Umowa licencyjna

UMOWA LICENCYJNA
WARSZTATY

14 – 15 MAJA 2019 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
Mariusz Kowalski
tel. 22 651 80 75, kom. 501 165 652, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Dzięki tym warsztatom:

  1. Otrzymasz konkretną wiedzę prawną podpartą przykładami (w tym zapisów umów licencyjnych).
  2. Poznasz tajniki prawa autorskiego w branży IT.
  3. Uzyskasz orientację w zakresie rodzajów i konstrukcji umów dotyczących praw autorskich.
  4. Poznasz ryzyka i szanse związane z umowami licencyjnymi, wynikające z prawa autorskiego i prawa cywilnego.
  5. Dowiesz się o najczęstszych błędach i zaniechaniach, do jakich dochodzi przy projektowaniu i zawieraniu umów licencyjnych.

 PROGRAM WARSZTATÓW

Dzień I (9.30-17.00):
I.    WPROWADZENIE CZ. I – PRAWO AUTORSKIE OGÓŁEM:
1.   Utwór jako przedmiot prawa autorskiego.
2.   Podmiot prawa autorskiego.
3.   Zakres ochrony w prawie autorskim – autorskie prawa majątkowe i osobiste.
Niezbywalność i niezrzekalność praw osobistych.
– Sankcje za naruszenie praw majątkowych – w świetle ostatnich zmian.
II.   WPROWADZENIE CZ. II – PRAWO AUTORSKIE W IT.
1.   Program komputerowy jako utwór.
Zakres ochrony.
– Charakter kodu źródłowego programu.
– Dokumentacja programu komputerowego.
2.   Baza danych.
Podwójna ochrona.
– Zakres ochrony co do struktury, danych i programu komputerowego do obsługi bazy.
III. UMOWY UPRAWNIAJĄCE DO EKSPLOATACJI UTWORU.
1.   Umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich i licencje.
2.   Licencja wyłączna i niewyłączna.
3.   Umowa o przeniesienie praw majątkowych i licencja – różnice.
IV.
UMOWA LICENCYJNA – TEORIA VS PRAKTYKA – CZ. I. [WARSZTATY NA „ŻYWYCH KLAUZULACH”]
1.   Specyfikacja utworu w umowie.
Jaki opis programu komputerowego chroni licencjobiorcę?
– Oświadczenia licencjodawcy co do funkcjonalności i uprawnień względem programu.
2.   Uprawnienie do modyfikowania utworu przez licencjobiorcę.
3.   Specyfikacja pól eksploatacji.
Pola eksploatacji – o co w tym chodzi.
– Otwarty katalog pól eksploatacji.
– Pola eksploatacji programów komputerowych.
– Jak należy określić pola eksploatacji w umowie? Warianty niepoprawne, poprawne i poprawniejsze.
– Problematyczna licencja ustna.
– Zakaz udzielania licencji na jeszcze nieodkrytych polach eksploatacji.
4.   Zakres terytorialny licencji i problemy transgraniczne.
Zasada terytorialności licencji w prawie polskim.
– Co jeśli licencja jest poddana prawu obcemu?
– Klauzule wyboru prawa właściwego i jurysdykcji.
– Rozpowszechnianie utworu w Internecie a zasada terytorializmu.
– (Non)sens postanowień zagranicznych umów w polskim prawie – przykłady.
Dzień II (9.00-16.00):
V.  UMOWA LICENCYJNA – TEORIA VS PRAKTYKA – CZ. II. [WARSZTATY NA „ŻYWYCH KLAUZULACH”]
1.   Okres obowiązywania licencji.
Moment udzielenia licencji – przykłady.
– Licencja jako zobowiązanie ciągłe.
– Czas trwania licencji według ustawy. Licencja na czas określony i na czas nieokreślony.
– Sposoby zakończenia licencji. Wygaśnięcie, rozwiązanie, wypowiedzenie.
– Długość i rola okresu wypowiedzenia licencji.
– Sposoby ochrony trwałości licencji.
2.   Prawa zależne.
Ogólna charakterystyka.
– Uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
3.   Sublicencja.
Charakterystyka ogólna.
– Klauzule umowne dotyczące sublicencji – co jest potrzebne, a co nie.
4.   Wynagrodzenie za licencję.
Domniemanie odpłatności licencji.
– Modele wynagrodzenia – ryczałtowe i płatne periodycznie.
– Modele wynagrodzenia – naliczanie od serwera, od użytkownika, od wykorzystywanej usługi, od pola eksploatacji itd.
5.   Licencje na Oprogramowanie Standardowe osób trzecich i ich maintenance.
6.   Legalny użytkownik.
7.   End-user license agreement.
8.  
Zmienność zakresu licencji w czasie jej obowiązywania.
„Dokupowanie” na nowe serwery lub użytkowników.
– Pojawienie się nowych pól eksploatacji.
9.   Licencja tymczasowa.
10.   Przejście praw i obowiązków wynikających z licencji.
Przejście wewnątrz grupy kapitałowej.
– Przeniesienie praw na podmiot zewnętrzny.
– Ograniczenie możliwości przeniesienia uprawnień z umowy licencyjnej.
– Przejście praw i zobowiązań z umowy licencyjnej i przekształcenia podmiotowe spółek handlowych.

Rozkład zajęć:
9.30 Rozpoczęcie I dnia szkolenia
9.00 Rozpoczęcie II dnia szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.30 Obiad
15.30 przerwa na kawę
17.00 Zakończenie I dnia szkolenia
16.00 Zakończenie II dnia szkolenia

PROWADZĄCY

Maciej Zackiewicz – Radca Prawny, Partner
w Kancelarii Maruta Wachta spółka jawna
Partner w Kancelarii Maruta i Wspólnicy. Specjalista z zakresu prawa nowych technologii oraz prawa zamówień publicznych. Na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym dla szeregu Klientów biznesowych, głównie z branży IT. Autor i współautor szeregu publikacji w czasopismach naukowych i prasie branżowej oraz trener na szkoleniach komercyjnych. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2011). Od kilku lat współpracuje z czołowymi firmami IT oraz największymi zamawiającymi w tym w obszarze ubezpieczeń oraz energetyki. Na liście klientów znajdują się m.in. grupa PZU, grupa Warta, grupa PGE, Qumak, IFS, Bitdefender, grupa Energa, ESRI, Konica Minolta, Auto Partner, Enel-Med. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów IT, w tym największych rozwiązań IT w Polsce. Stypendysta zagranicznych uniwersytetów: w Antwerpii (Belgia, 2009) i w Lubljanie (Słowenia, 2010). Laureat nagrody Urzędu Patentowego RP za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa własności przemysłowej (2010).

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 26 kwietnia 2019 – 1495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 27 kwietnia 2019 – 1795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.