Certyfikowany Manager ds. Licencji

Certyfikowany Manager ds. Licencji
11 – 13 MARCA 2019 r., WARSZAWA

PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURS:
marutakan
Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 501 165 652, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

PODCZAS KURSU ZDOBĘDĄ PAŃSTWO PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:
– korzystnego i bezpiecznego zawierania umów licencyjnych
– najkorzystniejszych modeli i konstrukcji licencjonowania
– odpowiedzialności za legalność instalowanego oprogramowania
– efektywnych działań eliminujących ryzyko zagrożeń związanych z wykorzystaniem nielegalnego oprogramowania w firmie
– skutecznego audytu legalności oprogramowania
– wdrożenia procesu zarządzania licencjami optymalizującego posiadane zasoby
– pozyskiwania licencji na oprogramowanie w trybie zamówień publicznych

PROGRAM
Dzień I – 11 marca 2019, (9.30 – 17.00)
1.       Dobra prawnie chronione w działalności IT
Pojęcie utworu (programy komputerowe, dokumentacja itp.); Opracowania utworów.
– Osobiste i majątkowe prawa autorskie.
– Szczególne regulacje prawne dotyczące ochrony programów komputerowych
– Zakres pojęcia „program komputerowy” – czy interfejs graficzny podlega ochronie jak program komputerowy?
– Zakres praw do programu komputerowego
– Konstrukcja tzw. legalnego nabywcy programu komputerowego. Czy można legalnie korzystać z programu komu terowego „bez licencji”?
– Kopia zapasowa programu komputerowego ( uprawnienia wynikające z przepisów prawa, a firmowa polityka tworzenia kopii zapasowych)
– Reverse engineering  – prawne aspekty analizy i dekompilacji programu komputerowego.
2.       Zawieranie Umów Licencyjnych
Podstawowe zasady dotyczące trybu zawarcia umowy licencji (oferta/przyjęcie oferty/negocjacje)
– Nabycie nośnika z oprogramowaniem  – „licencja celofanowa” (shrink – wrap licence)
-Umowy licencji zawierane w obrocie elektronicznym (click – wrap licence).
-Wykorzystanie ogólnych warunków umów („wzorców licencji”). Kiedy wzorce licencji wiążą licencjobiorcę?
3.       Licencje na oprogramowanie komputerowe
Czym się różni licencja od umowy o przeniesienie prawa ?
-Rodzaje  umów licencyjnych: licencje wyłączne i niewyłączne
– Zakres licencji (pola eksploatacji) – do czego upoważnia licencja ?
– Typowe zasady licencjonowania oprogramowania (np. na użytkownika, procesor itp.)
– Zasady sublicencjonowania
– Ograniczenia terytorialne
– Opłaty licencyjne
– Okres obowiązywania licencji  oraz zasady wypowiedzenia licencji:
a. Przez jaki okres obowiązuje licencja jeżeli w umowie nie określono terminu jej obowiązywania?
b. Zasady wypowiadania licencji zawartej na czas nieoznaczony.
c. Czy można zawrzeć „niewypowiadalną” umowę licencji na oprogramowanie?
d. Kontrowersje doktrynalne i praktyczne sposoby zabezpieczenia interesów licencjobiorcy.
e. Licencje oprogramowania w grupach kapitałowych
4.       Modele dystrybucji oprogramowania  (model „sublicencyjny”, model „pośredniczy”, umowy resellerskie)
5.       Licencje „na bazy danych”
Modele ochrony baz danych (prawo autorskie/ prawo sui generis do baz danych)
– Konstrukcje licencji na bazy danych
6.       Przeniesienie licencji  i „odsprzedaż” używanego oprogramowania.
Zasady przenoszenie licencji na inny podmiot
– Problem „odsprzedaży używanych licencji”– najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.
Prowadzący: Roman Bieda, Radca Prawny, Maruta Wachta sp. j.
Dzień II – 12 marca 2019,  (9.00-17.00)
1.       Licencje Open Source
licencje komercyjne, licencje wolnego oprogramowania a licencje open source (na przykładach BSD, GNU GPL)
– możliwość wykorzystywania oprogramowania open source we własnych rozwiązaniach informatycznych
a. zasady tworzenia nowych programów komputerowych obejmujących oprogramowanie open source (wykorzystanie bibliotek, modyfikacje oprogramowania open source itp.)
b. jakie są konsekwencje wykorzystania oprogramowanie open source we własnym projekcie informatycznym?
– Jak zabezpieczyć się w stosunku do dostawcy wykorzystującego w swoim rozwiązaniu komercyjnym oprogramowanie open source
2.       Odpowiedzialność za usterki oprogramowania
kto odpowiada za szkody spowodowane błędnym działaniem oprogramowania
– analiza klauzul ograniczających odpowiedzialność dostawcy oprogramowania
– gwarancje na oprogramowanie komputerowe
– umowa serwisowa
a. SLA
b. Definicje wad oprogramowania
c. Inne ważne obszary – jak powinna wyglądać umowa by stanowiła realną wartość biznesową w przedsiębiorstwie, przykłady klauzul umownych
3.        Odpowiedzialność za wykorzystanie nielegalnego oprogramowania w przedsiębiorstwie
odpowiedzialność cywilnoprawna
– odpowiedzialność karna
– kto ponosi odpowiedzialność za legalność instalowanego oprogramowania  –  zarząd, pracownik, manager ds. licencji?
– jakie działania powinien podejmować  manager ds. licencji w celu eliminacji zagrożenia związanego z wykorzystaniem nielegalnego oprogramowania w przedsiębiorstwie ?
– jak manager ds. licencji może ograniczyć ewentualną odpowiedzialność za wykorzystanie nielegalnego oprogramowania w przedsiębiorstwie
– zarządzanie dokumentacją związaną z wykorzystaniem oprogramowania
w przedsiębiorstwie („co powinienem posiadać w celu wykazania legalności oprogramowania”)
Prowadzący: Maciej Zackiewicz, Radca Prawny, Maruta Wachta Sp. j. 
Dzień III – 13 marca 2019, (9.00 – 17.00)
1. Zarządzanie infrastrukturą IT a zarządzanie licencjami
– test wiedzy zarządzania infrastrukturą IT
– wyniki badań 2007-2008
– proces zarządzania licencjami
– audyt 50 i 1000 komputerów – zakres prac, ilość danych, przebieg audytu, czas audytu, alokacja zasobów
– praktyczne aspekty audytu legalności oprogramowania – samodzielnie, przez firmę zewnętrzną czy wspólnie
– kompetencje osób odpowiedzialnych za zarządzanie licencjami oraz audyt legalności
2. Audyt legalności oprogramowania, audyt multimediów
– wprowadzenie teoretyczne
– metody wykonywania audytu
– zalety i wady poszczególnych metod
– częstotliwość wykonywania audytu
– jak uniknąć błędów podczas audytu
– test
3. Audyt legalności oprogramowania komputerowego – warsztaty
– oprogramowanie do przeprowadzania audytu legalności: bezpłatne czy komercyjne?
– audyt z wykorzystaniem rejestrów systemowych
– audyt z wykorzystaniem plików
– przebieg audytu dualnego (pliki + rejestry systemowe) – identyfikatory produktowe a klucze produktowe
– dowody legalności na posiadane oprogramowanie
– zestawienia audytowe
– raport z audytu
Prowadzący: Maciej Kaczyński, Prezes, BTC Sp. z o.o.
4. Licencje w zamówieniach publicznych
– kwalifikacja licencji, jako przedmiotu zamówienia publicznego
– czas trwania umowy licencyjnej w zamówieniach publicznych (wraz z problemami intertemporalnymi)
– licencje a problemy z opisem przedmiotu zamówienia
– wybór trybu postępowania na udzielenie licencji w zamówieniach publicznych
– umowy ramowe i ich zastosowanie do umów licencyjnych
Prowadzący: Bartłomiej Wachta, Radca Prawny, Maruta Wachta Sp. j.
17:00 Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów

