Certyfikowany Compliance Officer w instytucji finansowej

Certyfikowany Compliance Officer w instytucji finansowej
Kolejna edycja bardzo praktycznego szkolenia compliance

13
– 14 LISTOPADA 2018, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu:
Wiedza specjalistyczna: zastosują Państwo zdobytą wiedzę w zakresie Compliance w praktyce.
Praktyka Compliance: liczne praktyczne przykłady zaprezentowane podczas kursu znajdą zastosowanie w Państwa codziennej działalności.
Najnowsze zmiany prawne z obszaru Compliance.
Wymiana doświadczeń: zaprezentowana przez ekspertów wiedza oraz dyskusje z pozostałymi uczestnikami kursu umożliwią zdobycie nowych doświadczeń i praktyk rynkowych w obszarze compliance.
Certyfikat: otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę podczas szkolenia compliance

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień I – 13 listopada 2018 r.
Sesja I: 9.00 – 10.30 Funkcja / Oficer Compliance

– Źródła Compliance (różnice interpretacyjne co do dziedziny zadań o tym profilu)
– Kluczowe wyzwania wobec jednostki zgodności (Compliance) w trakcie kryzysu i po nim
– Compliance – doradca czy policjant?
– Program compliance a program monitoring compliance
– Dlaczego warto być zgodnym? Jak szerzyć kulturę zgodności wśród naszych wśród pracowników? Czy Compliance dotyczy także naszych kontrahentów?
– Zadania i obszary działalności jednostki zgodności
– Jaki powinien być oficer Compliance? W jaki sposób zbudować dobre relacje z innymi jednostkami i pracownikami?
10.30 – 10.45 Przerwa na kawę
Sesja II: 10.45 – 12.30 Metodyka tworzenia i infrastruktura Compliance
– Metodyka tworzenia funkcji Compliance:
a. umiejscowienie w strukturze korporacyjnej
b. niezależność (i odpowiednie zasoby) funkcji zgodności
c. relacje z Zarządem
d. relacje z Radą Nadzorczą
e. relacje z pracownikami
– Możliwa lokalizacja jednostki Compliance w strukturach korporacyjnych i wewnętrzne rozwiązania organizacyjne
– Współpraca z innymi obszarami: audytem, prawnym, kadrami, jednostką ryzyka operacyjnego
12.30 – 13.30 Wspólny obiad
Sesja III: 13.30 – 15.00 Funkcje specjalistyczne Compliance
Koordynacja kontaktów z regulatorami
– Etyka – „litera” czy „duch” prawa
– Ochrona praw konsumenta – czy stanowi priorytet dla współczesnych instytucji finansowych?
– Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – droga wraz czy przeciwko klientowi?
– Polityki, regulaminy Compliance – nadzór nad obiegiem informacji wrażliwych i transakcjami własnymi pracowników, kwestie konfliktów interesów, upominków itd.
15.00 – 15.15 Przerwa na kawę
Sesja IV: 15.15 – 17.00 Identyfikacja, szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności
– Ryzyko braku zgodności (Compliance) / ryzyko prawne i regulacyjne a ryzyko operacyjne
– Czy wydzielać ryzyko reputacji?
– Identyfikacja i szacowanie ryzyka (macierz wyceny ryzyka, samoocena, ryzyko inherentne i rezydualne)
– Identyfikacja i szacowanie ryzyka zobowiązań
– Kluczowe Wskaźniki Ryzyka
– Ryzyka „nachodzące” up-stream risks
– Weryfikacja (monitoring) bieżący a testowanie przetrzegania mechanizmów kontrolnych dla ryzyka braku zgodności, czy może ich efektywności
– Różne znaczenie terminu „monitoring” w procesach zapewnienia zgodności
Prowadzenie: Danuta Kilanowska, Ekspert w Departamencie Zgodności, Bank Pekao S.A.
Dzień II – 14 listopada 2018 r.
9.00 – 10.30 Zadania Compliance Officera
– Kompetencje menedżerów ds. zgodności: identyfikacja ryzyk, kontrola prewencyjna, monitoring i raportowanie wyników kontroli, rozwiązywanie kłopotliwych przypadków, nadzór na stosowanymi zasadami kontroli
– Znajomość i nadzorowanie wewnętrznych przepływów informacji w banku: jaka jest struktura wewnętrznych przepływów informacji? Kto ma dostęp do jakich informacji?
– Instrumenty i możliwości efektywnego nadzorowania: bariery informacyjne, Watch-List, Restricted List (lista blokad), Conflict-of-Interest-List, Pre-Clearance, sprawozdawczość wewnętrzna, szkolenia, zarządzanie informacją, samoograniczenie
Kontrole Compliance: zakaz uczestnictwa w transakcjach dla osób bezp. zaangażowanych, wielkie zlecenia, Front-Parallelrunning, transakcje krótkoterminowe, Daytrading i częstotliwość handlu
Regularne kontrole
– Szkolenie pracowników w celu rozpoznania tematów istotnych z punktu widzenia Compliance
– Działania zapobiegające nałożeniu sankcji karnoprawnych (podstawy prawne działalności Compliance Officera w szczególności, jakie techniki z pogranicza technik operacyjnych można stosować w zgodzie z prawem)
– Doskonalenie zawodowe Compliance Officera: wymiana doświadczeń, konferencje
– Identyfikacja, monitoring i testowanie efektywności mechanizmów kontrolnych służących ograniczaniu ryzyka braku zgodności
Prelegent: Piotr Bieniasz, Dyrektor Departamentu Zgodności – Compliance Officer
10.30-10.40 przerwa na kawę
10.40 – 12.30 Reguły wywołują opór – ComplianceOfficer w polu napięć
– Sytuacje konfliktowe i strategie rozwiązań
– Konflikty z pracownikami wewnątrz przedsiębiorstwa
– Compliance Officer jako wsparcie działów specjalistycznych
– Delikatne postępowanie w kwestiach wrażliwych
– Rezygnacja z transakcji dla ochrony reputacji przedsiębiorstwa
– Zarząd jako ostatnia instancja decyzyjna
Compliance Officer w praktyce
– Zestawienie czynności Compliance Officera
– Przydatne wskazówki praktyczne
– Lista kontrolna najważniejszych To Do’s dla Compliance Officera
– Przykłady praktyczne
Prelegent: Piotr Bieniasz, Dyrektor Departamentu Zgodności – Compliance Officer
12.30 – 13.15 Wspólny obiad
13.15 – 15.00 Nadużycia gospodarcze
– Definicja nadużycia
– Przyczyny występowania nieprawidłowości
– Rodzaje nadużyć gospodarczych
– Sprawcy nadużyć. Skala nadużyć. Sposoby ujawniania
– Symptomy – czerwone flagi
– Case studies
– Przeciwdziałanie nadużyciom w organizacji
Prowadzenie: Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

