Zarządzanie cenami w usługach finansowych w Excelu

ZARZĄDZANIE CENAMI W USŁUGACH FINANSOWYCH W EXCELU
WARSZTATY KOMPUTEROWE

22- 23 MAJA 2018 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przekazanie zarysu state of art w zakresie zarządzania cenami jak i ukazanie problematyki praktycznego wdrażania optymalnych strategii cenowych. W ramach szkolenia prezentowane są praktyczne przykłady wykorzystania aplikacji Excel w codziennej pracy służb finansowych, marketingowych, sprzedażowych czy kontrolingowych w bankach jak również w innych instytucjach finansowych ze szczególnym uwzględnieniem parametrów cenowych oraz rentowności procesów, produktów i usług finansowych.
W celu uczestnictwa w szkoleniu wystarczy jedynie podstawowa znajomość obsługi programu Excela 2013 lub 2010.
Szkolenie pozwala uzyskać wiedzę w zakresie zarządzania cenami w branży bankowej, podstawowych modeli i metod cenowych, różnicowania cen, specyficznych zagadnień i problemów związanych z zarządzaniem cenami. Dzięki szkoleniu uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu metod tworzenia zestawień i kalkulacji prognoz skutków finansowych oraz ocen rentowności produktów, usług oraz innych inicjatyw biznesowych w oparciu o aplikację Excel.

Na rynkach finansowych wzrosło znaczenie ceny, co jest pochodną zmian technologicznych, globalizacyjnych, wyrównania jakości produktów i usług, nasycenia rynków. Banki są zmuszone do stosowania ceny jako broni w walce konkurencyjnej. Stale rośnie presja na wykorzystanie ceny jako instrumentu marketingu.  Aktualne główne problemy cenowe koncentrują się z jednej strony na kwestii aby dzięki coraz lepszym metodom pomiaru użyteczności jak najlepiej oszacować skłonności do akceptacji ceny, z drugiej zaś tak aby dzięki różnicowaniu ceny wykorzystać pełny potencjał zysku. Cena i polityka jej stosowania jako jedno z podstawowych narzędzi strategii konkurencyjnych w porównaniu z innymi instrumentami marketingu charakteryzuje się następującymi właściwościami: zmiany cen mają z reguły silny wpływ na sprzedaż i udziały w rynku,  środki polityki cenowej można zastosować niezwłocznie, podczas gdy działania związane z rozwojem produktu i komunikacji wymagają dłuższego czasu, w wielu obszarach rynku bankowego popyt reaguje szybciej na środki polityki cenowej niż na pozostałe, konkurencja reaguje na zmiany cenowe nie tylko szybciej, lecz także silniej, niż na środki reklamowe, cena jest jedynym instrumentem marketingowym, który nie wymaga ponoszenia wydatków lub realizacji inwestycji. Te elementy czynią cenę skutecznym instrumentem sterowania sprzedażą, udziałem w rynku oraz zyskiem. Niewłaściwa polityka cenowa może generować liczne ryzyka – wadliwa ocena reakcji klientów oraz konkurencji na propozycje cenowe może spowodować trudno odwracalne błędy.
Metoda realizacji szkolenia:
Szkolenie jest realizowane w formie prezentacji zawierających zagadnienia merytoryczne związane z zarządzaniem cenami i oceną rentowności przedsięwzięć biznesowych, ćwiczeń praktycznych związanych z wykorzystaniem aplikacji Excel. W trakcie szkolenia uczestnicy w pierwszej kolejności szczegółowo poznają wybrane funkcjonalności aplikacji Excel, które następnie są wykorzystywane w ramach praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych polegających na budowie i analizie rozbudowanych przykładów ich zastosowania. Szkoleniu towarzyszy dyskusja i otwarta wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz ocena możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań biznesowych i analitycznych.