PRELEGENCI:

Roman Bieda – Radca prawny w Kancelarii Maruta Wachta spółka jawna, rzecznik patentowy
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski). Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Szkole Głównej Handlowej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.prawnik.net.pl

Maciej Zackiewicz – Radca Prawny w Kancelarii Maruta Wachta spółka jawna
Starszy prawnik w Kancelarii Maruta i Wspólnicy (od 2009 r.). Specjalista z zakresu prawa nowych technologii oraz prawa zamówień publicznych. Na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym dla szeregu Klientów biznesowych, głównie z branży IT. Autor i współautor szeregu publikacji w czasopismach naukowych i prasie branżowej oraz trener na szkoleniach komercyjnych. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2011). Od kilku lat współpracuje z czołowymi firmami IT oraz największymi zamawiającymi w tym w obszarze ubezpieczeń oraz energetyki. Na liście klientów znajdują się m.in. grupa PZU, grupa Warta, grupa PGE, Qumak, IFS, Bitdefender, grupa Energa, ESRI, Konica Minolta, Auto Partner, Enel-Med. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów IT, w tym największych rozwiązań IT w Polsce. Stypendysta zagranicznych uniwersytetów: w Antwerpii (Belgia, 2009) i w Lubljanie (Słowenia, 2010). Laureat nagrody Urzędu Patentowego RP za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa własności przemysłowej (2010).

CV
Maciej Kaczyński –
Prezes zarządu, BTC Sp.  z o.o.
Konsultant, wykładowca, trener, działacz społeczny. Lobbysta.
Specjalizuje się w bezpieczeństwie biznesu w obszarze systemów IT. Projektant zaawansowanych aplikacji / usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki, autor unikatowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem i licencjami. Do 2014 roku członek Komitetu Technicznego KT 171 (ds. Oprogramowania i Sieci Komputerowych) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, koordynator projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.  Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu.
Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie Europejskie) oraz studia MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin.
Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.” [Albert Einstein].
wachta
Bartłomiej Wachta – Wspólnik, Radca Prawny w Kancelarii Maruta Wachta spółka jawna

Wyspecjalizowany doradca prawny w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zajmujący się zarówno bieżącym doradztwem w trakcie przetargów, jak i reprezentacją stron przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie UZP oraz przed sądem. Specjalizuje się również w dziedzinie umów gospodarczych, w szczególności w branży IT.
Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów dot. wdrożeń i utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych oraz w rozwiązywaniu sporów wynikłych w toku realizacji takich umów. Prowadzi ponadto projekty z zakresu prawa autorskiego (zwłaszcza obrót prawami do oprogramowania lub ich weryfikacja w ramach audytu prawnego), a także z zakresu administracyjnych regulacji obrotu gospodarczego (kontrola obrotu technologiami kryptograficznymi). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2003 roku prawnik w stałym zespole kancelarii, od 2007 roku wspólnik

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 22 lutego 2019 – 2495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 23 lutego 2019 – 2795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.