Pomoc publiczna w rewitalizacji

POMOC PUBLICZNA W REWITALIZACJI
Szkolenie dla JST i spółek komunalnych

10 maja 2019 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Szkolenie skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w procesy rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Szkolenie przekazuje kompleksową widzę na temat zgodności finansowania tego typu działalności, zarówno w zakresie niezbędnej infrastruktury, jak i, ewentualnie, działalności operacyjnej o wskazanym charakterze. Podczas szkolenia omawiane są także możliwe mechanizmy finansowania działań rewitalizacyjnych, zgodne z prawem unijnym dotyczącym pomocy publicznej.

Najważniejsze zagadnienia:
Wymogi procesów rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
– Sposoby finansowania działań rewitalizacyjnych z uwzględnieniem przeznaczenia rewitalizowanych obiektów
– Sprawozdawczość w zakresie publicznego finansowania działań rewitalizacyjnych
– System kontroli udzielania pomocy publicznej

PROGRAM SZKOLENIA:
1.
Wymogi procesów rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
– Możliwe przeznaczenie obiektów rewitalizowanych
2. Sposoby finansowania działań rewitalizacyjnych z uwzględnieniem przeznaczenia rewitalizowanych obiektów
a. Finansowanie z elementem pomocy publicznej
Wprowadzenie do tematyki pomocy publicznej
– Pojęcie pomocy publicznej w świetle orzecznictwa, w tym pojęcie przedsiębiorstwa – jakie zachowanie stanowi pomoc publiczną, a jakie nie?
– Dopuszczalność pomocy publicznej – art. 107 ust. 2 i ust. 3 TFUE – przykłady
– Formy pomocy publicznej – przykłady
Pomoc publiczna na działania związane z rewitalizacją w myśl Rozporządzenia KE nr 651/2014
– Podstawowe zasady funkcjonowania wyłączenia blokowego
– Zakres obowiązywania rozporządzenia
– Warunki zgodności finansowania działań rewitalizacyjnych z prawem pomocy publicznej wg. Rozporządzenia KE nr 651/2014.
Rewitalizacja obiektów mieszkaniowych jako usługa w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG)
– Definicja UOIG
– Finansowanie UOIG – Pakiet UOIG
Pomoc de minimis
Zakres obowiązywania rozporządzenia
– Zasady udzielania pomocy de minimis
b. Brak pomocy publicznej
– Rewitalizacja obiektów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – warunki
3. Sprawozdawczość w zakresie publicznego finansowania działań rewitalizacyjnych
– Obowiązki sprawozdawcze w zakresie pomocy publicznej
4. System kontroli udzielania pomocy publicznej
– Konsekwencje braku zgodności działań władz publicznych i beneficjentów pomocy z prawem pomocy publicznej – zwrot pomocy publicznej udzielonej bezprawnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – przykłady
5. Pytania i zakończenie szkolenia

Rozkład zajęć:
9.30 Rozpoczęcie szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.15 Obiad
15.30 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE
Certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA), doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością Zarządzanie Strategiczne. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 roku współpracowała przy wielu projektach doradczych oraz postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, a także w wielu projektach z zakresu pomocy publicznej, realizowanych zarówno dla dawców jak i beneficjentów pomocy publicznej, między innymi w sektorach budowlanym, chemicznym, transportowym, obiektów rozrywkowych, lotniczym, gospodarki odpadami, transportu publicznego, kultury. Posiada dobrą znajomość polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej z uwzględnieniem praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prowadząca posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z pomocą publiczną, w tym w szczególności z tematyką zlecania oraz finansowania usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie transportu publicznego oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 24 kwietnia 2019 – 795 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 25 kwietnia 2019 – 995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.