PROGRAM SZKOLENIA I ZAKRES ZAGADNIEŃ:
Przegląd wybranych funkcjonalności aplikacji Excel pod kątem ich wykorzystania przy budowie analizy skutków finansowych i zarządzania cenami w sektorze usług finansowych
_ Praktyczne aspekty i przykłady wykorzystania funkcji finansowych ramach rachunku rentowego (PMT, PPMT, IPMT, SPŁAC.ODS, SPŁAC.KAPIT, RATE, FV, PV, NPER, ISPMT) w zakresie parametrów i konstrukcji cenowych produktów kredytowych i depozytowych
– Ocena efektywności nakładów inwestycyjnych i stóp zwrotu – NVP, XNPV, IRR, XIRR
– Budowa modeli scoringowych oraz skłonności do zakupu w oparciu o wybrane funkcje statystyczne i matematyczne oraz regresję liniową REGLINP
– Główne elementy analizy – szybka analiza rozkładów statystyczny oraz ocena koncentracji (GINI)
Case study – analizy profitablity produktu kredytowego i depozytowego
Podstawy zarządzania cenami:
Strategiczna rola ceny – cena i użyteczność – filary transakcji ekonomicznej, skutki decyzji cenowej
– Determinanty kształtowania ceny
– Nieproporcjonalne oddziaływanie zmian ceny
– Cena w modelu marketingu mix – model 7P właściwości i znaczenie – cena jako reflektor sprawności produktu, komunikowania, pozycji w kanale
Determinanty i problemy zarządzania cenami:
Cena optymalna – relacja Amoroso-Robinson, rachunek kosztów krańcowych
– Konsekwencje rozwoju technologicznego w usługach
– Optymalizacja dostarczania wartości
– Digitalizacja ekonomii i jej implikacje dla hiperkonkurencji
– Strategiczne zarządzanie cenami – relacje ceny i wartości dla klienta
– Ogólne strategie cenowe jako podstawa decyzji normatywnych
– Strategiczne i operacyjne opcje wdrażania strategii przewyższających (outpacing)
– Przesuwanie linii równoważności – Kluczowe pytanie: jak wygenerować najlepsze praktyki i zoptymalizować zysk z usług?
– Strategia skimming (spijanie śmietanki) i penetracji – wpływ obranych strategii cenowych na zysk
– Statyczne decyzje cenowe
Metody badań cenowych – techniki cenotwórstwa – metody optymalizacji cen:
Metoda łącznego oddziaływania cenowych i poza cenowych czynników popytu (coinjoint measurment)
– Analiza wrażliwości cenowej – Van Westendorp’s Price Sensitivity Meter
– BPTO (Brand-Price Trade-off) – analiza bezpośredniego porównania marki
– DPA (Direct Price Acceptance) – określenie cenowej elastyczności cen produktów i usług
– Cenowa elastyczność popytu (price elasticity of demand)
– Twierdzenie Bernoulli’ego (utility) – oczekiwana użyteczność – „moralne oczekiwanie”
– Ekonomia behawioralna – teoria perspektyw (prospect theory) – rozróżnienie psychologicznej wartości zysku i straty
Metody i techniki inteligentnego różnicowania cen:
Jednolita a nieliniowa technika ustalania cen
– Różnicowanie cen – od prostokąta do trójkąta zysków
– Wiązanie cen (price bundling) – formy czyste i mieszane
– CLV (Customer Lifetime Value) – wartość życiowa klienta
Strategiczne aspekty zarządzania cenami:
Prawo Zipfa – prawo długiego ogona, Rozkład Benforda
– Strategiczne kierunki zarządzania finansami – wybrane aspekty ALM – Asset Liability Management
– Polityka cenowa firmy i modele cenowe
– Zasady ustalania cen w Internecie
– Opcje różnicowania produktu w ramach strategii internetowej
– Ocena skuteczności komunikacji marketingowej
– Wpływ inflacji na decyzje cenowe, wojny cenowe
– Dynamiczne zarządzanie cenami a konkurencja – cykl życia produktu, Hipoteza Rogersa, krzywa doświadczenia, optymalizacja strategii cenowych
– Optymalne strategie cenowe względem konkurencji na rynkach funkcjonujących
– Główne interakcyjne efekty zmian ceny i reklamy – asymetria relacji ceny i reklamy
– Zgodność cena-reklama a zyskowność
– Proces ustalenia cen dla nowego produktu
– Zakres analizy cen – studium pozycji rynkowej i konkurencyjnej produktu
– Cena a zrównoważona karta wyników (Balanced scorecard)

Rozkład zajęć:
9:00 Rozpoczęcie I i II dnia szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.30 Obiad
15.30 przerwa na kawę
17.00 Zakończenie I i II dnia szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Piotr Cirin
Manager Produktu w Departamencie Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PKO Bank Polski S.A.
Specjalizuje się w modelu finansowania małych i średnich przedsiębiorstwa w ramach bankowych grup kapitałowych. Wcześniej pracował w Banku Zachodnim WBK SA oraz w spółkach leasingowych. Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe, uczestniczył we wdrażaniu i optymalizacji licznych produktów, usług i procesów bankowych – posiada certyfikaty PRINCE 2 Foundation i Practitioner. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także podyplomowe studia w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia Executive MBA w Oxford Brooks University, dyplom MBA „with distinction” oraz w Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 27 kwietnia 2018 – 1595 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 28 kwietnia 2018 – 1895 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.