Nadzór właścicielski nad spółkami JST

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD SPÓŁKAMI Z UDZIAŁEM JST
PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA JST I SPÓŁEK KOMUNALNYCH

26 – 27  LUTEGO  2019, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Korzyści z udziału w warsztatach:
Uczestnicy szkolenia podniosą swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania spółek z uwzględnieniem szczególnej struktury kapitałowej (st). Wiedza i zrozumienie zasad funkcjonowania spółki, jej organów umożliwią uniknąć sytuacji kryzysowych i pozwolą na optymalne rozwiązania istniejących problemów. Zakres tematyczny szkolenia stanowi „bazę” do zbudowania sprawnego nadzoru w jst nad spółkami z udziałem gminy, powiatu lub województwa. Uczestnicy zapoznają się z ostatnimi zmianami w przepisach dotyczących funkcjonowania spółek z udziałem jst.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
– członków organów spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (jst)
– pracowników spółek, w szczególności biur zarządów, działów prawnych
– osoby wykonujące nadzór właścicielski nad tymi spółkami.

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień I
1. Podstawowe uregulowania prawne z uwzględnieniem nowelizacji
kodeks spółek handlowych – spółka kapitałowa czy osobowa ?
– zakres stosowania kodeksu cywilnego
– ostatnie zmiany w KSH
– art. 18 zakaz pełnienia funkcji członka organu
– ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym wymogi dla członków rad nadzorczych
– przesłanki pozytywne: min. egzamin, certyfikaty, tytuły zawodowe
– wymogi dla członków zarządu
– Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
– ustawa o gospodarce komunalnej – zmiany obowiązujące od 1.01.2017 r.
– ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego
– ustawa „antykorupcyjna” oraz
– ustawa „kominowa” w nowelizowanym brzmieniu
Problem do rozwiązania: Czy radny gminy X może pełnić funkcję członka rady nadzorczej w spółce z udziałem gminy X.
2.Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących    niektórymi spółkami

– adresaci ustawy
– pojęcie państwowej osoby prawnej
– jak rozumieć „komunalną osobę prawną”
– podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych
– podstawa wymiaru
Problem do rozwiązania: Czy zarząd spółki z 100% udziałem gminy jest zobowiązany wprowadzić przepisy ustawy w „ spółce córce”.
3.
Obowiązki podmiotu uprawnionego
doprowadzenie do głosowania na wz/zw
– brak wystarczającej liczby głosów na wz/zw, co dalej?
– oświadczenie członka rady nadzorczej
– działanie rady nadzorczej
– termin wprowadzenia nowych zasad wynagrodzenia
Problem do rozwiązania: Skarb Państwa lub gmina posiada 20% głosów na walnym zgromadzeniu, w jaki sposób wykonać obowiązki z ustawy.
4.
Kształtowanie uchwał w sprawie wynagrodzeń
wynagrodzenie stałe, miesięczne
– podstawa wymiaru a przesłanki ustawowe
– czy możliwe jest przekroczenie ustawowych limitów części stałej
– obowiązki publikacji w BIP
– limity części zmiennej
– cele zarządcze (KPI) – uwarunkowania ustawowe
– obowiązki rady nadzorczej, kiedy ustalić wagi kryteria KPI
Problem do rozwiązania: Na podstawie jakiego dokumentu rada nadzorcza określa ekonomiczno-finansowe  KPI
5.
Umowa z członkiem zarządu
tylko umowa cywilnoprawna
– elementy umowy
– wypowiedzenie
– bezpłatne funkcje w spółkach zależnych
– wysokość odprawy
– korzystanie z mienia spółki
– umowa o zakazie konkurencji
Problem do rozwiązania: Rada nadzorcza określiła 10-miesieczny zakaz konkurencji dla członków zarządu, prawidłowo?
6.
Kształtowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej
podstawa wymiaru
– zróżnicowanie wynagrodzenia w zależności od wewnętrznej funkcji w radzie nadzorczej
Dzień II
7. Zasady funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej
pojęcie mandatu i kadencji
– reprezentacja spółki – czynna i bierna
– rola wpisu członka zarządu i rady nadzorczej do KRS
– rezygnacja z mandatu członka organu
– sposób wykonywania nadzoru, kolegialnie czy indywidualnie,
– rola przewodniczącego
– podstawa prawna wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej – może umowa o świadczenie usług nadzorczych?
– czy zarząd i pracownicy mogą odmówić udzielenie informacji radzie nadzorczej
– kiedy członek rady nadzorczej jednocześnie zarządza spółką
– zgoda wz/zw na zawarcie przez spółkę umowy z członkiem organu, prokurentem
Problem do rozwiązania: Komu składa rezygnację prezes zarządu; czy członek zarządu powiatu może pełnić funkcję członka rady nadzorczej w trzech spółkach: z udziałem (51%) gminy, z udziałem Skarbu Państwa (100%) i w spółce prywatnej.
8.
Dokumenty korporacyjne
treść statutu/ umowy spółki
– uchwały zarządu i rady nadzorczej, struktura, podpisy
– tryb podejmowania uchwał poza posiedzeniem „ mobilne”
– większość bezwzględna, zwykła, kwalifikowana, kworum
– regulaminy zarządu i rady nadzorczej, zasadnicze błędy
– oznaczenia pism spółki, strony internetowej – kiedy spółce grozi grzywna
– protokoły z posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zdanie odrębne
Problem do rozwiązania:  Uchwały rady nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Oddano 5 głosów, w tym 1 głos ZA,   4 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ, czy uchwała została podjęta.
9.
Wybrane zagadnienia funkcjonowania spółki
ważność czynności prawnych, konsekwencje braku zgody zw/wz, rady nadzorczej
– spółka dominująca i zależna
– szczególne ograniczenia w spółkach zależnych
– prokura w spółce
– zakres prokury
– zarząd a prokurent
– księga udziałów/akcyjna
– wyłączenie wspólnika
Problem do rozwiązania: Zarząd spółki kupił samochód bez wymaganej przez umowę spółki zgody rady nadzorczej, czy umowa jest ważna.
10.
Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna członków organów wg KSH
kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki
– odpowiedzialność wobec spółki
– jak działa absolutorium, czy chroni członka zarządu w sposób bezwzględny
– jeśli nie spółka to kto może pociągnąć członka organu do odpowiedzialności?
– niezgłoszenie upadłości
– przekazywanie fałszywych danych
– delikty członków zarządu
Problem do rozwiązania:  Czy członek zarządu może powołać się na udzielone absolutorium, gdy jest pozwany przez wspólnika
Wybrane orzecznictwo

ROZKŁAD ZAJĘĆ:
9:30 Rozpoczęcie szkolenia I dnia
9:00 Rozpoczęcie szkolenia II dnia
12:30 – 13:15 Obiad
17:00 Zakończenie szkolenia I dnia
16:00 Zakończenie szkolenia II dnia

PROWADZĄCY
Radca Ministra w Ministerstwie Energii (poprzednio Radca Prawny w Ministerstwie Skarbu Państwa) z doświadczeniem w prywatyzacji i w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, wieloletni członek rad nadzorczych w spółkach, wykładowca z zakresu prawa spółek, kompetencji i odpowiedzialności organów spółek na kursach dla kadry menedżerskiej oraz dla kandydatów na członków rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
do dnia 11 lutego 2019 – 1495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 12 lutego 2019 – 1795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.