15.00 – 17.00 Jakie są obowiązki informacyjne w zakresie zgodności – jak zdobywa się dane o klientach? Zasady właściwego postępowania
– Wiedza o klientach
– Informacje dla klienta
– Doradztwo inwestycyjne
– Obowiązki rejestracyjne
– Obowiązki związane z realizacją zamówienia bankowego
– Transakcje zakazane
– Ustawa o ochronie danych osobowych
– Obowiązki informacyjne wobec klientów wynikające z ustawodawstwa konsumenckiego (w tym klauzule abuzywne)

Prowadzenie: dr Tadeusz Białek, Radca Prawny, Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego, Związek Banków Polskich

Zakończenie kursu o godz. 17.00

PRELEGENCI:

Danuta Kilanowska, Ekspert w Departamencie Zgodności, Bank Pekao S.A.
Ekspert z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w jednostkach zapewnienia zgodności / compliance, ryzyka operacyjnego, kontroli wewnętrznej i audytu w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A). Obok podobnego ze względu na profil działalności doświadczenia w Departamencie Zgodności Banku Pekao S.A. była okresowo także Inspektorem Nadzoru w jednym z najmniejszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. W zakresie compliance specjalizowała się początkowo we wdrażaniu narzędzi identyfikacji, szacowania i monitoringu ryzyka braku zgodności  oraz nadzorowała prowadzenie bezpośrednich testów mechanizmów kontrolnych dla zapewnienia zgodności. W strukturach dużego Banku była też odpowiedzialna za funkcjonowanie regulacji wewnętrznych związanych z ochroną informacji poufnej i nadzorem nad transakcjami własnymi. Wcześniej angażowała się aktywnie we wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, a w audycie specjalizowała się w kontroli działalności walutowej, skarbowej i kapitałowej. Absolwentka psychologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wiedzę finansową uzupełniała równolegle praktyką i dodatkowymi studiami w poznańskiej Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkole Bankowej. W 2006 roku pozyskała certyfikaty Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) – Certified Internal Auditor i Certification in Control Self-Assesment.

Piotr Bieniasz, Dyrektor Departamentu Zapewnienia Zgodności – Compliance Officer

Absolwent studiów ekonomicznych oraz kierunków uzupełniających jak zarządzanie bankiem komercyjnym, doradztwo finansowe, studia menadżerskie. Zawodowo od kilkunastu lat związany z Compliance w bankach. Pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Zapewnienia Zgodności w Banku BGŻ BNP Paribas  S.A., Dyrektora Departamentu ds. Zapewnienia Zgodności w Fortis Banku Polska SA. Był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem braku zgodności, regulaminów ochrony przepływu informacji poufnych, zarządzania konfliktami interesów oraz transakcji własnych osób powiązanych. Uczestnik licznych projektów grupowych, w tym na przykład projektu dostosowania banku do wymogów MiFID. Odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmów monitoringu i kontroli ryzyka braku zgodności.

dr Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego, Związek Banków Polskich
Doktor nauk prawnych, radca prawny w Zespole Prawno – Legislacyjnym Związku Banków Polskich specjalizujący się w prawie bankowym, prawie cywilnym i ochronie danych osobowych. Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa bankowego, kredytu konsumenckiego, zastawu rejestrowego, udostępniania informacji gospodarczych, egzekucji z rachunków bankowych. Wykładowca prawa bankowego na wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z ww. zakresu.

Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem i Nadużyć, EY
Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY odpowiedzialny za realizację dochodzeń gospodarczych, audytów zgodności oraz projektów z zakresu doradztwa w sprawach spornych i zarządzania ryzykiem nadużyć. Posiada doświadczenie w analizie procesów biznesowych, weryfikacji transakcji, a także ocenie systemów kontroli wewnętrznej. Zanim dołączył do EY, zdobył kilkuletnie doświadczenie w departamencie audytu ogólnego jednej z firm tzw. „wielkiej czwórki”. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE – Certified Fraud Examiner), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA – Certified Internal Auditor) oraz Project Management Professional (PMP). Jest członkiem ACCA, Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).

Do uczestnictwa zapraszamy:
Compliance Officerów, Specjalistów ds. Compliance/Zgodności, pracowników działów: compliance, prawnych, audytu, ryzyka, kontroli wewnętrznej, wykrywania nadużyć z:
– banków,
– towarzystw ubezpieczeniowych
– towarzystw funduszy inwestycyjnych
– biur maklerskich
– firm usługowych działających w obrocie papierami wartościowymi

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w kursie przy zgłoszeniu się:
do dnia 31 października 2018 – 1995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 01 listopada  2018 – 2295 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.