Analiza sprawozdań finansowych dla członków komitetu audytu

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DLA CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU i BIURA ZARZĄDU
Szkolenie dla przedstawicieli komitetu audytu oraz innych osób z obszaru ładu korporacyjnego w tym dla przedstawicieli Biura Zarządu

22 maja  2018, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

CEL SZKOLENIA
Zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi składu Komitetu Audytu wprowadzonymi nową Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która weszła w życie 21.06.2017 wobec członków komitetu audytu JZP postawiony został wymóg kompetencji w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. W związku z tym serdecznie zapraszamy członków Komitetu audytu oraz inne osoby z obszaru ładu korporacyjnego w tym dla przedstawicieli Biura Zarządu  do udziału w szkoleniu poświęconym analizie sprawozdań finansowych.
Jednocześnie zgodnie z Planem działań KNF na rok 2018 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym opublikowanym 19.12.2017 r. Komisja planuje m.in. realizację weryfikacji w odniesieniu do wybranych JZP zgodności składu komitetu audytu lub rady nadzorczej z wymogami ustawy w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków komitetu audytu/rady nadzorczej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rachunkowość jako główne źródło informacji o przedsiębiorstwie
 2. Sprawozdanie finansowe jako główny produkt rachunkowości
 3. Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych
 4. Bilans przedsiębiorstwa
  a/ struktura bilansu
  b/ jak wyceniane są poszczególne pozycje aktywów i pasywów
  c/ wartość informacyjna bilansu przedsiębiorstwa
  5. Rachunek wyników
  a/ struktura rachunku wyników
  b/ zyski zrealizowane i niezrealizowane
  c/ ocena jakości wyniku finansowego
  6. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
       a/ „papierowy” charakter zysku – zysk a gotówka
  b/ metody sporządzania „cash flow”
  7. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania i noty objaśniające
  8.
  Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
  9.
  Wstępna analiza sprawozdań finansowych
  10.
  Analiza wskaźnikowa
         a/ wskaźniki płynności
  b/ wskaźniki rentowności
  c/ inne wskaźniki
  11. Błędy i manipulacje przy sporządzaniu sprawozdań – na co zwrócić szczególną uwagę
  12. Wpływ niestabilności na rynku na jakość i użyteczność sprawozdań finansowych

ROZKŁAD ZAJĘĆ:
9:00 Rozpoczęcie szkolenia
10:30 przerwa na kawę
12:30 – 13:15 Obiad
15:00 przerwa na kawę
17:00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE:
Dr hab. Mirosław Bojańczyk,  Prof. AFiB Vistula
Wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych szkół. Obecnie Profesor nadzwyczajny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Od ponad 20 lat związany jest z nauką i praktyką gospodarczą. W badaniach naukowych podejmuje tematy funkcjonowania rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, wycen przedsiębiorstw, kontrolingu oraz finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Posiada duże doświadczenie praktyczne. Był m.in. głównym księgowym w kilku firmach, dyrektorem w Citibanku, Wicedyrektorem Departamenty Systemu bankowego w Ministerstwie Finansów, Prezesem jednego z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, Wiceprezesem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego i Członkiem Komisji Papierów Wartościowych. Zasiadał w wielu radach nadzorczych, w tym Polskiego Banku Rozwoju i Izolacji w Zduńskiej Woli. Autor ponad 80 publikacji w języku polskim i angielskim dotyczących m.in. finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.
Przeprowadził kilkadziesiąt otwartych i zamkniętych szkoleń dla różnych instytucji dotyczących m.in.:
– finanse dla nie finansistów
– analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
– sporządzanie biznes planów
– metody wyceny przedsiębiorstw

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 27 kwietnia 2018 – 1 195 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 28 kwietnia 2018 – 1 395 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.