Nadzór właścicielski nad spółkami zdrowotnymi JST

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD SPÓŁKAMI ZDROWOTNYMI JST
PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA JST I SPÓŁEK ZDROWOTNYCH

22 – 23  MAJA  2018, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

ADRESACI:
członkowie organów spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
– pracownicy spółek,
– osoby wykonujące nadzór właścicielski nad spółkami.
CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie w formie warsztatowej najważniejszych zagadnień związanych z działalnością spółki zdrowotnej, która charakteryzuje się specyfiką działania w obszarze ochrony zdrowia, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu podstawowego finansowania świadczenia usług zdrowotnych. Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową polegającą na przedstawianiu konkretnych zagadnień z praktyki i dyskusji na tematy problematyczne. Omówione zostaną podstawowe problemy związane z prowadzeniem nadzoru nad spółkami zdrowotnymi wynikającymi ze specyfiki jej działalności i roli NFZ w sposobie funkcjonowania spółek różnych szczebli samorządu terytorialnego.
KORZYŚCI UCZESTNICTWA:

Uczestnicy szkolenia podniosą swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania spółek działających w sferze ochrony zdrowia z uwzględnieniem jej specyfiki w zależności od szczebla tworzącej jej jednostki samorządu terytorialnego. Przekazanie szczegółowych informacji o funkcjonującym rynku podmiotów działających w sferze świadczenia usług zdrowotnych w formie spółek publicznych dostarczy uczestnikom również wiedzy o funkcjonujących mechanizmach rynkowych w tym obszarze a przede wszystkim dostarczy wiedzy na temat sposobu, form działania i podejmowanych decyzji przez organy spółki. Zrozumienie zasad funkcjonowania spółki i jej organów z pewnością pozwoli na właściwy dobór narzędzi służących rozwiązywaniu różnorodnych problemów spółki oraz zwiększy bezpieczeństwo podejmowanych działań przez organy nadzorcze spółki.

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień I
1.
Zagadnienia wprowadzające
a. podstawy prawne działania spółki zdrowotnej
– Ustawy ustrojowe samorządu terytorialnego
– Ustawa o działalności leczniczej
– Kodeks spółek handlowych
– Kodeks cywilny
– Ustawy dot. o wynagradzania w spółkach
b. nadzór nad spółkami zdrowotnymi
– Pojęcia i definicje
– Zakres nadzoru
– Kontrole w spółkach – zakres podmiotowy i przedmiotowy
2. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia przez Spółkę.
a. udzielanie świadczeń zdrowotnych
b. świadczenia w ramach NFZ i świadczenia komercyjne
3. Zakres nadzoru właścicielskiego
a. Dokumentacja założycielska
b. Powoływanie organów spółki
c. Działalność Zarządu Spółki
d.Nadzór Rady Nadzorczej
4. Działalność bieżąca spółki
a. zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
b. realizacja zadań przez Zarząd Spółki
c. podejmowanie i ważność czynności prawnych zarządu oraz problematyka udzielania zgód organów spółki
d. ustanowienie prokurenta i jego działania
e. ocena podejmowanych działań zarządu przez Radę Nadzorczą
f. zatwierdzanie sprawozdań
5. Umowa z członkiem zarządu Spółki zdrowotnej:
– Charakter prawny umowy
– Minimalny zakres umowy
– Korzystanie z mienia spółki
– Klauzule poufności
– Zakaz konkurencji
6. Zasady kształtowania wynagrodzeń:
a. Zarządu spółki:
– wynagrodzenie stałe
– wynagrodzenie zmienne
b. Rady Nadzorczej
– zasady ustalania
– pełnienie funkcji e radzie a wysokość wynagrodzenia
Dzień II
7.
Analiza wybranych aspektów nadzorczych:
a. dokumentacja korporacyjna:
– statut lub umowa spółki – analiza przykładowych zapisów
– uchwały i regulaminy zarządu – zakres regulacji
– uchwały rady nadzorczej – przykładowe regulacje
– wymogi w zakresie dokumentacji spółki – omówienie
– protokoły – elementy obowiązkowe i podpisy
b. sprawozdawczość i oceny:
– ocena sprawozdania zarządu z działalności
– ocena sprawozdania finansowego
– udzielenie albo nieudzielenie absolutorium
– ocena realizacji celów podstawowych i dodatkowych jako przesłanka otrzymania przez zarząd spółki dodatkowego wynagrodzenia
8. Wybrane aspekty działalności bieżącej spółki
a. Specyfika działalności spółek zdrowotnych
b. Spółka gminna – specyfika realizacji zadań
c. Spółka powiatowa – zadania do wykonania
d. Spółka wojewódzka- sposób realizacji określonych zadań
9. Rola NFZ w działalności spółek zdrowotnych
a. Kontraktowanie świadczeń – udział w konkursach ofert
b. Kontrola spółki w zakresie zawartej umowy
c. Konsekwencje nieprawidłowości w tym finansowe.
d. Umowy na udzielanie świadczeń a działalność komercyjna – na jakich zasadach i w jakim zakresie jest możliwa działalność komercyjna.
10. Odpowiedzialność członków organów
a.
Rodzaje odpowiedzialności
– cywilnoprawna
– karna
b. Odpowiedzialność zarządu – zakres odpowiedzialności i podmioty uprawnione do pociągnięcia do odpowiedzialności
c. Kondycja spółki a przesłanki upadłości
d. Odpowiedzialność rady nadzorczej

ROZKŁAD ZAJĘĆ:
9:00 Rozpoczęcie szkolenia I i II dnia
12:30 – 13:15 Obiad
17:00 Zakończenie szkolenia I dnia
16:00 Zakończenie szkolenia II dnia

PROWADZĄCY:
Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik Samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów Publicznych, członek rady nadzorczej spółki zdrowotnej. Od samego początku kariery zawodowej był związany z ochroną zdrowia jako prawnik wojewódzkiego szpitala a następnie przez kolejne lata wykonywał czynności nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami ochrony zdrowia. Zdobyte doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru, w tym audytów i kontroli spółek doprowadziło do powołania rady nadzorczej takiej spółki. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 27 kwietnia 2018 – 1495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 28 kwietnia 2018 – 1795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.