zarządem, Radą Nadzorczą, pracownikami
– Możliwa lokalizacja jednostki Compliance w strukturach i wewnętrzne podziały zadań
– Współpraca z innymi obszarami: audytem, prawnym, kadrami, jednostką ryzyka operacyjnego
Identyfikacja, szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności
Ryzyko braku zgodności (Compliance) / ryzyko prawne i regulacyjne a ryzyko operacyjne
– Czy wydzielać ryzyko reputacji?
– Identyfikacja i szacowanie ryzyka (macierz wyceny ryzyka, samoocena, ryzyko inherentne i rezydualne)
– Identyfikacja i szacowanie ryzyka poszczególnych zobowiązań
– Kluczowe Wskaźniki Ryzyka
– Ryzyka „nachodzące” (up-stream risks) a analizy luki
– Program compliance / zgodności a program monitoriowania / testowania zgodności
– Różne znaczenie terminu „monitoring” w procesach zapewnienia zgodności
Prelegent: Danuta Kilanowska, Ekspert w Departamencie Zgodności, Bank Pekao S.A.
Dzień II – 17 maja (9.00 – 16.00)
Sesja I: 9.00-11.00 Nadużycia gospodarcze
w spółkach Skarbu Państwa
– Przyczyny występowania nieprawidłowości
– Rodzaje nadużyć gospodarczych
– Sprawcy nadużyć. Skala nadużyć. Sposoby ujawniania
– Symptomy – czerwone flagi
– Case studies – rzeczywiste przykłady nadużyć
– Przeciwdziałanie nadużyciom w organizacji – nowe obowiązki w świetle projektu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Prelegent: Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY
11.00-11.15 przerwa na kawę

Sesja II 11.15-12.15 Due diligence stron trzecich jako element compliance w spółkach Skarbu Państwa
– Weryfikacja standardów etycznych dostawców
– Zakres weryfikacji dostawców oraz dostępne źródła danych
– Konsekwencje braku rozpoznania kontrahentów
– Compliance Due Diligence – case study
Zaproszony: przedstawiciel Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY
12.15-13.00 obiad

Sesja III: 13.00-16.00 O Compliance w korporacyjnej rzeczywistości – wyzwania, trudności, wątpliwości…
– Wyzwania na „dzień dobry”, czyli czy i dlaczego potrzebujemy systemu Compliance;
– Bajki o Compliance, czyli „jeden, uniwersalny, wszystkomający system Compliance”;
– Możliwe elementy systemu Compliance i zadania komórki ds. Compliance;
– Stan Compliance w Polsce;
– Korzyści ze zgodności, czyli komu się to opłaca
– Case study – o wdrażaniu systemu Compliance w praktyce…
Prelegent: Krzysztof Motylski, ekspert Compliance (branża energetyczna)
16.00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI:


Wojciech Kapica – Counsel, współkierujący praktyką prawa rynków finansowych w kancelarii SMM Legal
Wojciech jest ekspertem w obszarze compliance, regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem o unikalnych kompetencjach w skali kraju. W swojej codziennej pracy pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym. Specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnym i publicznym), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce.
Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków, domów maklerskich i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Posiada rozbudowane doświadczenie w tworzeniu skutecznych systemów compliance w instytucjach finansowych.
Redaktor naukowy i współautor przewodnika po nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Wolter Kluwer, planowane wydanie październik 2018 r.). Autor kilkunastu artykułów na temat regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Prelegent na licznych polskich konferencjach dotyczących bankowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rynku kapitałowego.
Wojciech ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w pionie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku.

Danuta Kilanowska, Ekspert w Departamencie Zgodności, Bank Pekao S.A.
Ekspert z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w jednostkach zapewnienia zgodności / compliance, ryzyka operacyjnego, kontroli wewnętrznej i audytu w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A). Obok podobnego ze względu na profil działalności doświadczenia w Departamencie Zgodności Banku Pekao S.A. była okresowo także Inspektorem Nadzoru w jednym z najmniejszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. W zakresie compliance specjalizowała się początkowo we wdrażaniu narzędzi identyfikacji, szacowania i monitoringu ryzyka braku zgodności  oraz nadzorowała prowadzenie bezpośrednich testów mechanizmów kontrolnych dla zapewnienia zgodności. W strukturach dużego Banku była też odpowiedzialna za funkcjonowanie regulacji wewnętrznych związanych z ochroną informacji poufnej i nadzorem nad transakcjami własnymi. Wcześniej angażowała się aktywnie we wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, a w audycie specjalizowała się w kontroli działalności walutowej, skarbowej i kapitałowej. Absolwentka psychologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wiedzę finansową uzupełniała równolegle praktyką i dodatkowymi studiami w poznańskiej Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkole Bankowej. W 2006 roku pozyskała certyfikaty Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) – Certified Internal Auditor i Certification in Control Self-Assesment.

Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem i Nadużyć, EY
Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY odpowiedzialny za realizację dochodzeń gospodarczych, audytów zgodności oraz projektów z zakresu doradztwa w sprawach spornych i zarządzania ryzykiem nadużyć. Posiada doświadczenie w analizie procesów biznesowych, weryfikacji transakcji, a także ocenie systemów kontroli wewnętrznej. Zanim dołączył do EY, zdobył kilkuletnie doświadczenie w departamencie audytu ogólnego jednej z firm tzw. „wielkiej czwórki”. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE – Certified Fraud Examiner), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA – Certified Internal Auditor) oraz Project Management Professional (PMP). Jest członkiem ACCA, Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).

Krzysztof Motylski, ekspert Compliance (branża energetyczna)
Koordynator ds. systemu zgodności (Compliance) w jednym z największych krajowych przedsiębiorstw energetycznych. Wcześniej związany z sektorem finansowym, kilkanaście lat pracował na stanowiskach eksperckich i menedżerskich w obszarze zarządzania ryzykiem braku zgodności w bankach komercyjnych. Pomysłodawca i pełniący funkcję Rzecznika Klientów w jednym z banków, trener i prelegent podczas szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych konferencji.

Do uczestnictwa zapraszamy:
Compliance Officerów, Specjalistów ds. Compliance/Zgodności, pracowników działów: compliance, zgodności, prawnych, audytu, ryzyka, kontroli wewnętrznej, wykrywania nadużyć.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w kursie przy zgłoszeniu się:
do dnia 26 kwietnia 2019 – 1695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 27 kwietnia  2019 – 1995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.